Galleries more

Videos more

Dictionary more

Protestasyon Komin
Kont Bil lor OGM (Organism Zenetikman Modifye)

07.04.2004

Lor baz bann pwen anba, 8 lorganizasyon finn lev lavwa kont OGM Bill ki Guvernman MMM-MSM-Les Verts finn amene dan Lasamble Nasyonal. Finalman, Les Verts, ki ti koz kont Bill-la, pa finn mem vot kont lalwa la, me finn selman abstenir. Ala seki ena dan platform komen kont lalwa-la:

Etan done ki deza ena sifizan prodiksyon alimanter pu tu dimunn lor bul later manze a-sa-fen, e ki
problem lafin ek lafaminn dan lemond li plito problem politik distribisyon,

Etan done ki resers lor OGM li fer a 99% par konpayni prive militinasyonal ki ena pu bi iltim fer profi pu zot gro aksyoner;

Etan done ki sa bann militnasyonal ki dan prodiksyon semans (MONSANTO, etc), zot prodwir semans OGM a 99% pu toler zot erbisid (pwazon) kuma Round-up ubyen pu transform pye la limem an insektisid (ankor pwazon), setadir zot pe ogmant prodwi danzere dan manze;

Etan done ki sa bann miltinasyonal viz enn monopol lor prodiksyon semans, zot fer li illegal pu reservi zot semans (atraver lakor WTO), ubyen inposib pu re-servi li (akoz li enn semans terminator e pa reprodwir);

Etan done ki letid dan Leta Zini fini demontre ki prodiksyon alimanter Amerikin finn kontamine dan enn fason buku pli vast ki syantist ti predir avan, atraver labriz ek insekt polinater;

Etan done insekt ki fer sa polinasyon la kapav limem afekte, sa kapav met an peril reprodiksyon agrikol lezot manze;

Etan done ki lanatir limem (odela de lagrikiltir) pe kumans afekte par OGM andeor kontrol;

Etan done ki system WTO ki vinn permet konpayni prive tir patant lor zafer vivan, sa vedir sekirite alimanter bann lepep gravman menase;

Etan done ki lefe lor imen e so lasante, e lor zanimo, li totalman inprevizib, e etan done letid resan an Gran Bretayn montre ki finn ena ogmantasyon ka alerzi akoz OGM,

Etan done ki tu sanzman amene par introdiksyon OGM, li riske vinn ireversib akoz li rant dan matyer zenetik;

Ek, dan ka Moris,

Etan done risk enn boykot popiler dan Lerop ek ayer kont nu disik si li pa GMO-FREE;

Etan done sansibilite turist a danze kontaminasyon par OGM,

Etan done ki Repiblik Moris konstitye par enn seri Lil ek Arsipel, nu ena posibilite enn lagrikiltir vreman GMO-FREE avek enn gran valer komersyal,

Etan done ki premye OGM ki pe trafike par MSIRI li finn fer pu rann kann rezistan a erbisid Round-Up,

Nu bann su-siyne:

*Rezet tu propagann par konpayni miltinasyonal ek sekter prive lokal kumkwa pe fer OGM pu sanse diminye sufrans dan lemond
*Demand retre imedya Bil propose par Guvernman MMM-MSM-PMSD-FTS-Les Verts
*Demand ki Guvernman vinn delavan avek enn proze delwa ki:

(a) Exize ki tu manze inporte ena enn letiket ki li GMO- FREE.
(b) Exize ki tu resers-ek-devlopman fer par Guvernman san okenn linfliyans ni larzan depi sekter prive ni konpayni miltinasyonal.
(c) Ki tu komersyalizasyon fitir plant OGM, ki pa neseser dan lemond zordi, li bizin fer avek PRECAUTIONARY PRINCIPLE, setadir ki li devwar sa konpayni ki pu vann kiksoz ar piblik pu limem o-prealab vinn pruve ki li pena lefe nefast lor enn itilizater fitir.

Clency Lajoie and Sahebdin Mosadeq, Institute for Consumer Protection
Alain Ah-Vee and Devianand Narrain for Ledikasyon pu Travayer
Alain Tolbize for Rodrigues Government Employees Ass.
Sadna Jumnoodoo for Muvman Liberasyon Fam
Eric Mangar for Mouvement pour Autosuffisance Alimentaire
Lindsey Collen for LALIT
Marousia Bouvary for ABAIM
Pushpa Lallah for Federation of Pre-School Playgroups.