Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT leaflet on new Government distributed nationally (in Kreol)

02.03.2015

Here is a copy of the main article on Side A of the leaflet distributed in all the main bus stations in the country on Friday 27 February, and in neighbourhoods on Saturday and Sunday.

GUVERNMAN LEPEP, FAS-A SOMAZ

Pandan dernye kanpayn elektoral, tu dimunn finn tann lalist promes ki Lalyans Lepep ti fer. Lerla kan finn ena Diskur Program ki Prezidan Repiblik ti lir, plizyer sa bann promes elektoral finn konfirme, e kan pu ena Diskur Bidze le 23 Mars, nu pu konpran ki mezir konkre guvernman -pe propoze pu realiz so Program politik, ekonomik e sosyal.

Sertin mezir deza aplike
Li vre ki Guvernman MSM-PMSD-ML finn deza aplik serten mezir kuma ogmantasyon pansyon vyeyes e lezot alokasyon sosyal, kuma zel permi-a-pwin, uver lanket lor iregilarite ki ti arive su rezim Ramgoolam, me ena osi serten lezot size lor lekel zot paret pe met aryer ubyen buz fix.

Kart Idantite?
Lor kestyon Kart Idantite biometrik, apre ki Lalyans Lepep ti anonse ki pu detrir Baz Santral kot stok tu linformasyon kuma lanprint dimunn, aster zot paret pe atann zizman lakur avan azir: deza zizman dan sa 2 ka kont kart biometrik finn retarde buku. Anatandan dimunn ki pe tir kart pe oblize donn lanprint, e seki pe proteste kont donn lanprint pa kone ki pu arive apre le 31 Mars.

Diego
Avan eleksyon Lalyans Lepep ti propoz amenn Britanik divan Lakur ICJ, Lakur Nasyon Zini dan La Hay. Lerla, dan Diskur Prezidan, pa mansyonn sa. Okontrer, Guvernman vinn propoz "koz-koze" ar Britanik ek Amerikin.Sa pu reprezant enn volt-fas.

Best Loser ?
Pandan kanpayn elektoral, Lalyans Lepep ti deza anonse ki zot anfaver mintenir sistem Best Loser kominal: enn sistem ki reprezant enn veritab perversyon nu sistem demokratik. Ziska ler li pa kler ki zot pu fer pu konturn sa problem ki Komite Drwa Imin Nasyon Zini finn sulve: pa kapav obliz kandida dan enn eleksyon zeneral deklar kominote si kalkil pu nom Best Loser baze lor sif resansiman 1972. Travayis ek MMM, avan eleksyon, ti vot enn mini-amandman tanporer pu permet fer eleksyon mem si ena kandida pa deklar komi-note: anfet zis enn tyer kandida pa ti deklar kominote. Seki Duval ek depite Danielle Selvon paret pe pro-poze se pu re-aktyaliz klasifikasyon kominal dan resansiman, e lerla kapav gard Best Loser kuma li ete. Sa li pu reprezant enn rekil istorik pu demokrasi, e an memtan, li pe expoz sa stratezi legalist e bankal ki Rezist-ans ek Alternativ finn swiv pandan preske 10 an lor sa size la.

Prodiksyon
Me, se sirtu lor politik ekonomik ki program Lalyans Lepep paret ena plis febles: dan Diskur Program pena okenn mansyon kriz grav ki Lindistri Sikriyer pe traverse: pri disik finn telman degringole ki Guv-ernman pe oblize sibvansyonn planter pu zot kontinye plant kann: sa sibvansyon la pu plis ki Rs 200 milyon par an. Kuma nu dan LALIT pe dir depi plizyer lane: disik ek kann pena enn lavenir alonterm, se pu sa rezon la ki nu pe propoz diversifikasyon agrikol ek prodiksyon manze. Guvernman pa paret konsyan sa problem la ditu, ek Minis Agro-Indistri finn mem dir ki disik ek kann pu rantab dan lavenir!

Somaz
Pu kreasyon lanplwa, Guvernman paret pe depann buku lor sekter PME: me nu tu kone ki lanplwa dan ti e mwayin lantrepriz, li byen in-stab, mal peye, e preker. Apre 4 an, 80% ti e mwayin lantrepriz fer fayit: alor pa zis sa sekter la reprezant enn gran gaspiyaz resurs, me li pa kree lanplwa stab.
Kriz ekonomik dan Lerop pe kontinye: lindistri turist pu kontinye geyn problem, lindistri textil parey. Ek depresyasyon Euro, mem sekter informatik pe kumans ralanti.

Enn nuvo politik ekonomik
Si sa nuvo Guvernman pa pran konsyans gravite sityasyon ekonomik, si zot pa pare pu reflesi lor nesesite enn politik ekonomik Alternativ, alor byen vit zot pu truv zot mem dan problem: somaz pu kontinye ogmante, lanplwa pu vinn de plizanpli preker e sezonye, lekar ant ris ek pov pu kontinye agrandi.
LALIT pu kontinye amenn kanpayn pu enn sistem prodiksyon ki garanti lanplwa stab, asir sekirite alimanter. Nu pu kontinye lite pu sa sistem sosyalist ki kapav garanti enn meyer lavenir pu lamas dimunn.
Siyne: Alain Ah-Vee, pu LALIT, 25 Fevriye 2015