Galleries more

Videos more

Dictionary more

Depi Alain Ah-Vee, mamb Lalit, dan Palestinn
Viktwar Freedom March kont solda Israel lor Chekpoynt Qalqiliya

07.08.2004

Vandredi 6 Ut 2004 @ 20:58

Kan Freedom March ariv lor Chekpoint Qalqiliya, larme Israel ti deza la anfors - 10 tank blinde ek plis ki 50 solda.

Bann solda refiz les bann marser pas Chekpoynt. Apre negosyasyon, bann solda dir ki zot pu les bann marser pase si zot prezant zot paspor. Bann marser pa finn dakor - ti ena palestinyen dan lamars ki pa pu ena paspor akoz zot dan zot pei.

Negosye ankor e finalman solda dakor si bann marser lev zot paspor.

Kan inpe bann marser inn pas chekpoynt, bann solda inn blok enn fam Israelyenn ki dan Freedom Walk. Zot dir okenn sitwayen Israel pa pu gayn drwa rant dan distrik Qalqiliya. Bann marser finn deside pu asiz lor sime an siyn protestasyon e finn dir zot pa pu buze ziska les TU marser pase. Finalman tu bann marser finn travers chekpoynt san okenn kondisyon.

Alain Ahvee dir "Sa li enn viktwar kont larme Israel ki pe okip teritwar Palestinn"

Apre sa viktwar-la, Freedom March finn rant dan lavil Qalqilya. Lemer lavil ti vinn akeyer bann marser.


Freedom March kont Miray Aparteid pu kuver pre 200 kilomet. Sak zur bann marser fer apepre 12-15 kilomet. Lamars pu al terminn Jerusalem le 19 Ut 2004.