Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Call for Government to set up Chagos Regional Council and Constituency no. 22 (in Kreol)

14.07.2017

LALIT’s website is publishing the communiqué issued by the Diego Committee, of which LALIT is a member. It has already appeared in the mainstream press.


 Kominike pu Lapres depi Komite Diego


Ver Kreasyon dan limedya enn Chagos Regional Council ek Sirkonskripsyon No. 22 “Chagos”


 Komite Diego, ki regrup LALIT, MPRB, CTSP, MLF ek plizir individi, fer apel a Guvernman Moris pu akseler prosesis integre Chagos dan Repiblik Mauritius, sirtu apre viktwar Rezolisyon dan Lasanble Zeneral Nasyon Zini pu met kestyon suvrennte Chagos, inklir Diego Garcia, divan ICJ.


 Rezolisyon la li ti prezante par Linyon Afrikin, e so size ti dekolonizasyon Lafrik. Sa vot 94-15 dan li-mem reprezant enn viktwar. Me, debandad intelektyel UK ek USA reprezant enn veritab defet pu kolonizasyon; zot reprezantan finn telman feb ki zot finn bizin innyor realite ki Rezolisyon la reprezante. Rezolisyon la ti prezante par Lafrik an antye, e li napa reprezante par zis Moris; zot osi ti innyor lefet ki size Rezolisyon la li ti “dekolonizasyon Lafrik”, pa enn litiz lor kestyon frontyer ant 2 pei.


 Apre enn tel viktwar, li pa sifi pu krwaz lebra, atann ICJ donn so “Advisory Opinion”. Fode Guvernman Moris tutswit kumans azir lor kestyon dekolonizasyon ek suvrennte.


 An partikilye, dan nu reynion “Komite Diego” Vandredi 30 Zin, nu finn pran desizyon pu kumans mobilize deryer revandikasyon ki Guvernman, an konsiltasyon avek reprezantan Chagosyin, met dibut enn Chagos Regional Council, ki kapav pran form enn developman Trust Fund dan direksyon ver mem kalite Council kuma ena Rodrigues Regional Council, e anmemtan dekret enn Sirkonskripsyon Nimero 22 pu Chagos avek enn reprezantan dan Lasanble Nasyonal. Guvernman Moris, dan lozik so aksyon divan UN, pa bizin permisyon depi Grand Bretayn, ni depi Leta Zini, pu fer sa. Dayer Chagosyin finn deza exprim zot dezir pu sa kalite reprezantasyon demokratik, dan kad Repiblik Mauritius.


 Alain Ah-Vee, pu Komite Diego


Dat: 07.07.17