Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komanter Lalit lor Bidze

12.06.2004

LALIT truv bidze Pravind Jugnauth enn bidze iresponsab e mem kriminel. Nu dir sa lor plizyer pwen inportan:

* Minis Finans limem kumans so diskur par dir ki ena buku problem extreman grav pu Moris kote lavant disik ek kote textil, e li mem enimer sa bann problem-la. Lerla, kumsi li pa kone ki limem li finn dir sa, li koz pandan plis ki 2 er-tan, san ki li propoz OKENN mezir pu kreasyon anplwa. Sa kalite omisyon depi enn Minis Finans reprezant enn demisyon enn guvernman divan so responsabilite.

* Pravind Jugnauth so nom pu marke dan listwar kuma dimunn ki finn demar demantelman “Welfare State”. Li finn pran drwa fondamantal, ki nu tu, tu dimunn Moris gayne delapar lefet ki nu enn dimunn, e finn fer li “means-tested”; Guvernman finn kree 2 diferan grad sitwayen: seki “merit” serten “kudme” akoz li pov, ek leres dimunn. Sa ule dir, apartir reyn Pravind Jugnauth, an tan ki Minis Finans, enn dimunn 60 an, pu ki li gayn so pansyon, li pu bizin pruve ki li ena reveni mwens ki enn serten som. Li pu oblize prezant tu kalite papye pu pruv sa. E, kuma tu dimunn kone, sak fwa “pei la dan problem”, bann Minis Finans ki vini, pu exklir pli buku vye dimunn depi sistem pansyon vyeyes. Ziska Moris pu riske return kuma lepok “Poor Law”, lepok Angle, kot inspekter guvernman vinn cheke komye kas u ena.
Mem mem zafer pu Fees Lexame SC ek HSC. Kuma li ti ete, tu zanfan kuma enn drwa, ti gayn sibvansyon lor sa Fees-la. Asterla, sak zanfan ki anvi benefisye de sa sibvansyon-la, pu bizin fer enn demars, amenn ase papye pu pruv lamizer so fami.
Kote Ledikasyon, ena lezot problem grav. Pravind Jugnauth pe met an kestyon “Ledikasyon Gratis” par kareman promuvwar ledikasyon prive pu primer ek segonder. Li finn anonse ki Guvernman pu sibvansyonn, atraver dediksyon tax, ledikasyon prive. Pu liniversite osi, anplas sibvansyonn letid an zeneral, Pravind Jugnauth pe propoz dedwir fees depi Inkom Tax. La osi, pe kas pei an 2 kategori dimunn: dimunn ki ase ris pu pey Inkom Tax ki pu benefisye depi enn sibsid lor fees liniversite, ek leres dimunn.
Kan Guvernman MMM-MSM pe invit Liniversite prive depi lezot pei vinn fer komers lor ledikasyon isi, nu dan LALIT, nu byen konpran ki bi ena deryer sa. Dapre langazman su World Trade Organization so General Agreement on Trade in Services, si ena investiser depi deor, lerla Guvernman pa gayn drwa ofer sibsid zis pu so liniversite “nasyonal”. Li oblize donn tu. Me, li pa pu kapav donn tu. Alor, sa mezir Pravind Jugnauth la reprezant kumansman enn politik pu fer liniversite vinn enn sinp komers pa enn ledikasyon.

* Pu bidze kapital, Minis Finans finn anonse ki li nepli responsab. Li zis lamwatye responsab so prop bidze kapital asterla. Sekter Prive, dapre Pravind Jugnauth, pu bizin rant dan “Capital Budget” Guvernman. Li pu fer sa atraver bann PPP (Public Private Partnership). Sa li enn atak direk lor demokrasi, parski elektora napa kontrol Sekter Prive ditu.

* Guvernman finn expoz dan so bidze lor Lozman, ki alafin so manda li pa finn mem ranz lamwatye lakaz ki sak lane so Minis Finans finn promet pu ranze.

* Bidze Pravind Jugnauth anklans enn prosesis komersyalizasyon patrimwann ek lwazir, an partikilye Zardin Pamplemousses ek 4 laplaz piblik.

* Etan done Pravind Jugnauth admet ki ena gran problem divan nu, e li pena enn politik pu bes somaz, ni okenn proteksyon pu travayer (mem dan so 8 bi ki li site dan kumansman so diskur), ki so Guvernman ena lintansyon fer kan dimunn, avek rezon, pu ankoler? Li fini fer provizyon pu 700 polisye anplis, ek 84 Gard Prizon anplis, nuvo stasyon lapolis, nuvo extansyon dan prizon. Sa vedir, Guvernman ena lintansyon servi plis represyon.

Lindsey Collen
Pu Lalit
11 Zin,2004