Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

The Rise of Trump: In the Context of a more Generalized Rise of Patriotic Right (in Kreol)

30.01.2017

[This is a paper that Lindsey Collen delivered at a LALIT Seminar in January 2017. It was just before Trump’s series of executive Orders began to be issued. The paper began with a “visual” showing the two previous peaks of the patriotic right-wing during the 250 years as capitalism has come to power: the 1914-18 war, and the widespread rise of fascism in the 1930’s.]


Bonzur, tu kamarad prezan zordi,


Li pa premye fwa ki nu pe sonbre dan enn lamonte patriotism, popilism, ek enn vag fasizant. Depi kumansman sistem kapitalist 250 an desela, nu finn viv sa zar lamonte lextrem drwat patriotik nasyonalist kuma so versyon aktyel 2 fwa avan, e zordi li anfet 3yem fwa ki sa finn arive. 2yem (lamonte fasism dan Lerop ek Leta Zini dan bann lane 1920) ti pli pir ki premye fwa (lamonte nasyonalism patriotik dan Lerop 1914-18). E 3yem (zordi) riske pli pir ankor, e nu pu explike kifer.


Azordi, apre eleksyon kuma Prezidan USA, enn zom farfeli dextrem drwat popilist kuma Donald Trump (1), nu oblize pas enpe letan ansam pu konpran plis andetay exakteman ki nuvo realite mondyal finn permet enn tel rezilta (mem si ena petet buku laspe pirman Amerikin ki’nn permet aksesyon opuvwar enn Donald Trump). Asontur, ki lefe sa priz puvwar la pu ena lor lavenir? Alor, sa li enn prezantasyon ki pu adres sityasyon onivo mondyal. Sa, asontur, pu petet osi ed nu pu sitye politik Moris dan sa kad pli global la.


Globalizasyon ek form ki chalennj kont globalizasyon finn pran


Dimunn pu rapel ki pandan enn tan, LALIT ti partisip – mem avek buku kritik – dan enn muvman internasyonal anti-globalizasyon. Li ti enn muvman kont sa priz-puvwar neo-liberal la ki ti pran form “globalizasyon” e ki ti kumanse otur 1995 par la. (Anfet, kuma nu finn truve dan nu desin, neo-liberalism ti fer so premye perse su reyn Reagan-Thatcher otur 1980, e so 2yem perse otur 1990 ar kolaps similtane 3 zafer: tu sa reyn Stalinyin otur URSS ek Pak Varsovi; tu sa sistem sosyal demokrasi e welfer steyt inpe partu dan lemond; tu sa bann reyn liberasyon nasyonal dan Tyer Mond.)


LALIT ti dan sa muvman anti-globalizasyon la sirtu 1996-99 kan nu ti ena enn stratezi pu inifye klas travayer, e sirtu muvman sindikal, dan All Workers. Nu bi sete pu defye kondisyon ki FMI ek Labank Mondyal ti pe inpoze, e pu kont-kare lanpriz WTO, amezir li ti pe emerze. E nu finn anfet reysi kontribiye ase byin pu kal lefe devastater sa bann kondisyon IMF-WB la, anplis fer nu prop ledikasyon lor tu sa bann devlopman la. Me, apartir 1999, dan LALIT, nu ti realize ki sa travay la ti pe kantonn nu parti dan enn stratezi pirman defansiv – kont privatizasyon, kont de-reglemantasyon, kont globalizasyon kapitalist, par exanp – anplas devlop e popilariz enn program an-komin pu sezi linisyativ, pu al lor enn kont-ofansiv. E sosyalist revolisyoner kuma nu, nu oblize tultan rod lokazyon pu enn ofansiv – pu nu fini ar sa sistem la net, e donn kudme organiz sosyete andeor lozik klas kapitalist, setadir kree sosyalism. Sa-mem ki diferansye nu depi tu lezot ki fonksyonn alinteryer lozik kapitalist.


Alor, nu finn gradyelman – atraver nu kanpayn pu enn lekonomi alternativ sirtu – extrir nu depi sa tandans pu inikman defann sosyal-demokrasi lepase ki ti su atak depi ladrwat neo-liberal. E nu finn kumans plito konsantre lor mobilizasyon otur enn program politik. Avek rezon


Me, pa zis sa kuran anti-globalizasyon (ar lekel nu ti pe travay, setadir seki ti pe anfind-kont re-instor sosyal-demokrasi) ki ti anfet pe amenn lalit kont globalizasyon. Enn lot lopozisyon – brital, nasyonalist, patriyotik – finn leve kont sa form globalizasyon – e sa finn arive su lezid bann seksyon burzwazi nasyonal. (Anpasan, finn mem ena overlaping, kuma kan Prof. Michel Chossudovsky ti pe tultan rod enn seksyon burzwazi nasyonalist pu opoz globalizasyon, e sa kote lagos.) Sa ladrwat la ki zordi pe vinn byin for inpe partu. E, se sa ki Trump sinbolize. E seki rann li pli inportan ki tu lezot se ki li pe reyne dan pei ki pli for militerman dan lemond, USA.


Lepok presi sa nuvo perse lextrem drwat patriotik la, li partikilye: li exak moman kan Lasinn pe monte fles, e kan lekonomi Lasinn lor rebor vinn pli gran ki USA. Sa vedir ezemoni USA li su menas pu premye fwa.


Lamerik anmemtan depans $600 milyar lor zarm par an. E dezyem pli gran depanser deryer li, li Lasinn, me li depans enn tyer de sa: $200 milyar. Pu gayn enn lide lor pwisans militer Leta Zini, ala enn tab (sif arondi) pibliye 2016 pu 2015 (Stockolm Int. Peace Research Inst.):


PEI                 $milyar


USA                600


Lasinn             200


Larabi Seodit    90


Larisi                 65


UK                    55


Lind                  50


Lafrans              50


Zapon                40


Lalmayn            40


Kore di Sid         35


Alor, kan azut sa 9 lezot pei (apre USA) la ansam, pa gayn bidze militer USA. Me, lekonomi USA, li pe balote. E seki finn arive se pandan “globalizasyon kapital”, lindistri dan USA finn kareman delokalize, e gran gran  pano lavil finn kolaps, vinn ville phantom dan Lamerik. Sa finn permet enn seri Leta tradisyonelman Demokrat vot sa wild-card ki apel Trump.


Me, nu bizin gard an-tet, ki sa enn fenomenn mondyal, ki pe vini-mem depi kumansman sa lepok globalizasyon la, setadir depi 1990.


Ala enn apersi:


* Dabor, nu finn temwayn priz puvwar Prezidan Silvio Berlusconi 1994-2013 dan Litali. Li kuma enn prekirser Trump. Li enn milyarder, parmi 200 pli ris dan lemond; li enn big bos TV; li anti-fam; li atak lapres; li enn lextrem drwat li osi, e li osi li ase farfeli.


* Depi 1993-4, dan Lamerik Koch Brothers (2 frer ki ansam pli ris dan lemond – zot zeritye fortinn petrolye) ansam ar 2 pli gro konpayni taba dan USA finn kumans prepar terin lor terin, inklir ar port-a-port, pu seki pu vinn Tea Party pli tar, e avek bi pu pran kontrol swa Parti Repiblikin swa Parti Demokrat. (Get osi lorganizasyon kuma FreedomWorks, Citizens for a Sound Economy ek American Prosperity; ena enn liv inn sorti lor la Poison Tea: How Big Oil and Big Tobacco Invented the Tea Party and Captured the GOP, par enn Repiblikin apel Jeff nesbit, pibliye 5 Avril, 2016. Tea Party ne an 2009 pu opoz Obama so “bail out” kan labank ti krash an 2008; zot enn lextrem drwat rasist, ki byin organize. Rapel osi ki an 2008, Sarah Palin, enn farfeli lextrem drwat ti kandida Repiblikin pu Prezidan Lamerik. An 2012, Michelle Bachmann ti poz kandida dan Praymeriz Repiblikin. Tusala pu dir finn ena tut-enn-bildep.


*An 1995 Danish Peoples’ Party (Mm Pia Kjaersgaard) kree, enn parti nasyonalist anti-imigran, e zordi sa madam la Speaker Lasanble Nasyonal laba.


* An Frans, ladrwat finn res for dan sa dernye 20 an. An 2002, Jean-Marie Le Pen ariv dan 2yem Tur eleksyon prezidansyel; depi Marine Le Pen inn vinn lider, li suvan politisyin pli popiler dan Lafrans; Dominique Strauss-Kahn (DSK) manke eli an 2011. Li ti ris limem, e marye ar enn-de fam pli ris dan lemond Anne Sinclair; li ti gran patron FMI; li ti anti-fam e malgre reprezant “enn Parti Sosyalist”, li ti similer ar sa bann lider dextrem drwat la. Kumadir enn patern. Remarke ki Mussolini ek Hitler, tulde, ti ena sertin pretansyon “uvriyerist” ubyin “sosyalist”, alor DSK pa ti pu enn gran premyer.


*Antretan, depi 2007 dan Laswis, Swiss Peoples’ Party inn komans dikte azanda politik, e li gayn plis vot ki tu lezot parti an 2015.


*Dan Laoland ariv 2009, Parti Laliberte Geert Wilders (extrem drwat net, politik patriotik, anti-Mizelman, idantite “Olande”) ti parti pli popiler dan pei.


*An 2013, True Finns ti deza 2yem pli gran parti dan Finland – zenofob net.


* Premye Minis Narendra Modi dan Lend an 2014. Li pa farfeli kuma Trump, me li asosye ar kasteism, nasyonalism Indu ek Indyin.


* Rodrigo Duterte, enn pli farfeli e pli vyolan ki Trump, vinn Prezidan Filipinn an 2016. Li pa zis enn lextrem drwat, me kareman enn asasin. Li ule “netwaye” atraver tuy dimunn ki pran ladrog swa vann ladrog, e li vant limem an piblik akoz li finn kareman asasinn dimunn kumsa limem.


* Freedom Party of Austria fek gayn plis ki 40% vot dan eleksyon Prezidansyel an 2016.


* Vot an-faver Brexit 2016 ti donn enn gran kud-pus UKIP (UK Independence Party) dextrem drwat Britanik.


* Frauke Petry - Alternative for Deutschland – pro-Putin, anti-Mizelman, anti-imigrasyon. Ase for


E sa pa tu.


Me, li ase pu nu realize ki, kan Trump vinn Prezidan USA an 2017, nu pa kapav dir nu pa ti ena avertisman ki depi 20 an enn ladrwat pro-kapitalist, vyolan, anti-fam, patriotik, anti-imigran, anti-dimunn andikape, represif, anti-globalizasyon, anti-Islam, for lor politik “idantiter”, anti-establishmennt, anti-elit, pe lev latet.


Trump pli trakasan tu sinpleman akoz so puvwar buku, buku plis. Me, li form parti dan enn vag anti-kapitalist depi ladrwat popilist ki pe opoz neo-liberalism depi pwin-devi patriotik. Dan sa sans la li inpe kuma lamonte Fasism dan bann lane 1920 kot, pandan lamonte Adolf Hitler-Benito Mussolini-Zeneral Franko, Hitler ti pli danzere akoz Lalmayn ti pli for.


Kifer Trump telman danzere:


Avan nu vinn lor lalist pwin-par-pwin, li inportan pu realize ki Trump, li reprezant enn priz puvwar direk par kapitalist. Li reprezant enn grup kapitalist ki finn prefer reyne par zot-mem, e pe rod fer enn kur-sirkwi “elit” politik, ek “establishmennt” politik. Seki inportan ladan, se zot kont politik ki pa sa reyn direk la. E buku dimunn (mem seki krwar zot “degos”) finn tom dan pano – par sutenir pwin programatik, kuma “limitasyon manda” (enn slogan dextrem drwat anti-demokratik); kontrol lor finansman (enn fason kot “establishmennt” li perdi vizavi Trump ki finans limem direkteman. Sa kalite reyn direk osi ridikiliz tu sa politik idantiter la: Trump dir, “U anvi enn black?” ala mo met enn milyoner AfroAmerikin ek enn milyoner Indo-amerikin!” U anvi enn fam? Ala mo met de milyarder, fam zeritye enn fortinn!”


Alor, konsantrasyon puvwar dan enn Kabine (1) avek zis milyoner plis 3 zeneral larme, li deza enn danze.  Me, ala enn lalist danze pli spesifik:


1. Danze dezast Nikleer: Zordi se sa Trump farfeli ki nu truv ansarz enn arsenal nikleer ase pu fini limanite net. Larisi, li osi, ena enn arsenal byin for. (Me selman so lekonomi an-lanbo net; li fini fer so deklin.) Me, li trakasan pu ena 2 zom kuma Trump ek Putin ansarz eparn limanite depi enn lager nikleer.


Pu gayn enn lide: USA ena 7,300 tet nikleer (1,920 ladan deza anplas) ek Larisi ena 8,000 (me selman 1,600 deza anplas). Lezot pei (UK, Lafrans, Lasinn, Lend, Pakistan, Izrael, Kore Dinor) ena enn total 1,000 (ladan zis UK ek Lafrans ena tet nikleer deza anplas, an-okirans UK 160 ek Lafrans 290).


Kan Trump pe pran enn rol plito rod diminye tansyon ar Putin, sa li petet sel zafer ki rasiran. (Mem si ena enn dut ki li tanporer, telman Trump dir tu zafer ek so lekontrer!)


Anfet, nu bizin konn listwar deryer konfli ar Larisi zordi. Kan Larisi ti pe al ver disud Pak Varsovi an 1991 (Pak Varsovi li ti kuma OTAN pu URSS), ti ena enn lakor kumkwa OTAN pa pu rant dan okenn ex-manb Pak Varsovi. Deza Lalmayn Deles, kan li inifye ar Lalmay Delwes, li form parti OTAN. Me, ariv 1999 OTAN fini fer seki li ule. Li fini rant dan Bilgari, Estoni, Latvi, Lithuani, Romani, Slovaki, Sloveni. Ariv 2004, OTAN fini rant dan tu pei ki ti dan Pak Varsovi. Bizin tultan rapel sa fe la, kan get TV, ubyin lir lartik – sinon, u al tom dan propagann Loksidan.


Alor, lefet ki Trump pe rod pa lager ar Putin, li plito pozitif. Mem si “lagos” dan USA truv li enn baton ar lekel pu bat Trump.


Me manyer Trump azir li telman bizar, e Putin, li osi, enn gran fezer, ki ena buku danze kote sa risk destriksyon nikleer.


2. Danze dezast anvironnmantal


Anplis danze Trump anterm lager nikleer, ena enn lot gran danze: Trump enn “climate change denier”. Li kareman niye ki lanvironnman pe rwine par sanzman klimatik ki provoke asontur par lindistri lur, par veykil e par prodiksyon lenerzi. Alor, kan Trump vinn opuvwar, li pe ogmant danze ki ena enn gran dezast anvironnmantal – e ki menas lexistans nu spiyshiyz.


3. Danze kriz migrasyon


Anplis, kapitalism, plis lager provoke par kapitalist, plis problem klimatik, zot tu pe provok enn seri vag migrasyon. Sa pe prodir enn kriz migran – ki asontur provok ankor lamonte sa bann mem kuran popilist la plis ankor.


4. Danze provoke par dezespwar seki marzinalize: larme pu popilist extrem drwat


Globalizasyon avek so azanda neo-liberal (e plis ankor avek so losterite apre krash 2008) finn zet buku dimunn klas travayer lor rebor sosyete. Ena lavil fantom, kot tu lizinn inn ferme. Ena dimunn san veritab travay ubyin san okenn travay. Zordi saler zom dan Lamerik, li finn bese ziska li finn ariv nivo ki li ti ete an 1960! Enn gran franz dimunn pe tom andeor sosyete dan plizir sans – zot pran tu sort kalite ladrog, zot kriminalize, apre enn-de konviksyon, zot san okenn posibilite gayn travay. Sif somaz nepli mem inklir zot.


5. Trump donn plis lafors ideolozi fasizant  


Kote ideolozik, lamas dimunn ti’nn telman vinn kont “bann institisyon”, zot finn fer sulevman dan vid deryer enn espes “sover” kuma Trump. Sa vedir, telman zot kont “bann organizasyon”, zot mem kont ki zot-mem zot organize. Zot krwar li gaspiyaz. Zot krwar “tu pu vinn parey”. Alor, zot permet zot res, sakenn, atomize. Antretan, amizir sosyal-demokrasi inn kolaps, nepli ena sa fas inpe “caring” dan sistem kapitalist; zot dezespere, swiv nerport ki popilist. E Trump pu agrav sa problem la.


6. Retur manivel: Fragmantasyon anterm kominote, “single issue”, ONG, Relizyon


Ki li USA ubyin ayer, “lagos” (dan sans larz, me suvan ziska vre lagos mem) finn adopte enn stratezi pu diviz klas travayer. (Nu spesifye isi ki, kan nu servi term “klas travayer, Nu pe inklir tu dimunn ki fye lor enn saler pu zot fami viv, inklir travayer kol-blan, inklir dimunn ki pa pe travay, setadir somer - dimunn ki pa pe gayn travay purlemoman e ki depann lor enn lot manb lafamiy -  ek pansyoner -dimunn ki finn travay pu viv.  Lagos, kuma su Barack Obama, finn kantonn lamas dimunn dan bann lalit byin minimalist: enn lalit fam ki viz pu fer fam monte andan dan yerarsi patriarkal/kapitalist, e aksepte sa piramid inegalite dan sistem kapitalist (a-la Hillary Clinton); suvan finn ena lalit baze lor kominote, etni, relizyon, karst, ki viz selman “ekite” e ki aksepte inegalite deklas (kuma buku lorganizasyon Black, Latino, imigran); suvan finn viz “meritokrasi” ki rod zistifye inegalite par met enn seri espes regleman pu ki seki fer “byin” li vinn pli ot, setadir li aksepte inegalite deklas, e inegalite tukur; e osi finn ena lalit izole (single-issue) pu avans grup ki efektivman marzinalize: imigran, dimunn avek enn andikap, LGTBQ, kominote e su-kominote, etc. plito ki batir enn program inifye pu tu dimunn, ansam ar enn klas travayer inifye, ki inklir dimunn dan tu su-grup: fam, kominote, etni, oryantasyon sexyel, seki ena andikap, imigran, diferan relizyon, etc. Sa kalite divizyon la riske evidaman provok enn retur manivel. Finn osi ena devlopman enn fenomenn ONG (finanse par Leta, par relizyon, par CSR) kot enn-de seksyon klas dirizan/klas dominan master-maynd aksyon palyatif ki li ofer “viktim” sa “marzinalizasyon” la. Mem si ¾ dimunn marzinalize!  Tu sa kalite form lorganizasyon la, zot fer sak burzwazi pran kontrol ideolozik lor klas travayer mem su-grup. Li danzere. Seki finn arive se enn gran franz klas travayer blan “mazoriter” dan Danmark, Lalmayn, USA, Lafrans, UK, Lotris, finn, li osi, deside pu organize lor ba “idantite patriotik”. E, nu gayn enn lamonte fasist, dan lekel lagos finn deza donn kudme pu detrir anti-kor: linite klas travayer.


Alor, nu ena enn nuvo reyn pe monte: tandans fasist deryer gran “sover”, definitivman idantiter deryer patriotism, suvan extreman rasis – swa uvertman, swa an kod – e osi sipremasist, sirtu blan blan, plis enn gran muv pu instor enn ezemoni Kretyin dan Lerop (mem dan Lafrans ki osi “sekilye”) ek Leta Zini.


Perspektiv


Tusala li donn enn perspektiv byin som divan nu. Reyeman, li paret byin difisil. E, li anfet byin difisil pu klas travayer, e pu enn parti sosyalist kuma LALIT.


Me, etan done ki tu kiksoz dan lemond pe tultan sanze, ki tu kiksoz zame pa res anplas sirtu dan sistem kapitalist, nu ena pu opere andan dan sa muvman perpetyel la, antan ki enn parti ki pe propoz pa sosyalism lor plato, me enn lalit pu sosyalism.


Nu ena pu kree, pu sweyn, pu nercher sa volonte pu sosyalism ki existe dan tu imin, e sa volonte pu tultan viv dan enn lalit onngoing pu enn sosyete egaliter. Li form parti nu lanatir. Par sa volonte pu kopere ki nu finn existe pandan 100,000 ubyin plis banane. E selman dan dernye 5,000 a 10,000 an ki finn ena dominer deklas, kuma zordi nu tuzur ena. E nu pu ena ziska nu kapav devir sistem kapitalist, e met dibut, kree, enn sosyete sosyalist.


E, ena buku posibilite pe prezante – onivo mondyal.


* Enn pli gran pursantaz dimunn zordi kapav fer deba rasyonel ki dan lepase – akoz e malgre sistem ledikasyon. Alor, kapav potansyelman konvink dimunn lor baz larezon.  Sertin krwayans dan sorselri, dan siperstisyon, dan mirak, dan relizyon organize, finn amorti – avek progre syantifik e avek enn kuran baze lor rasyonalite.


* Aspirasyon imin pu plis kontrol lor so destin finn ogmante; kapav fer apel a sa.


* Latant depi demokrasi finn agrandi; kapav pli fasilman propoz kontrol lor later/kapital ar dimunn depozede net zordi ki lepok kan sakenn ti anvi vinn proprieter enn ti-muswar late.


* Nu ena sertin posibilite pu organize ki pa ti existe avan, pu prezant e pu devlop e pu popilariz nu program – dan enn kontex tu danze, dakor, me osi tu kalite lespwar


* E, li dan sa kontex la, ki ansyin pwin programatik, ansyin slogan baze lor sa bann pwin programatik la, pli bon ki tu kalite mik-mak ki tande zordi baze lor “valeurs” ek lezot zafer vag:


Ki nu pe rode? 


- Lape!


- Later/dilo/lamer!


- Travay!


- Lakaz!


Plis kontrol demokratik lor tu! Sa, pu ki nu kapav asir sa premye 4 zafer, e pu ki nu kapav asir tu plezir dan lemond pu tu dimunn: lar, spor, lwazir, epannwisman, kontantman, kamradri, egalite, laliberte.


* E plis ki zame, nu ena enn lalit internasyonalist divan nu. Nu ena pu opoz tu sa patriotism, nasyonalism, popilism, e, dan Moris, “Morisyanism”. Nu bizin, kan nu devlop nu program e kan nu popilariz li, nu bizin pans internasyonal. E pu nu fer sa byin, nu tu bizin konn ladiferans ant bann artefak birokratik ki nu truv kuma “realite” me ki ena enn form spesifik e diferan dan sakenn so prop pei (nation-state) ek realite lavi ki parey pu tu dimunn nerport kot nu reste dan nerport ki form leta nasyon – pu ki nu kapav ena enn vizyon dansanb pu partaze ar travayer lezot pei.


Pu Moris,


* Kontiyn met lanfaz lor lalit deklas, avek artikilasyon inportan ar lalit pu lanvironnman (kont bayant later pu IRS, etc), lalit anti-imperyalist (kuma Diego), lalit fam kont patriarsi;


* Kontiyn kree enn program ki tultan pe evolye e ki tultan baze lor realite, ki ena revandikasyon ki get lwin divan (“demand”), e ki dan kad enn konpreansyon ankomin listwar kot sorti e kot pe ale; anmemtan ki batir program, tultan popilariz sa program la. Program viz pu ankuraz tu seki pli bon dan tu dimunn oprime. E program viz pa plis ki bul later pu klas travayer ek tu dimunn oprime! Setadir, viz imans sanzman.


* Kontiyn, kan pe devlop stratezi e mem taktik dan lalit tulezur, pran pozisyon baze lor prinsip – pa baze lor listeri, ni oportinism, ni piblisite, ni manipilasyon piblik, ni gin akurterm, ni lavantaz de-trwa dirizan.


Kumsa, amizir tu paret pe pran enn turnir osi negatif partu dan lemond, nu gard nu kalm, nu asire ki nu kontribisyon form parti dan enn lalit internasyonalist baze lor enn program ankomin ki met sosyalism lor azanda zordi-mem.                                                                                             


Lindsey Collen


 26 Zanvye 2017


(1) Not lor Donald Trump ek so Kabine


Kan nu koz “Donald Trump”, li sa kordilo (caudillo) ki inifye enn konglomera dextrem drwat. Pu donn enn lide, ala so kabine an bref. U pu remarke ki ena milyoner buku plis 3 zom militer. Buku ladan ena enn move listwar rasism, misozeni, zot anti-imigran, e zot anti-Islam.


- Sekreter deta:  Rex Tillerson, CEO ExxonMobil – milyarder. Lide extrem drwat.


- Sekreter Trezor – Steve Mnuchin, sef labank Goldman Sachs (hedge funds manager); koni kuma Foreclosure King,  “Lerwa Sale by Levy” afors inn met lakaz dimunn ki dwa repeyman labank a-la-bar – milti-milyoner


Sekreter Defans: Zeneral James Mattis, Mad Dog Mattis. Li dir zafer orib: “Li bon tuy sertin” (ek so kominalism ladan), ubyin “Ena tru-fes ki merit tuye.”


Atorney Jeneral: Jeff Sessions, rasist notwar – milyoner.


Sekreter Interyer: Ryan Zinke, dan SEAL Team 6 (larme “special services” notwar pu kuver krim ki zot komet) kot li ti transfer akoz frod lor traveling.


Sekreter Lagrikiltir: Sonnie Perdue – milti milyoner


Sekreter Komers - Wilbur Ross - milyarder


Sekreter Travay - Andy Puzder, CEO CKE Restaurants – milti-milyoner. Li kont saler minimem, e mem kont sikliv peye.


Sekreter Lasante - Tom Price – milti-milyoner; li kont enn sistem lasante piblik.


Sekreter Lozman - Ben Carson ki ti enn kandida Repiblikin dan Praymeriz - milyoner


Sekreter Transpor - Elaine Chao – milti-milyoner


Sekreter Lenerzi - Rick Perry – milti-milyoner


Sekreter Ledikasyon - Betsy DeVos - Enn zeritye enn fortinn, enn fam ki kont ledikasyon gratis, kont lanseynman evolisyon kuma Minis Ledikasyon


Sekreter Ex-Servismenn (pyonye) - David Shulkin


Sekreter Sekirite (Homeland Security) - Zeneral John F. Kelly


Lezot onivo Kabine


VP – Mike Pence: anti-abortion, rod definir dan lalwa “vyol” kuma “vyol par lafors”; kont LGTB (reprezant kolaps sosyete)


White House Chief of Staff - Reince Priebus- Li ti chermenn Parti Repiblikin - .


Chief Strategist - Stephen Bannon, Breitbart – propagandist dextrem drwat, sipremasist blan- milyoner. 


Direkter Biro Bidze e Manejmennt - Mick Mulvaney- li ule ogmant laz retret, diminye servis Medicare; milyoner


Ambassador to the United Nations – Nikki Haley – Indo-Amerikin - milyoner


Administrator of the Environmental Protection Agency- Scott Pruitt -- Kuma Minis Lanvironnman enn “climate change denier”; avoka patron


United States Trade Representative- Robert Lighthizer – avoka patron dan kestyon komers, proteksyonist kuma Trump.


Chair of the Council of Economic Advisers - Linda McMahon (milti-milyoner/milyarder)