Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT addresses 2nd Open Letter to Olivier Bancoult to Clarify CRG Position

29.10.2015

Yesterday three LALIT members, Anne-Marie Joly, Alain Ah-Vee and Lindsey Collen delivered a letter to the offices of Olivier Bancoult’s Chagos Refugees Group. Here is the letter, calling for clearer stands so as to avoid falling into traps.  Copies have been sent to the Press and also to others close to the CRG.


Dezyem Let Uver adrese a mamb Grup Refizye Chagos


Kamarad Olivier,


Bann mam LALIT, ansam ek plizyer lezot lorganizasyon, finn implike dan lalit otur Chagos depi preske 40 an: ansam ek GRC nu finn met dibut muvman Rann Nu Diego an 1997, nu finn ena enn delegasyon konzwin pu Forom Sosyal Mondyal dan Mumbai an 2004, kot nu finn sey organiz enn bato/flotila pu al Chagos. Alor nu konsidere ki nu an pozisyon pu adres zot sa let uver la zordi.


Ena klerman enn nuvo faz ki pe devlope dan sa long lalit pu drwa de retur e reparasyon, dekolonizasyon e suvrennte, e problem baz militer.


Sa batay legal ki GRC finn amene ek buku perseverans paret pe ariv a so limit: zidisyer UK pena presedans lor rezon deta.


Ka ki Repiblik Moris finn gayne divan UNCLOS finn afebli pozisyon UK, e met an kestyon lexistans BIOT ek so Park Marin.


Tu parti prezan dan Parlman Moris paret pe dakor ki bizin pran enn linisyativ dan ONU pu amenn enn ka divan ICJ. Dan LALIT, depi lontan sa li nu pozisyon.


Asterla mem, UK ek USA pe negosye pu renuvelman sa bay ilegal ki permet baz militer lor Diego.


Divan sa nuvo sityasyon, dan LALIT nu estime ki pu kontinye sa konba pu Chagos, li neseser ki enan buku klarte dan nu pozisyon e stratezi: se pu sa rezon la ki nu panse li neseser rod repons a enn serten nomb kestyon.


Nu rekonet ki tu Chagosyen ena drwa a dub nasyonalite; nu rekonet ki drwa de retur e drwa a reparasyon, li pa negosyab.


 Eski bann kamarad GRC konsidere ki dekolonizasyon total Moris e so suvrennte lor tu so teritwar (dapre Konstitisyon), sa usi li pa negosyab?  


Eski GRC pe reklam drwa pu return dan Chagos an tan ki BIOT si UK ofer kondisyon akseptab, ubyen pu return dan Chagos an tan ki enn parti Repiblik Moris?


 Zordi lemond antye konsyan ki baz militer lor Diego, li abrit instalasyon nikleer, e sa li kontrer a Trete Pelindaba: eski GRC pu dakor ki nu reklam enn inspeksyon par sa linstans ONU ki responsab pu nikleer? Parey pu bomb a fragmantasyon?


Etan done ki baz militer US lor Diego, li itilize pu bombard bann popilasyon sivil dan peyi Mwayin Oryan, e pu tortir prizonye, eski GRC tuzur pe reklam drwa pu travay lor sa mem baz militer la?


 Dan lemond zordi ena par milyon refizye ki pe oblize kit zot peyi, zot lavil e vilaz, al rekumans zot lavi dan lezot peyi. Alor ena problem “imaniter” absoliman efreyan, e li pu byen difisil ralye sutyen pu Chagos pirman lor enn baz “imaniter”. Par kont ena ankor enn gran volonte pu kontinye ek prosesis dekolonizasyon, kuma ena gran muvman pu demilitarizasyon e kont lager.


GRC ena rezon pu insiste ki li parti prenan dan tu negosyasyon e desizyon lor Chagos. Me li neseser ki GRC ena pozisyon kler lor enn serten nomb kestyon, sinon li pu ase fasil pu Britanik e Amerikin explwat tu diverzans e tu mank klarte.


Nu espere ki tu mamb GRC pu reflesi lor sa bann pwin importan, pu ki nu kapav kontinye sa lalit ki nu finn amene ansam depi telman lontan.


 


Ram Seegobin,


Pu LALIT


25 Oktob 2015


Kopi:  Lapres


          V. Hookoomsing


           C. Uteem