Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Launch of First-Ever Book of Crossword Puzzles (in Kreol)

30.10.2017

Pu Zurne Mondyal Langaz Kreol ti ena lansman premye liv mo krwaze an Kreol dan listwar Moris. Anfet Alain Ah-Vee ti kree enn seri 40 mo krwaze pu lagazet Dorad dan bann lane 2000. Li finn re-travay zot pu sa koleksyon ki Ledikasyon pu Travayer finn tire. Koleksyon la apel 40 Mo Krwaze. Anfet byin avan sa, dan bann lane 1980, Alain ti kree mo krwaze pu Lagazet Lalit de Klas. Me, li dir li pa ti fer premye enn-de. Sa bann premye la ti fer, nu krwar, par fe Madu Lew Chin an 1982.


 Lansman liv la ti fer dan kad selebrasyon Ledikasyon pu Travayer Samdi 28 Oktob. Dan Diskur Lansman, Emmanuel Richon finn dir ki kestyon dan mo krwaze, dan enn sertin sans, zot kuma enn sirandann. U poz enn kestyon anmemtan ki kasyet so repons. Li ti osi fer eloz langaz Kreol an zeneral.


 Ti ena lektir 4 poem par 4 oter diferan e 4 riyder diferan:


“Kisannla sa Dérida la?” par Shawkut Toorawa lir par Guilhem Florigny


“Voltiz Tu” par fe Vidya Golam lir par so tifi Luvinska Golam-Oogarah


“Lalang Grefe” par Lindsey Collen lir par Kavinien Kurupudayyan


“Bann Nwaye” par Ananda Devi lir par Marjorie Desvaux


 Seremoni, kot ti ena zelev literesi osi byin ki manb ek sinpatizan LPT, ti fer andan dan kad ansante The Book Lover.


 Lindsey Collen ti fer enn diskur ki ti enn “etadelye” langaz Kreol. (Get tradiksyon an Angle pu web akote sa lartik la.) Dan so diskur li ti evalye kot nu finn arive dan lalit pu sweyn nu langaz, langaz Kreol, e kot nu finn arive dan lalit pu promuvwar lekritir dan sa langaz la, e lyin inportan pu promuvwar epannwisman dan tulde.


 Ransambleman ti apel “Lansman enn an epannwisman pu Langaz Kreol”.