Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike Ledikasyon pu Travayer lor so pri Internasyonal UNESCO 2004 lor literesi

21.05.2004

Kominike Ledikasyon pu Travayer lor so pri Internasyonal UNESCO 2004 lor literesi.
LEDIKASYON PU TRAVAYER GAYN PRI INTERNASYONAL UNESCO 2004 LOR LITERESI.
Ledikasyon pu Travayer (LPT) finn gayn International Reading Association Literacy Award 2004, enn pri ki UNESCO atribye a bann lorganizasyon ki pe kontribye dan enn fason sinifikatif dan lalit pu ki tu dimunn konn lir ekrir byin.

Ki sa pri-la vedir pu LPT?
1. Sa pri-la reprezant enn rekonesans internasyonal pu travay ki LPT pe fer depi 28 an.
Dapre kominike UNESCO date Mardi 18 Me, li ekrir ki LPT finn gayn sa pri-la "pu so travay montre adilt lir-ekrir, sirtu parmi fam, pu so respe kontex kiltirel e pu itilizasyon langaz maternel."

2. Dezyeman nu panse ki sa pri-la li donn enn valer spesyal sa travay montre lir-ekrir limem. Li vinn rekonet linportans pu ki sa zuti literesi-la vinn aksesib a tu dimunn. Sa li koresponn a UNESCO so kanpayn "ledikasyon pu tu dimunn". E dan LPT nu finn tultan promuvwar ledikasyon kuma enn drwa.

3. Sa pri-la li osi enn form rekonesans kontribisyon ki fam finn ena dan LPT. Depi nu fondasyon. Nu finn pran nesans depi muvman kontestasyon ki ti ena Me 1975 kot tifi kolez ti divan-divan. Depi ki nu ekziste bann mamb fam finn ena enn lapor konsiderab dan tu laspe nu travay e dan lavi intern nu lasosyasyon mem. Ki li dan nu kur lir-ekrir, ki li dan kur lantrennman profeser u dan nu aksyon anfaver rekonesans langaz maternel dimunn Moris.

4. Sa pri-la li enn rekonesans pu nu persistans e konsistans dan servi langaz maternel pu montre adilt lir ek ekrir. Nu ti tultan teti lor sa size-la. E nu ankor tuzur parey. Zordi sa pri-la pe vinn donn nu rezon pu lefet ki nu finn mintenir sa prinsip de baz, , ki tu dimunn anprann pli byin dan zot langaz maternel. Pena okenn pedagog ki pu kontredir nu lorla.

5. Atraver sa pri-la UNESCO finn ule osi atir latansyon lemond lor linportans prodir materyel ekri dan langaz maternel. Zordi UNESCO pe rekonet kontribisyon ki LPT finn ena dan prodiksyon, piblikasyon e sirkilasyon tu kalite literatir dan langaz Kreol Morisyin e Bhojpuri.

Nu dedye sa pri-la a:
tu fam e zom, depi vilaz, lakot ziska lavil, ki finn partisip dan nu kur anprann lir-ekrir
tu dimunn depi Moris e Rodrig ki finn swiv nu kur lantrennman profeser, nu kur anprann Kreol e lezot kur lor langaz
tu profeser volonter ki finn anim e tini nu kur lir-ekrir, e donn kudme dan devlop pedagozi ki nu pe servi
tu nu mamb ki lane apre lane finn sweyn nu lasosyasyon e kontribye dan so devlopman
tu nu sinpatizan ki finn partisip aktivman dan nu aktivite e sutenir nu travay
tu lorganizasyon isi ek dan lezot pei avek lekel nu finn korpere e ki finn sutenir nu travay
tu ekrivin, poet, artis, akademik, zurnalis, edikater, etidyan e lezot individi dan Moris, Rodrig e lezot pei ki finn asosye zot a nu travay pu promuvwar langaz maternel, pu drwa a ledikasyon e anfaver diversite lingwistik


Nu salye tu sa zefor imin ki finn mete dan travay e aksyon anfaver devlopman e epanwisman langaz maternel dimunn Repiblik Moris.

Sa pri UNESCO-la pe remet a Ledikasyon pu Travayer le 8 Septam 2004 dan kad Zurne Internasyonal Literesi.
Georges Legallant
Ledikasyon pu Travayer
20 Me 2004