Galleries more

Videos more

Dictionary more

Sandra O Reilly so kuraz, e kalite viktwar ki li finn amene

01.08.2004

Mardi 26 Ziyet, enn zurnalist 5-Plus finn kontakte Lindsey Collen pu enn deklarasyon swit a zizman dan ka vyol Sandra O Reilly. Lindsey Collen finn dimann li resone plitar, e li finn prepar enn deklarasyon antanki manb Parti LALIT ek antanki manb MLF.
Etan done ki reportaz dan 5-Plus pa paret ena buku lyen avek seki Lindsey finn dir, nu finn dimann li re-donn mem deklarasyon pu nu met lor Websayt LALIT.

Ala, seki Lindsey Collen dir:

"Kuraz Sandra O Reilly finn amenn enn nuvo sityasyon dan Moris, kot lasosyete an zeneral, setadir lamas dimunn dan Moris, finn donn tor sa 4 vyoler la. Bann vyoler finn zize par lepep Moris, e zot finn gayn blam divan lasosyete. Sa, li petet pli gran viktwar ki Sandra O Reilly finn donn nu. Dan lepase, byen suvan se fam ki viktim vyol ki finn byen suvan gayn blam lasosyete. Sa finn sanze asterla.

Dan Lakur kot Leta finn purswiv bann vyoler, setadir Lakur Intermedyer, zot finn gayn penn maximem pu vyol depi bann mazistra.

"Mwa, mo dakor avek seki ex-Ziz Robert Ahnee finn ekrir dan lagazet Le Mauricien yer. Li finn dir ki kan ena ka vyol, DPP kapav e bizin purswiv divan Lasiz. Sertennman dan ka vyol osi grav ki sann la, kot ena vol, vyol, sodomi forse, konspirasyon, kidnapping, e kot vyol la par plis ki enn zom, oblize ki DPP purswiv divan Lakur Lasiz. Lasiz li enn lakur ki ena ziri, alor lepep, dan enn fason pli formel, kapav exprim so dezakor avek vyol, dan lesans ki ziri-la kapav rann zizman lor nom lepep.

"Enn lot viktwar ki Sandra O Reilly finn amene, se swit a so kuraz, nu dan Muvman Liberasyon Fam, finn apiy demand pu gayn bann Rape Crisis Unit DAN LOPITAL, pu ki tu fam ki vyole, anplas premye plas nu bizin ale se dan enn Stasyon Lapolis, enn plas byen macho, nu gayn enn ONE STOP SHOP dan enn Unit dan LOPITAL. Nu ti dimann enn tel Unit dan tu lopital. Minis Lasante ek Minis Drwa Fam, finn efektivman fer luvertir formel 2 RAPE CRISIS UNIT, dan JEETOO ek dan CANDOS.

"An konklizyon, nu averti dimunn byen formelman kont bann kri irasyonel pu bann santans ek bann pinisyon exesiv, kuma sel solisyon pu vyol. Nu ena enn krent byen reel ki si pinisyon tro extrem, li antrenn sityasyon kot ena buku plis asasinasyon swit a vyol, pu ki vyoler la debaras so sel temwen. Sa kalite swa-dizan solisyon, li reprezant enn danze pu fam. Li enn demand ki dimunn fer kan zot pa finn reflesi sifizaman.

"Nu truve ki seki inportan se balans de fors dan sosyete ki bizin sanze pu ki zom napa vyol fam. E kuraz Sandra O Reilly finn permet sa balans de fors la kumans sanze."