Galleries more

Videos more

Dictionary more

Analysis on LALIT link with the Working Class Organisations( in Kreol)

13.02.2016

 


PARTI AVEK PROGRAM PU EGALITE DE KLAS, ek KLAS KI ENA LAFORS FER LI VINN VRE


LYIN ENN PARTI KUMA LALIT AVEK LAVANGARD TRAVAYER


(KI PA NESESERMAN DAN SINDIKA)


 LALIT koz lor klas travayer suvan, e nu pran an-konsiderasyon lintere klas travayer tultan. Nu fer sa pa akoz kit romantisism, me akoz klas travayer ena enn misyon istorik, antan ki klas, pu etablir enn sosyete sosyalist ki nu dan LALIT ule –e sa li pu bizin traverse par priz puvwar enn nuvo kalite leta, “leta uvriye”. Enn nuvo klas sosyal pu vinn o-puvwar, pa zis enn mazorite dan 70 eli. Anfet sa “leta uvriye”, li pu ranplas “leta burzwa”, parey kuma “leta burzwa” ti ranplas “leta lerwa-larenn” 250 an desela, me avek diferans ki “leta uvriye” la li pu tanporer – plitar pa pu bizin enn leta ditu akoz pa pu ena diferan klas – e sa priz puvwar par klas oprime, li pu ena posibilite liber tu limanite depi restan esklavaz ki tuzur ena zordi: setadir enn parti nu-mem tuzur avann kuma marsandiz. Pu ki klas travayer pran puvwar, pena kat sime: li bizin enn lorganizasyon politik.


 Problematik prinsipal (setadir o-nivo stratezik)


Problem prinsipal pu enn parti kuma LALIT, e ki nu pe gete dan sa papye la, li sa lyin ki ena ant lalit klas travayer, sirtu so lalit sindikal, enn kote, ek lalit politik, lot kote. Enn lot fason exprim sa: Kimanyer nu fer lyin ant lintere klas travayer a kurterm ek lintere klas travayer a lonterm antan ki klas? Klerman sa lyin la (exprime dan nerport ant sa 2 fason la) li pa parey dan diferan lepok dan listwar. Samem ki exziz seki nu apel enn “program tranzisyonel”.


 Spesifisite enn program tranzisyonel se li pran nu depi kot konsyans deklas ete dan enn lepok done ziska nu program pu sosyalism, setadir enn sosyete san klas sosyal. Li reprezant sa pon la. Program tranzisyonel LALIT ena sa vize la. Dan lapratik, enn program tranzisyonel li baze lor demand (revandikasyon profon) ki lamas travayer pare pu defann zordi e ki, zordi dan sistem kaptialist, pa pu kapav vinn vre. Setadir li remet an-kestyon sistem la. Nu pran par exanp, enn program pu reform agrer. Si enn parti politik zordi Moris vinn dir so program se pu lamas dimunn pran later tablisman, dimunn pu krwar (avek rezon) ki nu finn bez fu. Me, si nu program dir kiksoz sinp kuma “Bizin plant manze lor later tablisman” (ki anfet slogan LALIT), laplipar travayer pu dakor. Zordi mem dan enn deba nasyonal, zot pu dakor. Me, kan tablisman refize, kan leta burzwa rod tu pretex pu kontiyn plant kann ubyin betonn later ar Smart Cities, sa bann mem travayer la pu truve ki bizin remet ankestyon sistem la. E sa li pu sinp rezon ki prodiksyon agrikol ek kreasyon travay ki sa program la inplike, li rezonab. Li rezonab, me sistem kapitalist Moris pa pu kapav kontenir enn re-miz ankestyon kontrol lor later; li pu revolisyonn nu sistem lekonomi.


 Li enn travay militan inportan savedir pu explik nu program tranzisyonel. Li montre sa lyin ki ena ant lalit politik ek lalit travayer alabaz, suvan dan sindika. Li enn lalit kot klas travayer sey truv enn fason pu li pran puvwar. E li pu fer sa par enn program politik ek enn program sindikal ansam.


 E alye inportan dan prosesis liye enn parti politik sosyalist kuma LALIT avek klas travayer an antye, se seki apel “lavangard klas travayer”. Ki li ete? Li sa but klas travayer lor sayt partu-partu ki, par so lexperyans lalit lepase (swa personelman, swa par dimunn rakont li), ki ena sazes lor kestyon ki kalite lalit kont patron anfet marse. E li sa but dan klas travayer ki kle. Me, kot li pu sorti? Parski li enn but ki invizib dan seki nu apel enn “downturn” dan lalit, setadir enn bafon kuma nu pe viv aktyelman, me byin vit li vinn vizib kan ena enn veritab lalit. Zordi, par exanp, dimunn dan lavangard pa pu ditu dan ladireksyon zot sindika. Zot pu evite, akoz zot truve ki sindika pa pe truv kler pur lemoman. E normalman zot a-la-baz mem. Zot seki nu apel “lidership” organik klas travayer. Zot andan dan klas la. Zot pa form parti birokrasi.


 E sa amenn nu diskit enn premye “problematik segonder”.


 Problematik segonder


Birokratizasyon dan muvman sindikal


Nu relasyon avek muvman sindikal zordi li kantone dan kad zot bann demand dan limedya. Setadir enn parmi bann lefe birokratizasyon dan muvman sindikal, se li blok tu refleksyon dan klas travayer lor sa lot nivo ki nu fek diskite la, nivo stratezik. Tipik enn birokrasi sindikal se li get lavantaz minimal o-detriman so vizyon a lonterm.


 Nu pran lexanp travayer lindistri sikriyer. Birokrasi sindikal pe tultan pretann ki lindistri kann florisan. Zot koz gran gran koze lor kimanyer li ena enn gran lavenir. Kifer zot fer sa, mem zot kone li manti? Si patron tablisman ena larzan anplis zordi, li akoz Guvernman sibvansyonn li. Li akoz Guvernman permet li fer biznes vann so later pu IRS ek Smart Cities. E, pli dir, li akoz zot finn al investi dan lindistri kann ek disik, e pe tir profi lor ledo travayer dan Lafrik ki gayn mwins lapey. Me, kifer birokrasi sindikal pretann lindistri kann flerisan? Parski zot ule ki travayer gayn enn ogmantasyon saler dan limedya. E sa, li odetriman kreasyon anplwa ek sekirite alimanter a mwayin term, e li kont kreasyon enn nuvo form lekonomi a lonterm.


 Dan lapratik, get kimanyer sa arive. SILU, sindika laburer lindistri sikriyer, ti partisip dan elaborasyon Sart Sekirite Alimanter ki an faver enn Politik Ekonomi Alternativ kot napa fye lor kann pu lavenir klas travayer. Dan nu analiz ki devlope otur Sart, lindistri sikriyer pena lavenir. Sa li dan bon direksyon. Lerla, ki arive ?


Negosyater Ashok Subron re-ris SILU dan negosyasyon imedya. Li rann SILU prizonye dan Joint Negotiating Panel, (JNP) ki par exselans enn instriman birokrasi. Birokrasi pa kapav permet sa kalite refleksyon o-nivo stratezik ki absoliman neseser. Birokratizasyon blok tu refleksyon klas travayer organize lor bann perspektiv a lonterm pu klas travayer. Taler, nu get kimanyer sa prosesis blok perspektiv li form parti dan loperasyon blok istorik. (Profeser Torul temwin sa.)


 Relasyon konfliktyel ar muvman sindikal


CTSP, Confederasyon Travayer Sekter prive inpe mwin prizonye sa lefe birokratizasyon me, lor pwin stratezik klas travayer, zot ena tandans tultan kile. Purtan, nu travay ansam dan Fron BDS (Boykot Dezinvestisman ek Sanksyon) kont Israel, dan Kanpayn Diego-Chagos, dan kanpayn kont ID Kard biometrik. Me, par exanp, enn rankont, lorganizasyon a lorganizasyon, lor perspektiv politik, pu kit rezon, sa pa arive. E sa ti pu itil, si li ti regilye, pu get perspektiv a lonterm pu klas travayer.


 Elektoralism


Pwin santral ki anfet dominn tu refleksyon dan klas travayer se eleksyon zeneral. Olye refleksyon santre otur kimanyer travayer organize ansam, tom dakor e lerla travay pu sanz lemond, tu refleksyon al ver krwar, e fer krwar, ki met 3 lakrwa lerla asize atann ki kapav 70 dimunn ki’nn eli pu sanz lemond dan faver travayer.


 Sa obsesyon la ki apel elektoralism.


 Tu dirizan sindika zot koze ar Minis, zot dir, “Fode pa bliye ki klas travayer finn amenn u opuvwar”, ankuraz sa konsep la, kumadir, si ti vot enn “bon” Guvernman, problem klas travayer ti pu rezud. Zot elektoralism anpes zot truv natir leta permanan ki li, li ena preske tu puvwar.


 Enn-de lexanp resan donn nu enn lide kimanyer dirizan muvman sindikal ankuraz elektoralism parmi so manb.


 Kumsa, ki Subron truv so lalit sindikal al fini par kolabore avek Guvernman an plas sak fwa: Nita Deerpalsing ek Shakeel Mohamed dan ansyin guvernman PTr ek Roshi Bhadain dan nuvo guvernman.


 Dan enn intervyu Jane Ragoo dan L'Express 2 Zanvye 2016, “Selon Jane Ragoo, elle a ‘trop fait confiance’ au gouvernement. Vous avez versé des larmes suivant l'annonce de la compensation salariale de Rs 150... Pourquoi? Il y a trois raisons principales. Je pensais que ce nouveau gouvernement avait “set the direction” avec la compensation de Rs600 de janvier 2015. Deuxième, la réunion du comité tripartite était très positive; le ministre avait dit que nous étions une seule famille, cela m’avait donné de l’espoir. Je venais également de rencontrer un groupe de travailleurs qui touchent Rs 1,500 par mois. J'étais persuadée que leurs prières aboutiraient à quelque chose de bien.” Ant fer konfyans guvernman ek fer lapriyer, pena buku plas pu enn veritab refleksyon lor sa nivo stratezik ki neseser – apart petet vers larm.


Otur kreasyon Intersyndical des Secteurs Libérés (ISL) – inisyativ Bizlall ek Rehana Aumeer depi Observatoire de la démocratie... raporte dan Le Mauricien 4 Desam 2015, sindikalis FPU, Tan Yan dir, “Nou bizin rapel bann depite gouvernma ek depite lopozisyon ainsi ki bann minis ki travayer dan pei finn elir zotte pou ki zotte protez lemplwa travayer ek la kalite de vie de Morisien”.  Kuran FPU, atraver so portparol (ki proklam limem kuma zeritye Bizlall) Tan Yan, dir ki si travayer gayn Rs15,000 par mwa, lalit klas travayer kapav arete.


 Bizlall limem truv rol enn sindika se pu fer travayer gayn enn lapey rezonab ek kondisyon desan. Sa rezwenn  kanpayn CTSP pu “travay desan”, enn espes millenium goal Nasyon Zini, pa enn bi stratezik klas travayer.


 Nu remark labsans total onivo lidership sindikal, telman li birokratize, sa vizyon stratezik ki neseser pu emansipasyon klas travayer. Zot satisfe dan lapratik ki travayer kontinye vann so kuraz a pri ki zot negosye. Zot pa pran traka problem somaz. Okontrer, sa birokrasi la ena plis tandans pu partisip dan destriksyon lanplwa (Lindisri Sikriyer, Transpor, Lepor).


 Blok Istorik


Birokratizasyon ek Elektoralism li kilminn dan permet burzwazi mintenir so “blok istorik”, e alor gard puvwar. Burzwazi tro tipti pu kontinye renye san konstitye enn blok politik otur seksyon lekonomi dominan setadir dan lepase, e ziska ler, otur kann ek disik. Li ris tu stekolderz dan enn espes konsansis sosyal e ki anfet politik.


 PTr ek burzwazi deta depi bann lane 1950 alatet sa blok istorik la. Avek afeblisman kann ek disik, lamonte kapital finansye, burzwazi deta ek so blok istorik, zot an plin re-konpozisyon. Samem manyer ki Prof. Torul explik so rol, pu ris Ashok Subron dan enn konsansis.


 Debandad BAI, ansam ar devlopman IRS ek Smart Sitiz, tusala finn e pe kontiyn kontribye dan konsolidasyon burzwazi istorik. Me, li debalans blok istorik.


 Fas a Birokrasi dan Muvman Sindikal


Relasyon LALIT ek muvman sindikal li obligatwarman konfliktyel, me muvman sindikal li ena ladireksyon ki li ena. Pena lot. Malgre enn relasyon konfliktyel, nu fer zefor fer travay an komin, kot posib. Par exanp, All Workers Conference, nu ti ena pu zer sa kontradiksyon la pandan 3-4 an. AWC so striktir ti inklir par milye delege, e sa ti permet LALIT konturn birokrasi, par travay direkteman onivo delege. Me, onivo manb, non. Kan kumans mobilize o-nivo manb sindika alabaz dan lindistri sikriyer, birokrasi sort pu kas AWC.


 Stratezi LALIT a lonterm pu nu relasyon ar travayer dan sindika apel nu “Stratezi Labaz Intersindikal”, e li tuzur daktyalite. Manyer LALIT inn travay lor ID Kard, li kapav enn lexanp kimanyer lor enn tem kapav travay ansam ar ladireksyon kan neseser. Li finn byin prodiktif, e pa ti inplik okenn konpromi depi nu.


 Stratezi politik LALIT, li depann lor degre mobilizasyon ek degre inifikasyon dan klas travayer. A nerport ki moman nu aksyon politik depann lor la. Li depann osi lor sutyin ki ena dan klas travayer, sirtu dan lavangard, pu nu program tranzisyonel. Pu enn parti kuma LALIT, samem nu travay tulezur: Kimanyer ariv a enn klas travayer ki mobilize ek inifye? Kimanyer ariv a enn sityasyon kot enn gran kus klas travayer, enn kus travayer infliyan, sutenir nu program? Samem ki nu vize a mwayin ek a lon term. Nu  program tranzisyonel se sa ki li vize.


 Lyen ant enn parti sosyalist revolisyoner kuma LALIT ek muvman sindikal li varye dan diferan moman. So varyasyon depann lor ki staz lalit de klas ete. Nu relasyon ar muvman sindikal ek ar bann sindika, li tuzur enn “working arrangement konfliktyel”. Li enn “working arrangement” dan sans ki muvman sindikal li sel lorganizasyon ase devlope dan klas travayer Moris zordi. Sirtu avek otan febles muvman korperativ e ong-izasyon buku lasosyasyon travayer.


 Etan sa papye la ti dan kad enn reynion onivo nasyonal LALIT, mo ti’nn prepar kestyon ki anfet ti diskite an grup. Ala bann kestyon tuzur:


 Kestyon


1. Kimanyer pu idantifye e etablir lyin avek klas travayer organize dan sekter piblik ek dan sekter prive ? Kimanyer re-infiye sa 2 but klas travayer? Labaz Intersindikal kimanyer pu dinamiz sa travay la?


2. Kimanyer expoz birokrasi e anmemtan dir dimunn zwenn sindika? (Par exanp, trak par sekter travay ki fer apel pu travayer zwenn sindika pu met lord avek sa bann ki opuvwar zordi dan muvman sindikal. Nu viz enn konteni pro-sindikal e anti-birokrasi.)


3. Devlop plis resurs pu enn form biltin sayt, kuma enn mwayin travay pu ki, lor letan, zwenn lavangard e donn li kudme emerze, sulev bann pwin ki amenn linite.


4. Natir internasyonalist nu politik - Revi, Biltin Sayt, trak - lalit klas travayer Moris ek seki pe arive dan lezot pei, mitasyon ekonomik onivo mondyal. Kimanyer internasyonaliz nu lalit?


5. Lefe politik Guvernman aktyel – li pe inport patron, kad, investiser, partner stratezik, abe ki lefe sa pu ena lor klas travayer Moris? Smart Cities viz 75% etranze. Eski Moris pe vinn enn Setler Koloni? Eski Guvernman viz pu vinn “high income economy” atraver “import” dimunn siper-ris ek enn klas teknisyin, e anmemtan gard saler tu lezot dimunn osi ba ki posib?


6. Nu kapav analiz kanpayn Kont ID Kard. LALIT ti resi ris muvman sindikal e sirtu eleman avangard o-nivo delege ek mem sinp manb. Nu finn batir sutyin pu sa kanpayn la. Nu finn reysi amenn ansam tu dimunn ki reflesi dan sosyete, e li inklizif.


7. Kimanyer pu klas travayer an zeneral reflesi e partisip dan kanpayn LALIT pu enn lekonomi alternativ? Li enn but santral dan travay politik divan nu.


8. Kimanyer devlop travay politik militan LALIT lor sayt travay? Distribisyon Revi, Parlman informel lor sayt travay?


9. Kimanyer lye travay politik lor sayt pu ranforsi tu brans?


10. Apre  seminar 1980, nu ti viz met dibut lorganizasyon klas travayer onivo kartye e onivo sekter travay me dan kartye. Onivo landrwa –nu ti anvi brans ek rezyonal uver.  Atraver aktivite onivo landrwa - klas travayer ti pe, e dan lavenir pu kapav, rezud dyalektik lavangard ek birokrasi?


BK


pu LALIT


7 Fevriye 2016


Surs: Revi LALIT