Galleries more

Videos more

Dictionary more

Total lack of vision of Government after one year in power (in kreol)

13.12.2015

Enn Guvernman avek enn Mank Total Vizyon


 Lalyans Lepep finn opuvwar pu enn an. Alor li apropriye ki nu etablir enn bilan seki zot finn fer, ek seki zot pa finn fer, sirtu par rapor ar program ki zot ti prezante dan kanpayn elektoral Desam 2014, Diskur Prezidan ki Purryag ti lir, diskur bidze Lutchmeenaraidoo, e diskur Vizyon 2030 PM Jugnauth.


 Me li pa dan nu lintansyon pu fer enn lalist promes ek enn lot lalist proze ki finn konkretize. Buku proze zot etale lor enn long peryod, e apre enn-an zot ankor rest o-nivo proze ki pankor demare.


 Seki pu pli interesan se gete dan ki mezir sa Guvernman la ena koerans politik ek programatik pu fer seki zot pe anvi fer, dan ki mezir Guvernman finn etablir priorite dan seki li finn demare par rapor a devlopman ekonomik e mezir irzan ki neseser.


 Tu dimunn zordi dakor ki se lanplwa ki reprezant premye priorite: nivo somaz, sirtu pu zenn ek profesyonel, pe ogmante. Ziska ler okenn nuvo sekter ekonomik ki kree lanplwa lor enn gran lesel pa finn demare: o-kontrer dan plizyer sekter finn ena lisansiman. Me sirtu Guvernman pa paret ena okenn lintansyon pu reflesi lor kreasyon lanplwa dan sekter kuma diversifikasyon agrikol, prodiksyon manze, e lindistri transformasyon prodwi agrikol. Se selman dan enn tel sekter ki kapav ena kreasyon lanplwa masif e vit. Me olye kumans enn refleksyon lor nesesite sa diversifikasyon agrikol ek reform agrer, nu truv Guvernman Lalyans Lepep pe kontinye ankuraz kann-disik-melas-bagas. Sa li malgre lefet ki apre 2017, avek reform ki Lerop pe amene dan sekter disik, li pu vinn deplizanpli pa rantab pu kontinye akapar tu later agrikol ek kann. Deza par milye planter kann pe abandonn kiltivasyon zot later. Deza Moris dan sityasyon ridikil pe inport 100,000 tonn disik ruz depi Brezil pu li furni rafinnri Moris!


 Guvernman pe met buku lanfaz lor so proze kreasyon enn nomb seki li apel “Smart Cities”, me ki an verite enn kontinyasyon stratezi IRS/ERS ansyen rezim. Trwa-kar bann inite lozman dan sa bann “smart cities” pu vande ek etranze milyoner; zis enn kar pu rezerve pu kliantel lokal ek pu “diaspora”. San konte ki ankor later agrikol pu betone ubyen pu transforme an terin golf. Kreasyon lanplwa dan sa bann smart cities pu byen marzinal, e sirtu li pa pu lanplwa prodiktif. Dapre Gaetan Siew, Guvernman pe viz 150,000 sa bann espes “settlers” ki pu vinn res Moris. Alor, stratezi Guvernman se pu amenn milyarder kuma sa ideolog iltra-liberal Percy Mistry ti pe prone, e konverti Moris an city-state. E sa vedir Guvernman pe viz ogmant reveni mwayenn, pa atraver kree anplwa itil e byin reminere, me par inport settlers ris ki zot reveni fer mwayenn monte.


 Lot gran proze Guvernman se agrandi lepor ki sipoze pu al depi GRNW ziska Be Di Tonbo. Apre enn an, ankor pe negosye ek Dubai Ports World pu invit zot pu vinn partisipe dan sa devlopman la. Travayer Lepor ena rezon pu mefye sa plan pu donn Dubai enn kontrol lor enn sekter stratezik kuma lepor. Me sa proze la osi li paret pu enn lavenir ase lwintin ki pa pu kontribye buku pu kreasyon lanplwa a-kur term ek a-mwayin term.


 Guvernman pe alwe buku resurs a sekter PME, kot lanplwa byen preker e mal peye. Deza sa sekter PME anplway plis ki 40% mindev dan Moris e Rodrig: deza sa 40% la travay dan enn prekarite total, kan nu kone ki apre 4-an, 80% PME fer fayit.


 Kan Lalyans Lepep ti prezant so program avan eleksyon, nu dan LALIT, nu ti analiz program la kuma sinpleman enn lalist mezir popilist ek enn seri lanons ki pa reflet enn program koeran ki realizab a-kur ek a-mwayin term. Se seki nu finn truve dan dernye enn an: Guvernman finn aplik serten mezir ki ti lor so lalist, kuma ogmantasyon pansyon vyeyes ek konpansasyon saler iniform, kuma eliminn permi-a-pwin ek lekel buku dimunn pa ti dakor.


 Me apre enn an nu konstate ki dan Guvernman pena sa koerans ki neseser pu implemant enn veritab program devlopman ekonomik. Alor Guvernman finn konsantre lor enn program “netwayaz” ki viz pu expoz e demantle politik “demokratizasyon lekonomi” ki rezim Navin Ramgoolam ti servi kuma enn slogan pu favoriz seki ti pros politikman (ek sosyalman) avek ansyen rezim. Sa program netwayaz finn ena enn dub rol: pretann ki minis kuma Bhadain (BAI) e Soodhun (later) pe kas enn gran pake, me anmemtan sa finn konsantre latansyon medya ek dimunn an zeneral lor dega ki ansyen rezim finn fer dan dernye 10 an. Alor pa finn ena sa kudey kritik lor prezan Guvernman so bann mankman programatik.


 Kan zafer BAI ek ka kont Minis ansyen rezim kumans nepli atir latansyon dimunn, lerla Guvernman vini ek Lalwa Bhadain, ki pa ti mem figire ni dan Diskur Prezidan, ni Diskur Bidze ni Vizyon 2030 Jugnauth. E li vinn deter zafer Gorah Issack pu terminn zot premye lane ek ankor plis lekran lafime.


 Enn fakter ki finn kree enn dezikilib dan Lalyans Lepep, se kondanasyon Pravin Jugnauth ki lerla finn oblize demisyone kuma Minis. Pena okenn dut ki proze politik klan Jugnauth finn deraye, e sa finn ena enn lefe negatif lor koerans guvernman Lalyans Lepep.


 Ena osi lefet ki Lopozisyon parlmanter a Guvernman Jugnauth finn byen fragmante, e parfwa oportinist. Alor febles politik e programatik Guvernman pa finn ekspoze dan Parlman.


 Konklizyon: lopozisyon a sa Guvernman ki apre enn an finn perdi buku kredibilite, li pa pu vinn depi Lopozisyon parlmanter ubyen depi birokrasi enn muvman sindikal ki pena enn platform anti-kapitalist. Lopozisyon pu vini kan nu reysi batir enn muvman ki defann enn program sosyalist ki permet lamas dimunn mobilize pu reklam plis demokrasi, pu reklam enn politik ekonomik ki vremem dan faver lepep.


Desam 2015