Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon pu Travayer (Moris) ke milal UNESCO 2004 Doonyabhar Pahre ar Likhe ke Pri

22.05.2004


Ledikasyon pu Travayer (Moris) ke milal UNESCO 2004 Doonyabhar Pahre ar Likhe ke Pri.

Ledikasyon pu Travayer (Moris) ke milal UNESCO 2004 Doonyabhar Pahre ar Likhe ke Pri (UNESCO 2004 International Literacy Prize). Hay pri-wa ke nam ha Doonyabhar ke Sosyete Pahre ke Pri (The International Reading Association Prize). LPT ke hay pri-wa milal ke karan ha okar kam jon karela pahre ar likhe ke bara admi log ke ar jasti chokri log ke, kiltir ke respe kare khatin ar ma ke bhasa servi kare khatin. UNESCO ar bolak ki Ledikasyon pu Travayer chaple ba, ar liv bantle ba, leke ego diksyoner Kreol ar materyo pahre ke jon admi log ke jiwan kuver karela.

Pahre ar likhe ke din 8 Septam 2004 ke dewaljai hay pri-wa Ledikasyon pu Travayer ke.

Ledikasyon pu Travayer hay kam pahre ar likhe ke 28 baris se kareyta. Phir bi LPT ego parmi sansta ha jon kam karlejata ma ke bhasa khatin. LPT bolata ki hay pri-wa oke akele nay milal ba, milal sab zelev ke, animater ke, marm ke, jon marm madat kareyta, ar sab sosyete ar admi Repiblik Moris ke ar bahar ke des ke jon madat karle ba taki ma ke bhasa des me pahachanal jai.