Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Dan Lemond Antye Fam pe Denons Predater Sexyel - Tariq Ramadan akize

06.11.2017

[Sa li enn tradiksyon, avek enn-de epdeyt, lartik an Angle poste le 3 Novam anba avek tit; Women World-Wide denounce Sexual Predators - Tariq Ramadan accused.]


 Dan lemond antye, fam pe briz silans, pe denons agresyon sexyel. Fam pe lev lavwa sirtu kont abi sexyel par zom avek puvwar lor fam – ki puvwar la tipti, kuma seki enn relizye, enn profeser, enn sindikalist ena, u gran, kuma enn Minis ubyin enn gran patron ena.


 Enn nuvo nom ki finn azute lor sa long lalist ki pe akize la se Tariq Ramadan, intelektyel relizye ek gran star medya.


 Silans Konplis dan Moris?


Sa nuvo ka, mem si plis ki de semenn inn pase depi premye akizasyon formel le 20 Oktob, pa finn ena okenn lartik par enn zurnalist u enn editoryalist dan lapres ni dan lezot sayt media meynstrim dan Moris, otan ki nu kone.


 Anplwaye par St Anthony’s College, Liniversite Oxford, M. Ramadan “chouchou” medya dan Lafrans, enn zar star televizyon ki pres enn form Islam ki sertin dan elit Franse anvi tande. Li usi “chouchou” medya Frankofil Moris. Me, li anmemtan usi koni pu pozisyon konpletman inakseptab kuma, “Mo an faver enn leta sekilye dan pei kot Mizilman enn minorite” (sic) e li malfame pu so refi pran pozisyon kont penndemor kont fam par lapidasyon, li pronn selman enn moratwar. Tusala devwal ipokrizi so sanse “tandans progresist”. Depi le 20 Oktob, kat fam – trwa dan Lafrans ek enn dan Belzik – finn kumans denons Tariq Ramadan pu agresyon sexyel grav. Ena mem pe akiz li ki li ena enn “dub lavi”. Ena ankor 4 fam dan Laswis ki finn akiz li deli sexyel ar miner, depi kan zot ti so zelev dan Zenev.


 Medya dan Lemond Pibliye denonsyasyon, Media Moris gard Silans


Akizasyon kont Tariq Ramadan finn raporte dan plizyer medya Franse ek Britanik, inklir BBC, RF1, France 24, e lezot media mondyal, ki inklir sayt Arabik, Al-Jazeera an Angle ek New York Times ek Washington Post dan Lamerik – pu nom zis enn-de. Alor, fam dan tu sa pei inn averti ki ena plizyer alegasyon vyolans sexyel grav kont sa zom relizye ki ena akse privilezye a fam vilnerab. Me, fam dan Moris pankor gayn okenn sa linformasyon la. Mem si sa intelektyel relizye vizit Moris suvan – enn lepok, li ti pe vini sak lane – e ti partisip dan konferans, kot li paret li abitye rekrit so viktim.


Li pe dir tu sa alegasyon la, zot fos. Li pe prepar purswit kont fam ki finn denonse.


 Leta Franse deza Okuran vyolans sexyel ek agresyon Tariq Ramadan


Tit lagazet Nouvelle Observateur li lir “Visé par deux plaintes pour viols: qui est vraiment Tariq Ramadan?” dis zur apre premye akizasyon, setadir 30 Oktob 2017. Lartik la kontinye avek sitasyon grav depi ansyin Sef Servis Sekre lor Kestyon Islamik dan Minister Zafer Interyer Lafrans kot li dir a Nouvelle Observateur ki li ti deza kone: “Bernard Godard, expert de l’Islam en France, était lui aussi au courant de faits relevant du harcèlement sexuel.‘Qu’il avait beaucoup de maîtresses, qu’il consultait des sites, que des filles étaient amenées à l’hôtel à la fin de ses conférences, qu’il en invitait à se déshabiller, que certaines résistaient et qu’il pouvait devenir violent et agressif, ça oui. Mais je n’ai jamais entendu parler de viols. J’en suis abasourdi


 Dan Lafrans, li paret, definisyon “vyol” ankor tuzur feodal – dimwin dan parol sa sef Renseignements Généraux ant 1997-2014 lor kestyon Islamik. Li pe klerman sey kuver pu Leta Franse ki ti deza okuran lor Tariq Ramadan so agresyon sexyel anseri, me finn swazir pu res trankil.


 Kanpayn mondyal lor Twitter


Akizasyon kont Tariq Ramadan li dan mem moman sa rebelyon fam atraver kanpayn #MeToo dan Lamerik , kanpayn #BalanceTonPorc dan Lafrans, pu denons zom sovinist predater.


 Dan Moris, Denonsyasyon Tuzur Selektif Zom Vyolan, pa tu Perpetrater


Dan Moris, zordizur ankor ena dimunn, mem dan lapres, ki glorifye zom ki vyolaman anti-fam.


Zurnalist kapav, kan li pu kit lintere politik, denons Ravi Rutnah akoz li apel enn zurnalist fam “femel lisyin” ubyin Kalyan Tarolah ki’nn avoy e resevwar sexto depi enn zenn fam ki pe rod travay. Li bon. Me, li pa paret ki zot respekte enn prinsip zeneral pu denons sa kalite langaz, sa kalite konportman la. E sertin kupab zwir “press pardons”, setadir lapres akord zot enn benediksyon davans pu zot pese. Tariq Ramadan paret pe gayn sa kalite tretman la dan medya Moris. Dan Moris, zurnalism investigasyon lor konportman predater sexyel ki servi zot puvwar, li rar.


 Sindikalist Vyolan


Ena editoryalist, ki nu dan LALIT kone ki zot okuran vyolans verbal grav enn sindikalist, par exanp, me zot pa zis kontinye kasyet so pese, me zot kontinye ponp li. Nu kone ki zot kone parski manb dirizan LALIT inn al zwenn zurnalist sinnyor individyelman, (nu finn usi zwenn sertin sindikalist) avek prev an-ekri agresyon verbal kont fam an 3-vole par sindikalist Jack Bizlall.


 Premye vole li dan enn mitinng piblik. Ladan li ti servi langaz vyolan kuma zame pa finn tande ni avan ni apre dan enn miting piblik. Kan nu dan LALIT kritik li dan enn fason byen poze pu sa kalite vyolans anti-fam, ki so reaksyon?


 Residive


Li vini avek enn dezyem doz enn vyolans anti-fam ankor pli pir ki premye, sann kut la an ekri. Li ekrir enn trak A2 agresif, intansyonelman sadik, kont de fam manb LALIT, enn dyatrib vyolan anti-fam kuma zame personn pa inn deza lir.


 Lerla, kan Komisyon Fam LALIT reponn li, sa usi dan enn langaz byin poze, ki so reaksyon?


 Re-residive


Li vinn delavan avek enn trwazyem vole agresyon verbal maladif.


 Li faxe enn let vyolan ek orib depi enn azans vwayaz dan Rodrig a manb Komisyon Fam LALIT. Detay lor tu sa trwa epizod vyolans, zot dan domenn piblik pu tu zurnalist ek tu sindikalist kapav al konsilte lor websayt LALIT – pu rafresi zot memwar inpe, sipa pu aprann pu premye fwa.


 Re-re-residive


Purtan fek la, L’Express (27 Ut 2017) al pibliye Bizlall pe re-dir bann foste, kumkwa sanse li finn “agressé” par nu manb Lindsey Collen! Zurnalist, dan zot faver, ti byin vit spot Rutnah so defans feb ki sanse sa fam zurnalist ti ekrir ki li enn “aboyer”. Me, li sokan ki sa kalite manti par Bizlall kapav pibliye mem kan tu listorik dyatrib agresyon Bizlall, veritab agresyon depi li, li piblik, li aksesib, lor internet. Sa mansonz la pibliye dan L’Express ansam ek lezot insanite surnwa e o-fon anti-fam primer. Sa ki apel zurnalism konplezan avek seki kupab vyolans anti fam!


 Cover-up Kontinye


Jack Bizlall so bann koleg sindikalist, zot pli informe ki nu lor so konportman.


 Kan nu, manb ladireksyon LALIT, ti al get sindikalist enn par enn konsernan vyolans ek agresyon verbal dan so trak A2, tu sindikalist inn dir nu ki, “Sa, pa naryin sa!” Seki lezot fam inn sibir li san fwa pli orib, zot dir. E lerla zot inform nu de so konportman anti-fam, ki nu pa ti kone existe. Vremem li san fwa plis orib.


 Me, sindikalist kontinye mont li. Zurnalist si parey. Ena mem enn sindikalist ki apel sa predater la so “guru”, lezot servi li kuma enn alye, u kuma enn negosyater dernye rekur. Me, zot usi azute ki zame zot pa invit li kot zot dan zot prop lakaz – akoz, u kone, zot ena enn zenn tifi dan zot lakaz. Me zot pa ofer mem nivo proteksyon a tu sa zenn fam dan zot sindika, dan zot federasyon, ki riske al get enn tel bug kan zot dan enn sityasyon vilnerab otur problem dan travay, kuma sispansyon, kuma lisansiman.


 Resaman lor nu websayt, nu finn ankor enn fwa atir latansyon (lartik dan seksyon News le 21 Septam, 2017) lor sa atak vyolan par Jack Bizlall – kont fam an zeneral dan sa miting piblik, e kont manb fam LALIT dan so de lezot atak.


 Ala kot u kapav kumans u resers, si ule et informe: http://www.lalitmauritius.org/modules/documents/files/LalitMauritius-9766527f2b5d3e95d4a733fcfb77bd7e.pdf


 Lerla servi serch lor sayt pu rod let Komisyon Fam. Li vo lapenn u pran letan pu inform u. E zurnalist ek sindikalist pa pu kapav dir ki zot pa ti kone.


 Bakgrawn denonsyasyon Harvey Weinstein


Pu revinn a Tariq Ramadan: Temwanyaz kont Tariq Ramadan ti dekul depi denonsyasyon konportman predater gran prodikter byin koni, Harvey Weinstein par bann star Hollywood. Pu li usi, tu dimunn ti pe kuver. Ti pe res trankil. Ti pe donn enn “press pardon” davans. Li ti pe finans Hilary Clinton. Li finn donn enn “staz” pu Malia Obama, Barack Obama so tifi depi Fevriye 2017. Me, apre denonsyasyon – par plis ki 60 fam asterla – li finn kit USA e, dan so faver, li finn anonse ki li pe al rod tretman sikyatrik.


 DSK


Avan sa, ti ena denonsyasyon an-seri Dominique Strauss-Kahn, ex-boss IMF ek Ex-Fitir Prezidan Lafrans. Li finn abiz fam depi telman letan kan akizasyon vinn an piblik, ki ti finn abiz so koleg fam depite Parti Sosyalist e lerla, enn zenerasyon plitar, li finn abiz de sa depite la so prop tifi! Li finn kontinye so lavi san remor, san exkiz. Me, li finn bizin fer fas plizir prose. So parti inn met li deor. E so fam inn met li deor. Dan Lafrans li pli difisil parski li enn pei byin aryere sosyalman, avek sa konfizyon feodal persistan ant “lavi prive” ek “abi sexyel”.


 Trump


Ena buku lakoler parmi fam partu dan lemond kont inpinite Donald Trump pu so latitid anti-fam zeneralize. Sa inpinite finn persiste mem kan inn resi kapte li fer agresyon sexyel kont fam lor anrezistreman.


 Jimmy Savile


Ena usi siperstar BBC Jimmy Savile ki finn diskredite net – kan so agresyon sexyel ki finn persiste pandan plizir deseni inn finalman vinn pliblik – plizyer lane apre so lamor. Li finn perdi tu so loner.


 Patron Fox News ek Akter seri House of Cards


Pli resan finn ena lisansiman 2 patron Fox News, Bill O’Reilly ek Roger Ailes. Filmaz seri “House of Cards” finn arete tanporermen kan Kevin Spacey akter prinsipal inn akize pu abi sexyel lor bann zennom e li finn pran enn sikliv pu al swiv tretman. Li kareman sispann dan travay. Alor, dusman-dusman bann zom predater pe gayn izolasyon sosyal.


 Minister Ladefans UK


Samdi dernye Minis Michael Fallon, Minis Ladefans dan Guvernman Theresa May, zom pli pwisan dan Kabine, finn demisyone. Sel denonsyasyon piblik ki finn ena kont li ziska ler se ki li finn poz so lame lor zenu enn zurnalist.


 Ena lanket ankur lor plis ki 40 depite Konservater pu abi sexyel. Ena usi depite Labour ek lezot depite lor lalis. Inpinite dusman-dusman pe ekrule dan lezot pei, enn par enn. Me, Moris?


 Tariq Ramadan denonse?


Medya dan Moris finn ena lartik ki kuver buku sa bann ka mansyone lao me pankor ena okenn lartik, ni mem komanter lor alegasyon kont Tariq Ramadan, mem si deza pe al ver met sarz kriminel kont li. Ena usi enn long listwar supson lor so “double vie”. Zis Nad Sivaramen inn dir dan so blog, omilye enn ta komanter iresponsab lor lezot size, ki fode lir Tariq Ramadan so bann liv avan kritik li!


 Premye Plint Formel


Henda Ayari, premye viktim kinn vinn delavan, rakont so lexperyans dan enn video 2-3 minit


 http://www.dailymotion.com/video/x66vbci


 Li finn avek rezon fer apel a St Anthony’s College, Oxford University, pu sispann Tariq Ramadan pandan ki ena ka kont li e si truv li kupab, pu lisansye li. Parey kuma House of Cards inn sispann Kevin Spacey.


 Dezyem Konplint Formel


Enn dezyem fam inn fer akizasyon formel. Li kikenn ki mars avek beki. Li rakont so agresyon. Temwanyaz so agresyon swiv mem kalite patern ki premye temwayaz – invit li dan enn lotel, blam fam la  pu vyolans kont li, fer li reste lanwit – e li rakont lor vyolans extrem net, bate, agresyon sexyel extrem, ek imilyasyon. Sa 2yem viktim ena serifika medikal pu sa agresyon la. “La plaignante raconte encore avoir été contrainte à pratiquer une fellation et avoir été forcée à un acte sexuel douloureux. ‘J’ai hurlé de douleur en criant stop’, a-t-elle dit dans sa plainte. Elle aurait également été trainée par les cheveux par le théologien jusqu'à la salle de bain où elle aurait subi d’autres humiliations.” (Paris Match, 27 Oktob 2017.)


 Depi sa, ena ankor de fam ki finn vinn temwanye an piblik, ek kat fam ki finn expoz abi sexyel kan zot ti ankor zanfan miner, kan li ti zot profeser dan Zenev.


 Bakgrawn “dub lavi” e zurnalist deza okuran


Antretan, editoryalist magazinn, Marianne, ki finn swiv Tariq Ramadan lor plizyer lane, Christine Fourier, ekrir dan enn lartik le 27 Oktob, 2017 avek tit “La Double Vie de Tariq Ramadan” e ki “Il m'a fallu des années pour démontrer le double discours de Tariq Ramadan. Depuis 2009, je savais qu'il menait aussi une double vie, à l'opposé de ses nombreux sermons sur la “conception islamique de la sexualité”. Pourtant, je n'ai pas pu l'écrire. Les faits les plus graves ne pouvaient être révélés sans preuves solides, sans qu'une victime porte plainte. ... Mais j'ai alerté des confrères et même des lieutenants de Ramadan. Rien ne se passait.” Madam Fourier finn tann detay depi kat fam viktim.


 Li pa sel zurnalist pu dir sa. Ena de lezot zurnalist ki finn tann temwanyaz bann viktim lor agresyon ki zot finn sibir.


 Ena fotograf Jean-Claude Elfassi ki finn tann omwin 10 viktim – tu temwanyaz devwal sa mem patern britalite extrem.


 Ena Ian Hamel, zurnalist ek ekrivin enn liv lor Tariq Ramadan, ki dir ki depi 2012, “Mo finn lir sink u six temwanyaz lor so agresyon vyolan kont fam”.


 LALIT


5 Novam, 2017