Galleries more

Videos more

Dictionary more

Content of LALIT leaflet calling on U.S.A to free Oscar Lopez Rivera (in Kreol)

22.06.2016

Isi konteni trak ki manb LALIT ti distribiye divan Lanbasad USA le 20 Ziyet, dan kad enn muvman mondyal ki ti viz aksyon dan 35 pei mem zur. Anfet li ti ariv 43 pei!


 Ala, trak LALIT:


 Nu pe partaz sa trak la divan Lanbasad Lamerik dan Port Louis zordi, 20 Zin 2016, pu demann Guvernman U.S.A. larg Oscar Lopez Rivera, ki zot pe gard ferme dan prizon. Kifer zordi? Parski zordi Nasyon Zini dan New York pe ekut temwayaz kont kolonizasyon U.S.A. lor Puerto Rico, kolonizasyon ki Oscar Lopez Rivera finn opoze – e ki finn amenn so santans prizon.


 Parey kuma nu dan LALIT pe fer dan Port Louis zordi, dimunn dan 35 pei dan lemond, pe fer aksyon pu fer liber Oscar Lopez Rivera. E osi, nu pe mark zur temwayaz divan Komite Dekolonizasyon Nasyon Zini (UN Special Committee on Decolonization).


 Ala vre listwar deryer nu aksyon ansam onivo mondyal.


 Oscar Lopez Rivera, Kisannla?


Oscar Lopez Rivera enn prizonye politik. Li ferme dan prizon dan sistem penitansye malfame USA. Byin lontan, li ferme. 35 banane. E li tuzur ferme. Kifer? Akoz li ti form parti muvman pu met fin ar lokipasyon militer Puerto Rico par USA. Li tuzur dan sa lalit la. So “krim” li enn “krim de panse”. Zot kondann li su lalwa “seditious conspiracy”, ki servi zis zis kont dimunn Puerto Rico sa syek la. Li similer ek nu lalwa sedisyon (Seksyon 283) ki Geoffrey Robertson dan so Rapor Ofisyel lor Liberte Dexpresyon an 2013 ti dir “bizin aboli”. Sa anprizonnman Puerto Rikin ti telman inzis ki tu matlo Oscar finn amnestye. Prezidan Carter, lerla Clinton ti grasye zot. Oscar ti grasye ansam, me li pa ti aksepte laliberte tanki 2 so kamarad tuzur ferme. Zordi sa 2 la libere. Zis Oscar ki ferme. Alor, nu fer apel ar Prezidan Obama pu tutswit larg Oscar – enn ero dan lalit kont kolonialism. Me, lalit pu kontinye, akoz Puerto Rico tuzur kolonize.


 Si u swiv eleksyon U.S. lor TV, ekut byin, u pu realize ki mem si abitan Puerto Rico vote dan Primaries pu Prezidansyel, zot na pena drwa vote ni dan Prezidansyel ni pu Kongre. USA finn sezi suvrennte laba depi 1917, san donn drwa vote. Abitan Puerto Rico ti oblize al lager Vietnam, sanki zot zot ti ena drwa devot. Samem kolonizasyon. Puerto Rico, parey Chagos, apel enn “Territory”. Sa osi enn siyn kolonizasyon. Parey kuma li enn siyn kan ena pinisyon extrem si kikenn remet ankestyon absirdite sistem kolonyal. Eski li pa vre ki 8 fam, manb LALIT ek Chagosyin, ti gayn bate ar Rayot, e lerla ti fer fas sarz ki ena prizon obligatwar sa mem mem lane ki Oscar Lopez Rivera ti ferme, an 1981, zis akoz zot ti fer enn manifestasyon pasifik kont kolonizasyon ek  lokipasyon Diego Garcia?


 Dan LALIT, kan nu ti zwenn ansam ar lezot lorganizasyon partu dan lemond pu reklam fermtir baz militer Diego Garcia, nu ti’nn anfet aprann kimanyer USA ti ena enn baz apel “Vieques” dan Puerto Rico depi 1941, avan mem ki US met so baz ilegal lor teritwar Moris, setadir lor Diego. Nu ti mem travay ansam ar dimunn ki ti lite e ti reysi fer ferm sa baz laba la an 2001.


 Anfet, kote listwar, li ti osi lwin ki an 1898 ki Lamarinn US ti sezi kontrol Puerto Rico an antye. Lerla 100 an plitar, 1998, Arsevek Desmond Tutu ti pran ledevan pu enn grup Pri Nobel Lape siyn enn Apel pu Liber Oscar Lopez Rivera. Antretan, osito ki Nasyon Zini ti kree an 1945, soKomite Dekolonizasyon ti statye lor drwa Puerto Rico pu existe, parey kuma an 1960 li ti statye ki fode pa Moris ek Chagos demanbre (“the total or partial disruption of the national unity or territorial integrity is incompatible with the purposes and principles of the UN Charter”) avan Lindepandans an 1968. An 2015, plizir sef deta Lamerik Latinn finn lans kanpyn pu nom Oscar kuma Nelson Mandela Lamerik Latinn akoz li finn ferme otan banane pu rezon politik.


 E zordi, nu pe zwenn ansam partu dan lemond pu dir: “Larg Oscar Lopez Rivera asterla-mem!” Zordi aswar, kan soley fek kuse, kot GRNW, nu pe alim 35 labuzi – enn pu sak lane ki Oscar finn ferme. (Kontakte nu pu detay !)


 Alain Ah-Vee pu LALIT, 20 Zin 2016.


153 Main Road, Gran Rivyer Nord Wes, Port Louis, Moris.


lalitmail@intnet.mu        www.lalitmauritius.org           208 5551


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 Alalong, mo anvi donn kudme kanpayn LALIT pu liber Diego Garcia e Chagos net depi lokipasyon militer e pu gayn reparasyon e drwa returne pu Chagosyin.


 Nom ……………………………………………………………….. Mo nimero portab …………….………….


 Swa poste kupon kot ladres lao, swa sonn nu pu fixe enn reynion,


swa avoy e-mel, swa pase, get nu Gran Rivyer anpersonn zur ek ler ki nu abitye zwenn nuvo,


setadir Merkredi ant 4:30 ek 5:30 pm.