Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

LALIT against contract between CEB and Israel company ECI Telecom (in Kreol)

12.05.2017

LALIT denons Minis Collendavelloo ek CEB pu lefet ki zot finn pran desizyon polisi pu al rod tennder depi ECI Telecom, enn konpayni Israel, pu li fer parti enn lalist bloke ki gayn drwa avoy tennder pu ekipman telekominikasyon. Finalman sa konpayni CEB la finn akord kontra Rs210 milyon a sa konpayni Israel la. Sa konpayni pu responsab dapre Diskur Bidze pu furni “high speed broadband to internet service providers through its island-wide fiber optic cable network.” 


Lider MMM, Paul Bérenger, finn kritik, avek rezon, lefet ki Guvernman finn amand lalwa pu permet konturn lalwa lor tennder (Public Procurement Act), e kumsa finn donn sa kontra la. Li finn osi, avek rezon, kritik desizyon pu donn sa konpayni la tennder akoz konpayni la an difikilte finansyer.


Me, seki pli inportan se Guvernman finn fer amandman an-kasyet dan Finance (Miscellaneous Provisions) Act pu permet ranvers desizyon Leta Moris (Zanvye 2009) atraver Kabine Minis, pu zel relasyon diplomatik ar Israel swit-a bombardman Gaza. Sann kut la, Guvernman pe al rod kas sa boykot ek sanksyon internasyonal kont Israel, par swazir enn konpayni Israelyin pu sumet enn tennder lor enn lalis bloke. Li enn pozisyon politik retrograd, kot Guvernman Jugnauth-Collendavelloo pe al donn serom enn Leta ki pe azir kuma enn bandi internasyonal, al kont tu lalwa internasyonal.


E, li pa enn konpayni ordiner, sa ECI Telecom Ltd. Li asosye ar Larme Israel, anpartikilye ar Israel Defense Force. IDF inn deza an 2009 donn ECI Telecom enn meday pu sutyin pu Larme. Dayer, ECI Telecomn vant li-mem antan ki furniser ekipman ki “battle proven” dan enn vre lager, kan pe fer referans a bombardman Gaza.


Nu, dan LALIT, nu truv byin apropriye pozisyon ki Khalil Elahee inn pran kan li dir bizin boykot Israel pa sutenir so konpayni, e kan li atir latansyon lor enn lagrev lafin 1,500 prizonye Palestinyin dan prizon Israel, kan Guvernman Moris pe sutenir enn konpayni ki anfet partisip dan sa dominasyon kriminel Leta Israel kont Palestinyin.


Nu truv li apropriye osi ki zordi nu tu rapel ki Ivan Collendavelloo ti bizin demisyhone dan Parlman an 1989 swita so sutyin a Sol Kerzner, enn kapitalis depi sistem apartheid. Parey kuma apartheid inn demantele dan Sid Afrik, sa apartheid ki Israel pe inpoze, li osi, li pu demantele.


LALIT pe relans BDS Mauritius ki form parti dan muvman internasyonal pu Boykot, Dezinvestisman, Sanksyon kont Israel ziska li aret so lokipasyon militer ilegal.


Kisna Kistnasamy ek Alain Ah-Vee


LALIT


10 Me, 2017