Galleries more

Videos more

Dictionary more

Biometric ID: Towards destruction of central database? (In Kreol)

02.03.2015

ID KARD: Ver Destriksyon Data-Base Santral?
Kan LALIT ti demar petisyon enn 20-enn lorganizayson kont Kart Idantite biometrik an 2013, nu ti krwar li enn batay vo lapenn amene kont sa “leta sirveyans” ki Ramgoolam ti pe instale, me nu pa ti krwar nu pu gayne. MSM ek MMM ti anfaver Kart la; tu dimunn ti paret kurbe divan Ramgoolam. Me, dusman-dusman, nu finn batir enn lafors imans kont kart, e asterla Guvernman Jugnauth inn angaz li pu detrwir data-base santralize avek so lanprint ledwa ek foto biometrik ki stoke Ebenn. Amizir sa vinn enn viktwar, nu bizin gard presyon pu ki: lalwa amande pu ki li pa obligatwar ena enn Kart ID, ni li pa obligatwar prezant li a lapolis.