Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT on 2014 General Elections and Results (in Kreol)

11.12.2014

LALITfinn marzinalize kote elektoral, ankor enn fwa. Me ankor enn fwa, li pwin politik lor nu program ki finn responsab, an gran parti, pu provok sa lam de-fon parmi lamas dimunn dan pei dan sa eleksyon la. PT-MMM ti pe viz enn rezilta 60-0.2 “pli gran parti” ti fer enn Lalyans avek lintansyon gayn 65% vot. Me, sa finn vir anba-lao, kan dimunn finn al vote. Lalyans Lepep ki finn gayn enn gran nomb syez, ek enn gran pursantaz vot. Me, li vo lapenn gard an-tet ki zot viktwar li an-gran-parti rezilta lefet ki zot finn repran bann pwin dan program LALIT e dan kanpayn politik LALIT, e se sa ki finn galvaniz zot kanpayn. An partikilye:
- LALIT ti opoz “parsel anpwazone” bann mezir otur sa“2yem Republic”, e nu ti prodir e propaz bann argiman kont sa proze diktatir PT-MMM, depi kumansman.
- LALIT finn opoz Kart Idantite biometrik e so data-beys, e finn batir enn gran kanpayn kont, mem kan MSM-PMSD ek MMM ti an-faver.
- LALIT finn kritik Travayis ek MMM pu zot refi pu amenn ka Diego/Chagos a ICJ (Lakur Internasyonal dan LaHay)
E plis ki tu:
- LALIT finn kritik mank total enn program ekonomik Guvernman Travayis ek so partner MMM, e nu finn konstaman chalennj zot lor la.
Sa 4 pwin la finn form enn parti baz sa vot masif kont PT-MMM.
Alor, parey kuma an 2005, kan LALIT ti chalennj lefet ki Guvernman MMM-MSM ti aboli eleksyon vilaz ek konsey vilaz, e kan LALIT finn chalennj siblaz pansyon vyeyes ki MMM-MSM ti’nn introdir, e kan nu tusel ti amenn sa 2 kanpayn politik la, Lalyans Sosyal Ramgoolam ti re-pran sa 2 pwin la, e an-gran-parti baze lor la, finn al ver enn viktwar. E sa lepok la osi, sa viktwar politik pu program LALIT ti akonpayne par enn marzinalizasyon nu kandida, anterm elektoral.
Sa paradox la pa tro difisil konpran: klas sosyal ki nu program reprezante, klas travayer, li ase for pu met lor azanda enn eleksyon zeneral bann pwin inportan pu li, me li pa ase for ditu, aktyelman, pu met o-defi sa sistem ekonomik ek politik ki pe reyne zordi.
LALIT kontinye!
LALIT, Desam, 2014.