Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike Lalit
Lalit denons deriv fasizant ek zenofob Minis Soodhun

08.04.2004

Lalit denons Minis Soodhun ki pe kareman sulev santiman zenofob dan pei dan stil Lepen kont travayer lot pei kan zot dimann zot drwa. Li pe an-mem-tan menas travayer Zonn Frans ki li pu ranplas zot avek travayer lot pei kan zot revandik zot drwa. Nu finn tann Minis Soodhun lor radyo koz dan enn fason inakseptab: sulev santiman zenofob kont travayer etranze, ek dan deklarasyon lor radyo, insit lapolis pu bat travayer; li dir lapolis pa la pu "kares" dimunn. Rapel ki fek-la, Premye Minis Bérenger ti donn mem kalite sinyal a RIOT kan li ti dir ki zot pa la pu "donn bibron ti baba".

Tu dimunn dan pei finn tann Minis Soodhun menas travayer Zonn Frans lor radyo. Dan ka travayer Ferney Spinning par ekzanp, ki finn deklar litiz akoz patron finn sanz zot ler travay normal pu ki zot travay lor shift 52½ ertan par semenn olye 45 ertan, Minis Soodhun finn koz kareman kuma patron. Li menas zot par dir ki li pu donn permi pu ranplas zot par travayer etranze si zot fer sa kalite revandikasyon-la. Travayer Ferney Spinning finn avek rezon, fer resortir lor radyo ki Minis Relasyon Indistriyel bizin azir kuma enn larbit: li pa kapav pran par patron. Lefet ki Minis Soodhun, li Minis Lanplwa ki responsab pu permi travayer lot pei an-mem-tan ki li Minis Relasyon Indistriyel, li permet sa kalite deriv-la.

Lefe sa dub portfey Ministeryel-la ankor plis aparan kan 2-3 semenn plitar, apre ki li finn menas travayer Zonn Frans ki li pu fer ranplas zot par travayer etranze, Minis Soodhun dan radyo finn piblikman kumans sulev santiman zenofob kont travayer lot pei. Li finn fer sa lelandime ki travayer Tropic Knits ti rasanble kot Lanbasad Lasinn apre ki enn zot kamarad dan travay finn mor. Sa zur-la, kan travayer, laplipar fam, ti an-dey pu zot koleg ki finn mor, lapolis ti bat zot. Minis Soodhun finn menas pu retir travayer Lasinn zot permi.

Enn semenn avan sa, li ti retir permi travay sertin travayer pli mener dan lizinn Sentosa, ek fer zot kit pei. Li finn atak sindikalis Atma Shanto dan enn fason absoliman inakseptab: travayer Sentosa ti deleg Atma Shanto pu form parti dan zot delegasyon pu negosyasyon, ek Minis Soodhun ansam avek patron finn refiz negosye si Atma Shanto prezan. Menas Minis Soodhun, li kler: si travayer Sentosa na pa renye sindikalis Atma Shanto, li pu revok zot permi, ek fer zot kit pei. Nu exprim nu solidarite avek Atma Shanto ek travayer Sentosa.

Lalit reklam revokasyon M. Soodhun kuma Minis. Nu osi dir ki bizin separ Minister Relasyon Indistriyel ek Minister Lanplwa imedyatman: Minis Relasyon Indistriyel, ki sipoze, dan lozik relasyon indistriyel ekzistan, azir kuma "arbit" vizavi travayer ek patrona, sirtu pa kapav osi ena responsabilite Minis Lanplwa, ki, parmi lezot fonksyon, ena puvwar pu donn uswa refiz permi travayer depi deor.

Manyer Minis Soodhun pe azir, li resanble metod fasizant ex-Minis Deerpalsing ki ti sulev piblik kont anplwaye lopital, ek ti met presyon lor fonksyoner dan so Minister pu zot sutenir li piblikman. Li ti sey dekapit sindika Nursing Association Association par rod lisansye fonksyoner dan so Minister. Minis Soodhun zordi pe servi Inspekter Travay dan so Minister pu atak sindika. Li finn al ziska abiz ospitalite MTUC pu atak sindikalis.

Minis Deerpalsing pa zis finn balye politikman, me li osi finn kondane dan Lakur parski li finn insilte anplwaye lopital. Minis Soodhun paret pe anvi swiv mem sime.


Rajni Lallah
Pu Lalit
8 Avril, 2004