Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Declaration after Minister Gayan’s comments on Diego Garcia (in Kreol)

16.08.2015

LALIT finn reazir a komanter Minis Gayan lor kestyon Diego Garcia ek Chagos an-antye, dan Konferans depres Muvman Liberater, Samdi 8 Ut dan repons a enn kestyon depi enn zurnalist prezan. Ala seki nu deklarasyon dir:


LALIT byin kontan ki finalman Guvernman finn anonse ki Reprezantan Maurice New York, Jagdish Koonjal fini rant an fonksyon, e Guvernman ena lintansyon “relancer les revendications mauriciennes sur les Chagos au niveau des Nations unis” (Le Mauricien 10 Ut). Nu truv li desevan ki zot pe selman dir ki evantyalite al ICJ “ne pas a epargner”. LALIT dir li finn ler pu Leta Moris azir, e li irzan. Tu pu perdi dan enn pros lavenir, si Guvernman pa resezi.


Ler, li grav. Asterla, li kler ki Guvernman Britanik ek USA pe vini ar zot “Plan B” ki zot finn prepare depi lontan, si zot kwinse. E zordi zot kwinse-mem:


-                       Guvernman Britanik pe sey evins Leta Morisyin depi kestyon Diego ek Chagos, e li pu sey ris maximem manb Kominote Chagosyin ar li.


-                      Guvernman USA, li pe penetre sosyete Moris, atraver avoy FBI pu antrenn lapolis, atraver finans enn seri ONG pu fer zot kurbe divan Lokipasyon  Militer USA dann enn parti teritwar Moris, donn laburs bonaveni, e zeneralman rant dan tu laspe Leta ek sosyete sivil ki posib, pu ki dimunn abitye ar prezans sivil ek militer enn fors lokipasyon.


Dapre LALIT, li enn moman pu azir politikman, avek presizyon, prinsip e dan kad enn stratezi pu gayn sutyin o-nivo internasyonal – par enn konba kont kolonizasyon, militarizasyon, ek anfaver drwa de retur Chagosyin.


Nu finn, dan LALIT, pran pozisyon an piblik 4 fwa depi nuvo Guvernman opuvwar, pu atir latansyon lor lefet ki zot pe drame. Me, zot pe kontiyn drame.


Lider Lopozisyon, Paul Bérenger, pe fer apel pu Komite Parlmanter zwenn; klerman li realize ki Guvernman pu responsab pu perdi Diego Garcia ek Chagos net, si li pa buz vit.


Ala lalist 4 fwa ki LALIT finn pran pozisyon piblik, atraver swa Kominike ubyin Let Uver.


 1. 22 Desam, 2014 – Let LALIT a Minis Zafer Etranze Hon Sinatambou, pu fer apel, ant ot, pu Guvernman al ICJ pu enn “Advisory Opinion”, swit a enn Rezolisyon Lasanble Zeneral Nasyon Zini anfaver enn tel ka.


2. 6 Fevriye, 2015 – Let Uver a PM, Hon Aneerood Jugnauth, enn lapel pu li klarifye statezi nuvo Guvernman lor Chagos, antan ki Sef Guvernman.


3. 20 Mars 2015 - Kominike Lapres LALIT swit a Ruling UNCLOS, pu fer apel irzan ki Guvenrman Moris remet kestyon divan ICJ


4. 10 Zin 2015 – Let a Premye Minis, kopi a Prezidan, Minis Zafer Etranzer, Lider Lopozisyon – apel pu enn vizit deta, dan kad enn ka divan ICJ.


 Alain Ah-Vee


13 Ut, 2015