Galleries more

Videos more

Dictionary more

Treyning "JUSTICE" pu so Manb

29.03.2004

Samdi apremidi ti ena premye sesyon "treyning" pu manb JUSTICE lor "Ki manyer pran enn lanket ar kikenn ki finn fek sufer britalite polisyer?" Enn trantenn manb ti prezan 1.30 a 5.30 pm dan Lasal Konsey Minisipalite Port Louis. Sesyon la ti prezide par Alain Ah-Vee, manb Komite JUSTICE, e orater ki ti santral ti Jean Claude Bibi, manb Komite JUSTICE ki finn partaz so lexperyans antan ki avoka kote kriminel.


Form ki sesyon la ti pran ti ena lefe pu fer li turn-otur filozofi lalwa kriminel e filozofi prosedir kriminel, san konsantre inikman lor teknikalite ki manyer pran enn lanket ar enn dimunn. (Mem si ti ena enn format 3-paz, ki kuma enn gid ki kestyon pu poze.) Sa eleman deba filozofik ena enn gran linportans, parski li pu permet enn militan drwa imen ziz pu limem seki pe arive plitar kan li pe pran enn lanket, e sa li inportan parski par definisyon li pe konfront Leta. Sa premye sesyon lantrennman-la finn kuma enn deba uver, kot tu dimunn ti pe poz kestyon e fer zot analiz pu ki refleksyon-la vinn pli profon.


Alor, militan prezan finn asterla santi ki zot kone an zeneral ki manyer apros enn lanket.


Dan enn introdiksyon, Lindsey Collen, Manb Komite JUSTICE ti rakont vre zistwar ki ti ariv 2 militan LALIT, Devianand Narrain ek Roland Fauzoo, kan zot ti al pran enn lanket ar enn abitan zot kartye (Rosebelle) ki ti fer apel ar zot pu dir ki li finn gayn bate ar CID Rosebelle. Anfet, kan zot ti kumans marke dan karne, CID Rosebelle finn rantre, finn aret zot, ferm zot dan 2 diferan stasyon dan Lesid, gard zot dan kaso! Dimunn ki ti vinn get zot, kanta-li, li ti telman per lapolis ki li finn donn enn depozisyon kumkwa li pa kone kisannla Roland ek Narrain, zot enn nwizans dan so lakaz. Lapolis finn met sarz lor sa 2 militan la pu "Rogue and vagabond". Natirelman ka la finn fu deor. Mazistra finn truve li pa tini dibut ditu. Me, antretan, anplas nu fer lavansman lor kestyon vyolans par ofisye Leta, nu pe defann numem kont fos sarz.


Jean Claude Bibi finn explik bann diferan stratezi ki ofisye lapolis adopte kan zot truv enn ka britalite polisyer pe vini. Ena tut enn prosedir pu sey "pa amenn sa long", "fini sa lamem". Li finn donn detay lor ki kalite taktik swiv enn-deryer-lot.

Li finn osi explik linportans enn FORM 58, e ki exakteman li ete. Kot li difisil gayn enn, e kot li fasil.


Pu ena enn dezyem sesyon apre Lasanble Zeneral JUSTICE.