Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bidze Pravind Jugnauth atak nu Drwa a Pansyon

29.07.2004

Si nu pa reysi anpes li, Pravind Jugnauth pu introdir enn veritab "viris" dan sistem pansyon, enn viris ki pu detrir pansyon vyeyes. Li fini anons so lintansyon dan so Diskur Bidze pu introdir seki apel "targeting", ki ule dir "vize". Kuma avek enn fizi, Guvernman pu vize kisannla pu donn enn pansyon vyeyes.

Ofisye Guvernman pe deza travay lor ki manyer met enn seri "test" pu kone kisannla pu gayn pansyon. Tule 121,000 pansyoner pu bizin ranpli form tule lane, lerla pu cheke sipa zot bizin gayn enn pansyon.

Kumsa, an katimini, pansyon vyeyes pu nepli enn drwa iniversel. Li pu konverti an enn "sarite" ki Guvernman done, apre enn lanket.

Pravind Jugnauth ule fer pansyon vyeyes dusman-dusman vinn kuma "pansyon pov", kot ofisye Guvernman vinn cheke ki u vreman mizer. Samem ki "targeting" ule dir. Samem ki apel "means test". Samem ki grandimunn ti apel "poor law". Kot lontan, ofisye Guvernman ti vinn cheke sipa u proprieter, gete sipa u ena kabri dan lakur, avan donn pansyon vyeyes.

Pravind Jugnauth pe anvi return sa "poor law" la. Li pu anvi fer u prezant enn ta papye pu pruve ki u pa tus plis ki enn sertenn som, ki pur-lemoman li finn fixe ot, Rs 20,000 par mwa, lerla li pu donn pansyon. Pur-lemoman li pe "viz" selman bann seki ris, pu pa donn zot pansyon. Me, ena trik ladan. Sak lane, so barem pu riske sanze. Dayer, Pravind Jugnauth finn preske kas lakle lor la. Li dir li pe exklir "zis 3% dimunn". Dan sa koze la, nu bizin konpran ki dan lavenir, zot pu dusman dusman fer plis dimunn pa gayn pansyon.

Dayer, tu dimunn kone, li pa fasil pruve ki u pov. Li pa ekrir lor u fron dan lake pansyon. E pli ale, li vinn pli difisil parski zordi buku dimunn travay kontra, informel, tit lantrepriz. Tu dimunn kone li imilyan pu rod "sarite" ar Guvernman. Tu dimunn kone ena koripsyon kan ena peyman diskresyoner.

Nu dir pansyon li enn drwa. Akoz u ena 60 an, u gayn li. Akoz u andikape, u gayn li.

Guvernman Bérenger anvi triye dan lake pansyon, ant ris ek pov. Nu dir li, al triye ant ris ek pov ayer. Al rod enn lot plas pu re-pran sa kas ar dimunn ris la.

Pa vinn pretann ki tu larzan pu pansyon vyeyes, li dan enn kofor separe depi leres larzan Guvernman.

Pravind Jugnauth kapav ena tupe vinn sey detrir sa sistem "pansyon iniversel", enn sistem diyn ki existe depi 1957 e ranplas li ek sistem mandyan, selman parski li krwar ki nu, dimunn ordiner, nu pa konn servi nu laservel. Li krwar nu kuyon. Li pretann ki sel fason li kapav pran ar dimunn ris, se par aret donn enn parti vye dimunn pansyon. Mansonz. Li kapav pran sa larzan la dan mil fason diferan. Li ogmant inkom tax konpayni 1%, li fini lev plis. Tu etidyan premye lane liniversite konn sa. Sa, li apel sistem "claw-back", ki ule dir "re-grif li"; setadir Guvernman donn tu dimunn pansyon kuma enn drwa iniversel lerla dan enn lot mezir bidzeter, Guvernman re-grif sa larzan la. Alor, triyaz napa fer dan lake pansyon vyeyes, me dan sistem tax. Pansyon res enn drwa (pa enn sarite), ek triyaz fer dan enn landrwa diyn, dan sistem taxasyon. Deza dimunn kontribiye dan TVA tulezur. Kumsa Guvernman gayn so larzan. Deza Guvernman finn swazire pu de-taxe dimunn ris.

Anfet, dan listwar Moris, nu gran dimunn finn deza fer gran, gran rebelyon an 1937 ek 1943, kot Komisyon Danket apre finn dir bizin enn pansyon. Plitar, kan ti met pansyon, ti met "targeting" , e, la osi, ti ena telman lakoler ti leve kont sa, ki Guvernman Kolonyal met pansyon iniversel.

Zordi, sa Guvernman la pe rod fer enn zafer aryere. Li pe rod atak drwa pansyon dan buku diferan fason, pa zis par so "targeting". Li pe rod mont laz retret. Li pe rod fer kapitalis met lame lor fon pansyon travayer.

Nu, nu bizin opoz Guvernman lor la. Nu bizin konn amenn lalit pu nu drwa.

Pa zis Pansyon Vyeyes ki vize

Pansyon andikape, fiz SC ek HSC osi vize

Pa zis pansyon vyeyes ki Pravind Jugnauth pe vize. Li pe osi fer pansyon andikape vinn "targeted". La, osi li pu enn trazedi, si kumans triye dan lake pansyon, ant seki swadizan "merite" ek seki swadizan "pa merite". Bizin "regrif" larzan depi bann dimunn ris enn lot plas.

Kote fiz lexame, Guvernman ule donn sibsid zis zanfan ki kapav pruve ki so paran pa tus plis ki Rs 30,000 par mwa. Sa pu fer 2 kalite zelev dan nu kolez. Etidyan pa pe dakor ditu ar sa. Zot dir, avek rezon, ki li amenn divizyon, li amenn inegalite lor ban lekol.

Anfet Guvernman kot li pu arete ar sa kalite targeting, si nu donn li pye.

Eski li pa pu fer peye pu lopital, kuma Konjoo ti dir? Eski dime li pa pu vinn propoze ki dan Kolez, zelev ki kapav peye, bizin peye?