Galleries more

Videos more

Dictionary more

Oscar Lopez Rivera writes to his daughter Clarisa on Freedom (in Kreol)

22.06.2016

 Nu pe pibliye extre an Kreol depi let ki Oscar Lopèz Rivera ti ekrir so tifi Clarisa lor Laliberte. Se saki Anne-Marie Joly ti lir le 20 Zin dan kenndelayt GRNW pu fer larg Oscar depi prizon dan USA, kot li finn ferme pandan 35 an. Nu ti alim 35 labuzi, enn pu sak lane li ti ferme. Ala so let:


 Clarisa, mo tifi, mo gate:


 Laliberte ? Ki ete sa? Laliberte, sirtu kan politisyin koz li, li parfwa perdi so sinifikasyon, perdi lesansyel. Pu mwa, laliberte, samem bi pli inportan pu tu imin ki viktim kolonyalism, neo-kolonyalism, lesklavaz. Parski dimunn ki viv su sa kondisyon la zame pa gayn lasans zwir laliberte.


 Dan 73 banane ki mo finn viv lor sa later la, mo finn viv anba zug kolonyalism US. Guvernman US finn gard Puerto Rico ansene dan enn relasyon kolonyal depi ki ti invayir e okip pei la an 1898.


 Depi moman sa invazyon la, USA finn servi tu mwayin ki li ena pu asire ki Puerto Rico napa zame vinn enn pei indepandam. Nerport ki Puerto Ricin ki finn oz amenn lalit pu Lindepandans finn deswit konsidere kuma enn lennmi mortel Guvernman USA: Leta Amerikin finn persekit, kriminaliz, anprizonn, bani e mem asasinn zot.


 Zame mo pa finn konn laliberte mwa. Me, mo ule konn li, mo espere enn zur viv li.


 Mo finn swiv lalit lezot lepep kolonize, manyer zot finn reziste e finalman gayn lindepandans pu zot pei. De zimaz grave pli kler dan mo latet konsern Patrice Lumumba. Enn, kan li ti pe amenn lalit, ti pe fer enn diskur antan ki Prezidan Congo. Lot la, so asasinasyon brital, barbar-mem. Dan so diskur, li ti kritik Lerwa Belzik, Lerwa  Baudouin, pu so reyn kriminel, kolonyal dan Congo. Lerwa la, an 1961 pa ti kapav siporte ki enn zom Afrikin kritik li, koz laverite lor li, alor avek led Guvernman USA, li finn donn lord pu asasinn Prez. Patrice Lumumba. Limaz so asasinasyon, kot zot finn ansenn li, e kot so nots pu so diskur ti fonse dan so labus, tultan res grave dan mo memwar pu rapel mwa degre barbar, degre kriminel ki kolonizater ete.


Natirelman mo ti pu kontan konn laliberte.


 Viv Laliberte ! LALIT KONTINYE !     Oscar López Rivera