Galleries more

Videos more

Dictionary more

Fam kont kominalism

07.08.2004

MUVMAN LIBERASYON FAM ti fer enn reynion Samdi 31 Ziyet pu prepar lansman enn kanpayn anti-kominalist. MLF ena lintansyon fer li vinn inn kanpayn lor mem lesel ki so "kanpayn otur enn bon lalwa matrimonyal".

Bann lide ki finn emerze pandan sa reynion la ti otur lefe nefast ek imedyat pu lalit fam, ek pu lavi tulezur fam, kan ena enn lamonte kominalism, rasism, fondamantalism.

Pu ki muvman fam kapav kont-kare lamonte kominalism, nu bizin veye ki bann lafors pro-kominalist pa ris nu "andan" zot bann sistem existan, pu ki nu netralize. Enn lexanp sa danze la se kan MSM-MMM pe dir zot pu ofer fam "plas garanti" lor enn nuvo sistem proporsyonel avek enn lalist elektoral KAN ZOT PE GARD SISTEM BEST LOSER KOMINAL. MLF ti truve ki fode pa fam form parti dan bann kombinn kominal kuma best loser kominal.


Fam prezan ti truve ki li pu avans lalit fam plis si opoz e reysi tir sistem best loser, limem, ki si gayn plas rezerve pu fam andan dan enn tel sistem.

MLF ti osi truve ki anmemtan ki nu opoz kominalism institisyonalize kuma sistem best loser, nu bizin osi opoz lefet ki numem nu kontinye klasifye dimunn (kumsidire enn maladi ki nu ena) lor baz zot swa-dizan kominote.

Manb MLF prezan ti etidye enn kominike ki tu redakter an sef ti siyne pandan bagar rasyal an 1968, kot zot ti angaz zot pu aret sa pratik fer referans a kominote dimunn, kan li pa absoliman neseser. Fam prezan ti osi etidye diferan fason ki Leta finn klasifye lepep Moris pandan tut long listwar, e ki manyer li ti tultan sanze, depandan nesesite divize-reyne a ninport ki lepok. MLF an kontak ek enn fam koni partu dan lemond pu so travay teorik lor anti-rasism. Li apel Barbara Jean Fields, e li travay dan liniversite New York.

Enn konstatasyon inportan: buku fam pa konn ase lor derulman eleksyon zeneral pu konpran sistem best loser. Sa vedir, li pu neseser inklir introdiksyon lor deruleman eleksyon (Ki ete Nomineyshenn Peyper, Ki ete kawnting, etc) anmemtan ki explik danze best loser kominal.