Galleries more

Videos more

Dictionary more

Deadline extended for Abstracts on NGOs (in Kreol)

14.06.2016

LALIT finn resevwar e aksepte 11 abstrak pu Sinpozyom lor ONG. Enn-de dimunn ti sinifye lintere ankor, alor nu finn pran desizyon pu extenn dedlayn ziska 21 ZIN.


 Ala seki Call for Papers dir :


LALIT pe lans enn


“Call for Papers”


pu enn SINPOZYOM LOR O.N.G.


 Sinpozyom pu lor tem zeneral kuma:


* Natir ONG: Ki enn ONG ete – an term istorik, e zordizur?


* Nesesite Lorganizasyon Klas Travayer, ubyin lezot grup oprime, ki Indepandan


   depi Leta, Patron, Relizyon Organize, ek Lanbasad, dan lalit pu sosyalism. e lor tem spesifik kuma:


* ONG: Kote internasyonal.


* ONG dan Repiblik Moris


* Pyez Leta Britanik kot ti lak ONG dan kad so konplo “Park Marin”.


* Vize USA dan ogmantasyon so Finansman ONG Moris.


* Rol ONG dan puse neo-liberal pu privatizasyon servis sosyal.


* Danze pu lalit Klas Travayer ki CSR reprezante.


* Danze ki ONG kuma Eco-Bridge ek Love-Bridge reprezante.


 


 Sinpozyom la pu fer


Samdi 30, Dimans 31 Ziyet 2016


Horl Mama Bul Later, Batiman LPT,


Grand Rivyer Nord Wes,


Port Louis.


 Si u anvi prezant enn papye, u kapav propoz enn papye par avoy enn


 abstrak (enn rezime 150 mo par la) ki bizin rant kot LALIT


lalitmail@intnet.mu ubyin LALIT, Main Rd, GRNW, P.Louis


avan le 21 Zin, 2016.


Pu gayn enn lide dan ki lespri nu pe organiz Sinpozyom la (bi filozofik), u kapav ekrir nu pu gayn 2 zafer : enn tab ki kontraske NGO avek lasosyasyon demokratik, plis nef lartik kuma lektir de-baz.