Galleries more

Videos more

Dictionary more

Prolonzman represyon an marz aktivite Platform Pa-Bush an Desam 2002-Zanvye 2003. Aster Lapolis met sarz kont Ram Seegobin ek Lindsey Collen, 2 militan LALIT

24.04.2004Kominike de Pres Lalit

Yer dan Lakur Distrik No.3 Port Louis divan Mazistra Seebaluck, Lapolis finn met sarz formel kont Ram Seegobin an relasyon avek aktivite anti-Bush ek otur AGOA Forum, dan lepok kan George W. Bush ti sipoze pe vinn Moris pu AGOA Forum. Sa ti lepok Desam 2002-Zanvye 2003.

Se Mazistra limem ki finn lir sarz kont Ram Seegobin. Me, ti ena sirpriz zeneral kan, apre Ram Seegobin, wisye finn kriye nom Lindsey Collen, enn lot dirizan Lalit, pu vinn dan box. E sann ku-la Mazistra finn lir enn lot sarz kont li osi. Purtan zame Lindsey Collen pa ti gayn okenn summons pu vinn Lakur. Lindsey Collen ti dan Lakur, ansam avek enn 20-enn militan, an solidarite avek Ram Seegobin. Kan Lindsey Collen finn dir Mazistra ki zame li pa finn gayn konvokasyon, Mazistra finn zis dir, "You are here".

Plis ki enn-an apre aktivite ki Lalit, ansam avek plizyer lorganizasyon sindikal, sosyal ek lasosyasyon fam, ti organize an marz vizit Bush ek AGOA Forum an 2002/2003, Lapolis pe dir ki sanse Ram Seegobin ek Lindsey Collen finn insilte enn ofisye lapolis le 19 Desam 2002 dan Sant Sosyal Marie Reine de la Paix, Port Louis. Tulede finn pled non-kupab. Lakur pu fikse Case-la le 29 Avril, apre ki konseye Legal Ram Seegobin ek Lindsey Collen pu sumet dat.

Piblik Moris kone ki dan lepok Desam 2002-Zanvye 2003, Lalit ek People's Forum ti pe organiz plizyer "aktivite paralel" an marz vizit Bush. A-lepok nu ti sibir tu kalite represyon ek intimidasyon depi Lotorite ek Lapolis. Nu tu rapel ki manyer servis sekirite USA ti preske pran kontrol tu kitsoz, inklir plizyer Departman Lapolis. Nu kone ki komiser ti interdi Manifestasyon anti-Bush e ti anvoy kopi so let interdiksyon kot Lanbasad US. Platform Pa-Bush ti amenn enn batay istorik dan Lakur Siprem pu kas interdiksyon ki Lanpolis ek Lanbasad USA ti rod mete pu tuf liberte dexpresyon. Malgre zizman Lakur Siprem dan nu faver, plizyer invite etranze ki ti vini pu bann aktivite paralell ti arete ek ti sibir arselman airport. 3 militan Lalit ti mem arete kan zot ti pe kol lafis pu Manifestasyon ki ti prevwar pu le 15 Zanvye 2003. Aster, plis ki 16 mwa apre, Lapolis truv pu met sarz kont 2 dirizan Lalit, Ram Seegobin ek Lindsey Collen. Laverite li seki le 19 Desam, 2002 ti ena enn renyon dan Sant Sosyal pu finaliz tu bann aktivite paralel. Sa renyon-la ti swiv par enn Konferans de Pres pu rann piblik tu aktivite paralel. Me lapolis, san explikasyon, ti rod rant dan sa renyon-la. Sa, ekzakteman ki ti arive le 19 Desam.

Lalit kondann sa represyon ek arselman ki pe fer kont nu bann militan. Sarz ki pe mete zordi li enn kontinyasyon sa represyon ki ti ena a-lepok. Li paret ki Lapolis ek Lanbasad USA pa finn dizer lefet ki Lakur Siprem finn kas interdiksyon manifestasyon.

Lalit dimann tu lorganizasyon demokratik osi byin ki tu tu dimunn ki kontan laliberte pu denons sa nuvo represyon ki pe fer kont Lalit.

Ashok Subron
Pu Lalit