Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

LALIT Accuses the Opposition (in Kreol)

08.03.2017

Fas-a politik MSM – ki pe kaptile divan tablisman ek FMI, ki kanpayn Lopozisyon fer? Enn kanpayn ase debil “Kont Papa-Piti”. Lopozisyon pe fer enn Kanpayn baze lor Politik Kapon ek Ipokrit. Nu explike kifer.


Zis dan moman kot nu ti devet pe chalennj inkapasite Guvernman Lalyans MSM-ML-OPR kree anplwa, kree nuvo prodiksyon, asir sekirite anplwa, asir lozman pu tu dimunn, nu truv tu kalite fos fos muv dan Lopozisyon.


Par exanp, PMSD, Rezistans ek Alternativ (RA) ek ex-avoka Dev Hurnam sanz size depi kreasyon anplwa, zot konsantre lor konba kont “diyl papa-piti”. Anplis, zot fer tu kalite erer politik kan zot swazir al dimann ziz Lakur kas Aneerood Jugnauth so syez depite akoz li finn demisyone antan ki Premye Minis.


Anfet ena enn kestyon demokratik ki PMSD ek RA pa paret konpran: “Seki vot kikenn, samem ki bizin kapav revok li!” Lezot sime pu tir enn kikenn, kuma al dimann ziz Lakur Siprem kas so syez, li reprezant enn sime birokratik, anti-demokratik pu rezud sa problem dinasti politik la. Dayer, SAJ, kuma tu dimunn, lib pu sumet so demisyon depi nerport ki pos, inklir pos Premye Minis.


Aneerood Jugnauth, kuma tu lezot depite, li elir dan enn sirkonskripsyon. Elekter Rivière du Rempart ki ti elir li. Alor zot tusel ki ti devet kapav tir li kuma depite – si nu pe swiv bon prinsip demokratik. Elekter la kapav swa tir li dan enn prosenn eleksyon, swa fors li demisyone atraver enn kanpayn politik dan so sirkonskripsyon, swa alalong – seki LALIT pe vize – amenn enn sanzman kad legal ki permet elekter dan sirkonskripsyon organiz enn petisyon elektoral pu revok enn depite ki zot finn elir.


Seki pe arive li sinp. Aneerood Jugnauth ti elir atraver vot bann elekter dan Nimero 7. So nom pa mem figire lor biltin-devot dan lezot 20 sirkonskripsyon Moris Rodrig. Sa vedir, kan Lalyans Lepep ti pe met foto Aneerood Jugnauth lor zot lafis pandan kanpayn elektoral kuma fitir Premye Minis, sa ti form parti zot kanpayn politik. Seki zot ti pe dir se, si zot gayn mazorite depite, zot ena lintansyon met li Premye Minis. Se tu. Parfwa, sa kapav inposib e.g. si zot gayn mazorite depite me Aneerood Jugnauth pa eli dan so sirkonskripsyon. Evidaman, pa pu fer enn nuvo eleksyon zeneral, Non! Enn lot dirizan pu vit-vit ralye enn mazorite dan Parlman, e dapre sistem aktyel, Prezidan pu nom li Premye Minis. Ena enn lot ka-defigir ki finn anfet arive: fe Kader Bhayat so foto ti lor kolonn partu kuma Vis-Premye Minis an 1983 pu Lalyans Ble-Blan-Ruz; me finalman, kan zot gayn mazorite, zot deside pu pa met li kuma Vis-Premye Minis. Pu rezon politik, zot prefer nom fe Gaetan Duval. Eleksyon 1976, li osi, li interesan. Kan fini kas bwat, MMM gayn plis syez dan Parlman. Li ti “plebisite”, fason parle. Me, Seewoosagur Ramgoolam vit-vit fer enn lalyans post-elektoral ar PMSD, al dir Guverner Zeneral ki li komann enn mazorite, li.


Alor, tu sa koze ki “Aneerood Jugnauth” ti plebisite kuma Premye Minis, alor bizin kas so syez depite si li demisyone kuma Premye Minis, li pena sans ditu, e li al kont prinsip demokratik.


Seki neseser pu amenn progre se pu opoz bann dinasti politikman, pa atraver enn ta regleman swa lalwa swa ka lakur. Seki esansyel se pu opoz MSM lor pwin-defon kuma so mank enn program kree anplwa, par exanp.


Sa ka Lakur pu kas syez depite SAJ, li reprezant enn debandad politik. Ki li Roshi Bhadain, ki li RA, avan zot vinn lor laliyn “konplo papa-piti pu SAJ donn puvwar so piti”, zot ti ena enn lot laliyn net: zot ti ale-mem dir ki ena enn “ku-deta de pale” pe prepare par Pravind Jugnauth ek so klik kont “pov” Aneerood Jugnauth. Lerla, ep! San tranzisyon, RA ek PMSD met ka Lakur pu kas Aneerood Jugnauth kuma depite, malgre ki 2/3 votan dan Rempart finn elir li an Desam 2014, e malgre zot fek truv li kuma viktim sipaki ku-deta dan pale. Ondire mank size programatik grav pu kritik Guvernman Jugnauth!


Ena ipokrizi osi. Get PMSD: fe Gaetan Duval, papa Xavier, demi­syone kuma depite kan li nome Best Loser apre eleksyon 1991 pu li donn so plas depite ar Xavier Duval, so piti. Zordi Xavier Duval avoy so piti Adrien pu ranplas li dan so bann langazman! Labu mok lamar. Tusala, si li enn problem, li enn problem politik. E so rezolisyon, li dan batay politik. Initil nu pretann ki Lakur, sipa CID, sipa ki birokrasi guvernmantal pu anpes dinasti feodal persiste pandan reyn kapitalist.


Rada Kistnasamy, pu LALIT, Main Road, GRNW.  27.02.17