Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT leaflet on Weakened MMM and Labour (in Kreol)

02.03.2015

Here is a copy of the main article on Side B of the leaflet distributed in all the main bus stations in the country on Friday 27 February, and in neighbourhoods on Saturday and Sunday.


KI NUVO LOPOZISYON?
MMM ek TRAVAYIS SORTI AFEBLI

Dan Lopozisyon, ena Travayis ek MMM, tulde afebli gravman.

Parti Travayis
Parti Travayis an lanbo: Ramgoolam finn arete, large lor kosyon. Tu dimunn finn soke ar so kofor ek valiz ranpli ar biye Rs2,000, dolar, liv sterling ek Euro. Li finn step down kuma lider, telman sarz ki pe pez lor li, li grav. Travayis ena zis 4 depite. Tu so sef-defil finn gayn enn bate bef. Tu sa swiver ki ti pe flat Ram-goolam lor MBC inn al kave par la.
Depi 7 an, LALIT pe averti lor danze Ramgoolam so inpinite, danze so reyn deplizanpli monarsik. Zordi so bann abi expoze. Kan voler vizit so kanpman Ros Nwar, Ramgoolam, pu li kasyet so lavi prive ki li-mem li onte, li ris enn seri dimunn rant dan so senario. Kan lapolis al fer lafuy kot li River Walk, sann kut la, zot dekuver enn veritab kavern Ali-baba.Asterla, so ansyin Guverner Labank, li osi, lor kosyon, so ansyin Sef Servis Sekre, so ansyin Sef VIPSU, zot tu lor kosyon. So fam inn sibir interogatwar 6 ertan. So metres inn sove, al Litali kot pena Trete Extradisyon ar Moris.
Parti Travayis pa finn disosye li ar Ramgoolam. Okontrer, zot pe tuzur donn li benefis didut. Arvin Boolell nuvo port parol sa Parti Travayis konpletman diskredite la.

MMM
MMM, li osi, an debandad: Bérenger, antan ki lider, ti amenn MMM dan sa lalyans katastrof la. Si zame zot ti pu gayn eleksyon, se limem ki ti pu sarye responsabilite prolonz sa reyn innyob Ramgoolam. Bérenger ti pu a blame si Ramgoolam ti gayn iminite kont purswit o-kriminel pandan 7 an. Ramgoolam ti pu kontiyn reyne ar inpinite parey kuma li finn fer deza plis ki 7-an.
Depi avan zot konklir zot Lalyans modi, LALIT ti amenn kanpayn la-nwit-lizur kont e sa Lalyans e so 2yem Repiblik la.
Tu zot simagri lor “2 pli gran par-ti”, tu zot manigans pu partaz puvwar dan kad zot 2yem Repiblik danzere, tu finn kraze kuma enn gran bokal vid ki elekter finn kud-pye le 10 Desam.
Kawnting fini, Bérenger azir vit.Li kas lalyans, blam Ramgoolam.
Malgre zot 12 Depite, MMM byin afebli, e pe pli afebli.Ena pe menas demisyone, kuma Barbier.Klerman Steeve Obeegadoo ek Kavi Ramano inn byin ankoler, avek rezon.Ena posibilite ki MMM efrite plis.

Guvernman
Lopozisyon feb, me Lalyans Lepep, ki finn eli, li pa enn veritab alternativ politik, nonpli. Li enn lalyans kolmate vit-vit pu desann Lerwa Lion. E, la, par exanp, ena Dayal, avek tu so lepase, pe rod monte. Ena PMSD ek MSM, ki pa tro diferan depi PT Ramgoolam, e dayer zot ti alye ar li ziska fek la. Zot pena enn program reyel pu sorti pei dan sa kriz sistem kapitalist finn kree. Zot ena zis enn-de “mezir”. Sertin zot mezir plito bon e zot dir zot “sosyalist inovativ”, me zot mezir napa konstitye sa kalite vizyon, sa kalite program an antye, ki sa lepok kriz dimande.

Extra-Parlmanter
Buku nuvo parti ki ti gayn ponpaz lapres paret pe fonn, kuma pu Sheila Bunwaree ek Roshni Muneeram. Parti Jack Bizlall ek Ashok Subron pe sibir konsekans lefet ki zot finn koltar sime pu Ramgoolam so Rolls Royce rule ver so 2yem Repiblik; setadir zot finn ale-mem avegleman avek zot politik pu enn 2yem Repiblik ek pu reform elektoral kot pa deklar kominote, respektivman, san remarke ziska tro tar ki Ramgoolam ti pe servi zot. Antretan, Bizlall so EDP anonse ki li “pena program” ditu. Alor, li ni agos, ni adrwat. Kant-a Subron so Rezistans, li finn dir li pe mars dan mem sime ki Parti Travayis, e sa paret vre, kan get so program santrist. Li pa viz “sosyalism” ditu.
Alor, tusala pu dir ki LALIT ena pu kontiyn devlop sa Program ki pu anfet chalennj sistem kapitalist, kontiyn kree vizyon sifizaman pratik pu sorti dan sa kriz profon dan lekel sosyete Moris finn rantre, e konvink klas travayer, dabor, pu dibut pu sa program la.

Siyne: Alain Ah-Vee, pu LALIT, 25 Fevriye 2015