Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT accuses Finance Minister of selling off land, new colonisation

29.07.2016

KOMINIKE LALIT lor Bidze 2016


LALIT truv bidze Pravind Jugnauth byin trakasan.


 Li pe Bayant Later dan enn fason Iresponsab


Li pe anonse ki Guvernman pu kontiyn permet, ankuraz e sibvansyonn proprieter terin pu zot bayant later Moris ar milyoner etranze.


LALIT pe apel pu aret sa kalite bayant later. Spekilasyon lor valer later, li pa prodiksyon, li pa kree anplwa, e li danzere.


Pravind Jugnauth anonse ki pu ogmant fasilite pu bayant later Moris – atraver so lalwa Property Development Schemes (ansyin IRS ek RES). Li finn mem revok sa kondisyon ki 25% vila rezerve pu Morisyin. Li finn revok limitasyon 50 arpan maximem pu enn proze. Li kapav nerport ki grander asterla. Anplis, sak vila nepli bizin lor mwins ki demi-arpan. Li kapav ziska 1.25 arpan pu enn sel vila.


Kote bann proze Smart Cities – atraver so Investment Promotion Act – li finn mem kumans tir bann gard-fu par donn espes permi otomatik pu proze bayant later. Local Authority pa pu bizin donn lotorizasyon. Pu ena enn “Silent Agreement Principle”, kot apre enn dele, proze la al delavan otomatikman.


Asterla, Jugnauth pe dir dimunn deor ki vinn “settle” dan Moris pu kapav aste pa zis vila pu reste swa lwe swa re-vande, me pu gayn drwa aste apartman ubyin batiman komersyal.


Li enn veritab re-kolonizasyon ki Jugnauth pe promuvwar. Nu repete ki li iresponsab.


 Ti oredi servi later pu kree anplwa


Bidze la pena okenn vizyon pu kreasyon anplwa. Ena mezir pu tir zenn dan somaz – “youth taken out of unemployment”. Sa vedir ankor sa vye taktik pu kasyet somaz par ankor plis kur, ubyin Youth Employment Program sibvansyone, me pa ditu kreasyon anplwa. Pena okenn kreasyon anplwa.


Plas kot ti kapav kree anplwa se presizeman dan later: travay agrikol, travay dan lizinn prosesing ki pu neseser pu prodwi agrikol, travay dan marketing lezot pei, travay dan agronomi ek lezot resers pu devlop prodiksyon. Me, Pravind Jugnauth pe viz pu bayant tu later Moris.


Pena okenn limit.


Anplis, pena okenn provizyon serye pu servi later pu mont lakaz pu dimunn ki pena lakaz. Ena zis promes vid, kuma sak Bidze. Ni pena okenn mansyon agrandisaz lespas piblik dan sak kartye, pu lwazir. Pena okenn mansyon servi later pu kree “bicycle path” ubyin santye pu “walking” pu dimunn kapav fer lamars otur Moris net.


 


Rada Kistnasamy


pu LALIT 29 Ziyet, 2016


 


www.lalitmauritius.org    208 5551