Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT calls for suspension of policemen who beat demonstrator who was on the ground

11.05.2016

LALIT apel pu sispansyon bann ofisye lapolis ki inn bate kut matrak e kut-pye enn dimunn ki ti anba lor koltar. Sa ti arive divan Kazern, pandan enn protestasyon bann Rastafari Vandredi le 6 Me.


Nu fer sa lapel la lor baz enn but fim video ki finn afise lor innternet par Danny Ip Kai Yuen, zurnalist Radio one.