Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kur Lir Ekrir pu tifi 15 a 19 an par LPT

08.06.2004


Dan kad kanpayn Konesans Pu Tu Dimunn
Ledikasyon pu Travayer pe donn


KUR anprann LIR EKRIR
Pu tifi 15-19 an

Tule Samdi
9.00 a.m - 12.00 a.m
kot Ledikasyon pu Travayer
Gran Rivyer Nor West
( pre kot pon)

Admisyon:
Samdi 12 Zin
9.00 a.m
kot Ledikasyon Pu Travayer,
Main Road, GRNW.

Sa kur la li spesyalman pu tifi 15 a 19 an
ki pa konn lir.
Li pu kumanse le 12 Zin e pu kontinye
ziska lafin lane 2004.

Pu plis informasyon kontakte LPT lor
208-2132 u 208-5551