Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT accuses Health Minister of Irresponsibilty on Methadone Program (In Kreol)

29.07.2015

KOMINIKE LALIT


LALIT denons Minis Lasante Anil Gayan pu so deklarasyon iresponsab, kan li anonse ki li kont kontinyasyon tretman Metadonn pu dimunn ki ena enn depandans lor ladrog derive lopyom.


Dan enn Konferans de Pres le 24 Ziyet, Minis finn anonse ki Minister Lasante pa pu pran okenn nuvo dimunn malad ar ladrog dan so program Metadonn. Li pa mem anonse ki ete so swadizan “tretman alternativ”. Me, li dir explisitman, e nu sit Le Mauricien 25 Ziyet, “L’Etat ne peut etre un fournisseur de dangerous drugs”.


Sa kalite deklarasyon li iresponsab.


Tu dimunn eklere rekonet ki depandans fizik lor ladrog, li anfet enn maladi. Tu dimunn kone ki pu sorti ladan u bizin ena enn lavi stab dabor. Metadonn (ubyin bann lezot medikaman similer) li permet sa stabilizasyon lavi. Li permet dimunn sorti dan enn lavi “trase”, kot li pe bizin depans plis larzan par zur ki li kapav tuse atraver travay ordiner.


Si vreman aret Program Metadonn, sa vedir Minis Gayan responsab kareman pu pus dimunn malad dan enn lavi kot zot depann lor kokin lasenn, larseni, etc, e kot zot riske kumans vinn distribiter ladrog zotmem, zis pu kalme zot prop duler atros. Li danzere pu sosyete an-antye, si enn Minis antete dan enn tel pozisyon pinitif, e pa sutenir enn kuran panse pli “caring”. Dayer, sa kuran panse pli “caring” pe vinn deplizanpli for.  


Pa zis asterla ki buku dimunn Moris pe gradyelman vinn pli eklere lor size tretman adiksyon ladrog. Depi LALIT kumans kanpayn pu enn politik eklere lor problem abi sibstans an 1982, vini-mem, buku lezot lorganizasyon finn sanz zot pozisyon, zot osi, e finn kumans opoz sa reflex pu ena rekur a represyon kuma swadizan “solisyon”, kan represyon anfet kree problem adisyonel, suvan problem pli grav ankor ki problem orizinal, san ki li adres problem ladrog limem.


Depi lane 2006, LALIT ek lezot lorganizasyon kuma PILS, Justice et Paix, Muvman Liberasyon Fam, Collectif Arc-en-ciel, JUSTICE, Mouvement pour le Progres de Roche Bois, ELAN, finn siyn enn Charter on Aids and Rational Policies on Drug Addiction. Ladan nu finn pran pozisyon anfaver Program Metadonn pu dimunn, ki fini malad ar ladrog, gayn tretman. (Kopi Charter Atach.)


Pozisyon Minis Gayan montre ki li pena okenn santiman pu dimunn malad ar ladrog. Purtan li ansarz enn Minister ki sipoze sweyn dimunn, pa pini dimunn.


E, so deklarasyon li pa sel siyn ki nuvo Guvernman Lepep li lor rebor kree problem byin grav pu enn sosyete Moris deza dan enn seri kriz ekonomik ek sosyal extreman grav: Nu remarke ki nuvo Guvernman finn met dibut enn Komisyon Danket avek enn tit byin restriktiv: “Trafik Ladrog”. Li ti pu pli normal pu met enn tit kuma “Problem Ladrog dan so Lansanb”. Reflex represiv sa Guvernman la, li deza vizib dan tit ki li finn swazir, osi byin ki dan sa long lalist Terms of Reference ki, zot preske tu, al dan direksyon plis represyon, plis pinisyon. E partu dan lemond, si ena enn leson ki dimunn finn aprann se pinisyon ek represyon, li agrav problem ladrog, e li kree buku nuvo problem ki pa ti existe dan sosyete avan sa pinisyon ubyin represyon la.


28 Ziyet 2015