Galleries more

Videos more

Dictionary more

Updeyt layv depi Palestinn kot Alain Ah-Vee dan Lamars kont Miray Apartheid

04.08.2004

Midi-trant ler Moris zordi 4 Ut, Alain Ah-Vee, manb LALIT ki dan Palestinn pu partisip dan Palestine Freedom Walk ansam avek par santenn marser, finn ariv baryer apel "Check-point Khirbet Jubara". Telman ena buku solda Israelyen pe atann zot, zot finn pran desizyon pu pas AKOTE check-point-la, pu evit konfrontasyon. Ena buku, buku fam Palestinyen finn rant dan lamars pu donn kudme pu sa Check-point la. Sak zur zot mars ape-pre 12 kilomet, e lamars la antye li pu pre 200 kilomet.


Yer aswar, kan zot ti Tulkarm, Guverner sa landrwa la finn adres zot enn mesaz depi Yasser Arafat, pu swet bann marser byenveni.


Zordi 4.30 pm Radio Plus pu sey gayn Alain Ah-Vee layv kuma li ti fer avantyer.