Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lighting 35 Candles to Free Oscar Lopez Rivera (in Kreol)

15.06.2016

 Manb LALIT pu alim 35 labuzi kot GRNW pu zwenn dan enn muvman mondyal pu fer liber Oscar Lopez Rivera, enn gran ero dan lalit anti-kolonyal. Pu enn invitasyon, kontakte nu !


 LINDI


20 Zin 2016


6:00 pm a 6:45 pm


pu dir


“U.S.A, LIBER OSCAR LOPEZ RIVERA ASTERLA! ”


 Parey kuma Diego Garcia okipe ilegalman par U.S.A., Puerto Rico, li osi, li okipe ilegalman par USA. Laba, pei la net su lokipasyon.


 Parey kuma nu pe revandik lafin lokipasyon Diego Garcia, nu pe revandik lafin kolonizasyon Puerto Rico.


 Anplis, nu pe fer apel ar Prezidan Barack Obama pu li larg enn militan indepan­dantist Puerto Rikin, Oscar Lopez Rivera, ki ferme dan prizon U.S. depi 35 an. So krim? Revandik de-kolonizasyon Puerto Rico.


 Kifer le 20 Zin, nu pu fer sa seremoni la?


Parski sa zur la, le 20 Zin, Nasyon Zini dan New York pe ekut zafer kont U.S.A. pu so kolonizasyon kontinye Puerto Rico.


 Parey kuma nu dan LALIT pe fer P. Louis 20 Zin, dimunn 35 diferan pei mem-mem zur ena aksyon pu dir Liber Oscar Lopez Rivera san kondisyon. Nu tu pe osi mark zur temwayaz divan Komite Dekoloniz­asyon Nasyon Zini (UN Special Committee on Decolonization).


 Ala vre listwar deryer nu aksyon ansam onivo mondyal.


 Oscar Lopez Rivera, Kisannla?


Oscar Lopez Rivera enn prizonye politik. Li finn res ferme 35 banane. Samem nu pe fer aksyon dan 35 pei. Samem nu pe alim 35 labuzi. Akoz Oscar Lopez Rivera tuzur dan prizon. E li ferme kifer? Akoz li ti form parti muvman pu met fin ar lokipasyon militer Puerto Rico par USA. So “krim” li enn “krim de panse”. Lalwa ki ti servi ti servi selman kont Puerto Rikin dan tu listwar. Li apel “seditious conspiracy”. Li similer ar lalwa sedisyon Moris (Seksyon 283 Kod Kriminel), ki Geoffrey Robertson dan so Rapor Ofisyel lor Liberte Dexpresyon pu Guvernman Moris an 2013 ti dir “bizin aboli”.


 Sa anprizonnman plizir Puerto Rikin ti telman inzis ki tu Oscar so bann matlo finn deza amnestye. Prezidan Carter e Clinton ti grasye zot. Anfet, Clinton ti grasye Oscar parmi, an 1999, me Oscar pa ti aksepte - 2 so matlo pa ti grasye ansam. Antretan, tulde finn sorti. Li tuzur ferme. Alor, le 20 Zin, nu fer enn apel ar Prez Obama pu tutswit larg Oscar, gran ero lalit kont kolonialism. E sa lalit la ankor bizin kontinye parski Puerto Rico tuzur kolonize. Si u swiv eleksyon U.S. lor TV, si u atantiv, u pu realize ki, mem si abitan Puerto Rico vote dan Primaries pu Prezidansyel, zot na pena drwa de vot pu Prezidansyel. Ni pu Kongre. Purtan USA finn sezi suvrennte laba depi 1917! Abitan Puerto Rico ti oblize al lager Vietnam, sanki zot ti mem ena drwa devot. Samem kolonizasyon. Puerto Rico, parey Chagos, apel enn “Territory”. Sa osi enn siyn kolonizasyon. Parey kuma li enn siyn kan ena pinisyon extrem si kikenn remet ankestyon sa lokipasyon absird la. Eski li pa vre ki 8 fam, manb LALIT ek Chagosyin, ti gayn bate ar Rayot, e lerla fer fas sarz ki ena prizon obligatwar sa mem mem lane ki Oscar Lopez Rivera ti ferme, an 1981, zis akoz zot ti fer enn manifestasyon pasifik kont kolonizasyon ek  lokipasyon Diego Garcia par UK ek USA?


 Dan LALIT, pandan ki nu ti travay ar lezot lorganizasyon partu dan lemond pu reklam fermtir baz Diego, nu ti aprann kimanyer USA ti ena enn baz Puerto Rico apel “Vieques”. Li ti konstrir 1941, 25 an avan baz lor Diego Garcia. Anfet, nu ti travay ansam ar dimunn ki, par zot lalit, ti reysi fer U.S.A. ferm baz lor Vieques net, an 2001.


 Ti Listorik: An 1898 Lamarinn US ti sezi kontrol Puerto Rico. Lerla 100 an plitar, an 1998, Arsevek Desmond Tutu ti pran ladevan pu enn grup Pri Nobel Lape siyn enn Apel pu Liber Oscar Lopez Rivera. Antretan, osito ki Nasyon Zini ti kree, so Komite Dekolonizasyon ti statye lor drwaPuerto Rico pu existe, parey kuma an 1960 li statye ki fode pa Moris ek Chagos demanbre (“the total or partial disruption of the national unity or territorial integrity is incompatible with the purposes of principles of the UN Charter”) avan Lindepandans. An 2015, plizir sef deta Lamerik Latinn finn lans enn apel pu dekret Oscar kuma “Nelson Mandela Lamerik Latinn” akoz li finn ferme otan banane pu rezon politik.


 Le 20 Zin partu dan lemond, nu pu dir: Larg Oscar Lopez Rivera! Sa swar la, kan soley fek kuse, kot GRNW, nu pe alim 35 labuzi – enn pu sak lane Oscar finn ferme. (Kontakte nu pu detay !) Kozri 10 minit, fim 10, seremoni alim labuzi 20 minit. Li pu enn moman inubliyab!


 Lindsey Collen pu LALIT, 153 Main Road, Gran Rivyer Nord Wes, Port Louis, Moris.


lalitmail@intnet.mu        www.lalitmauritius.org           208 5551