Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ledikasyon pu Travayer (Moris) gayn Pri Internasyonal UNESCO 2004 lor Literesi

19.05.2004


Ledikasyon pu Travayer (LPT) finn gayn Pri Internasyonal Literesi UNESCO 2004 (UNESCO 2004 International Literacy Prize). Sa pri-la apel Pri Lasosyasyon Internasyonal Lektir pu Literesi (The International Reading Association Literacy Award). LPT finn gayn sa pri-la pu so travay montre adilt lir-ekrir, kot li finn met lanfaz lor ledikasyon fam, lor respe kontex kiltirel e lor itilizasyon langaz maternel. UNESCO finn osi mansyone ki Ledikasyon pu Travayer finn pibliye, inprime e distribiye liv, inkli enn diksyoner Kreol ek materyo pu lektir ki kuver tu laspe lavi dimunn ki anprann.

Sa pri-la pu remet a Ledikasyon pu Travayer dan kad Zurne Internasyonal Literesi le 8 Septam 2004.

Ledikasyon pu Travayer pe fer sa travay montre lir-ekrir depi 28 an. Anmemtan LPT enn parmi bann pilye ki finn e pe kontiyn promuvwar langaz maternel dimunn. LPT pe dedye sa pri-la a tu zelev, profeser, mamb, sinpatizan e tu lasosyasyon e individi dan Repiblik Moris e ayer ki finn asosye zot ar sa lalit pu rekonesans langaz maternel.