Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT criticizes Ramgoolam and Bérenger on ID Cards (In Kreol)

14.09.2014


Premye Minis Ramgoolam finn permet enn kanpayn orkestre pu intimid popilasyon, literalman fors dimunn, al tir nuvo kart ID biometrik obligatwar. Pli dimunn dan sosyete vilnerab, pli zot finn sibir sa kanpayn orkestre pu sem lafreyer. Enn Premye Minis ti merit perdi so plas pu sa.

1.E malgre sa kanpayn intimidasyon, menas lamann ek prizon, menas arselman ek privasyon bann servis, malgre ki konpayni prive ki finn dekros kontra ID Kard pe rekolte larzan lor baz “piece rates”(setadir, zot ena lintere kri-kri pu buku dimunn tir nuvo kart), malgre zot finn fer tu kalite propagann fasizant pu sey fors dimunn al tir kart, anfet plizir duzenn milye dimunn pa finn tir kart. Omwin 50,000 dimunn pankor tir kart! Sa vedir go-slow la finn montre lakoler lamas dimunn kont sa nuvo kart idantite la.

2. Avek abdikasyon Premye Minis Ramgoolam, M. Rao Rama, enn sinp kontraktyel, finn anfet azir kuma Premye Minis pu inpoz kart idantite biometrik lor popilasyon. Sa reprezant enn devalyasyon rol Premye Minis, mem avan sa 2yem Repiblik bananyer ki Ramgoolam-Bérenger pe tripote.

Tu-dernyerman se mem M. Rao Rama ki vinn dan Lakur Siprem pu defann sa proze ID Kard biometrik obligatwar lor nom Leta. Pa Premye Minis, pa Minis ICT, non. Premye Minis permet M. Rama vinn depoze kumkwa sanse, “Li pa obligatwar,” pu sarye kart, kan sa li enn demi-verite. Lalwa dir, premyerman, ki li obligatwar pu ena enn nuvo kart, e dezyeman, si zame u pa prezant u kart anplas-anplas depi dan u pos, a nerport ki ofisye lapolis ki dimann u, lerla sa ofisye la kapav dikte u dan ki dele, ki kote, e a kisannla u bizin remet u kart. Kimanyer sa pa ekivo a obligasyon pu sarye u kart? Mazinn si enn polisye dir enn fam al donn entel so ID Kart anba enn pye par la. Telman lalwa la bankal, li permet sa kalite abi la.

Minis Anil Baichoo permet M. Rao Rama vinn dir ki regleman pu ena dan transpor piblik. Tu kontroler bis asterla bizin ekut sa M. Rao Rama, e exziz nuvo ID Kard ek enn “SC” kapital marke lor la?Kimanyer enn sinp travayer kontraktyel kuma M. Rama kapav ranplas Minis Transpor Piblik? Kimanyer Leta kapav abidke kumsa?

Sa, li donn enn lide ki deriv pe arive dan sa pei la, mem avan sa 2yem Repiblik otokratik ki Ramgoolam Bérenger pe propoze.

3. Avek sa koalisyon danzere Ramgoolam-Bérenger, avek zot proze pu santraliz puvwar plis ankor otur enn Prezidan tu-pwisan, proze ID Kard biometrik obligatwar li vinn pli menasan ankor pu tu dimunn Moris.

Sa kalite zuti li deza briz “prayvesi” sak sitwayin e li deza menas nu tu ar enn sirveyans ek kontrol diktatoryel, e asterla li pu potensyelman dan lame enn diktatir si zame sa 2yem Repiblik ala Ramgoolam-Bérenger instore.

4. Leta pe kareman kasyet lefet ki ena enn 3yem ka Lakur Siprem:Ka Me. Neelkant Dulloo, avek Avoka Rama Valayden.

Leta finn met baton dan laru dan sa ka la, depi 30 Desam 2013 kan ka-la ti loze, vini-mem. Finn ena tu kalite kestyon depi avoka Parke. Finn ena ranvwa lor ranvwa. Ka la pankor gayn enn dat. E antretan, avan sa 2 lezot ka (Pravind Jugnauth ek Dr. Madewoo) finn pase, Premye Minis Ramgoolam, antan ki responsab MNIC, kontiyn fors dimunn tir nuvo kart. Mem, kan DPP fini dir ki li pena lintansyon pu purswiv ziska zizman final dan bann ka Lakur. E li evidan ki tuletrwa ka pu fini dan Privy Council.

Seki danzere deza se semenn dernye, pu premye fwa, enn temwin Leta, M. Pavadey, finn vinn devwal lefet ki tu data depi bann Conversion Centres ti pe al Ebene, e tuzur pe al Ebene,kot data-base santral atraver enn filyer ordiner lor rezo Mauritius Telecom. Alor, tu dimunn ki fini donn lanprint dizital ek foto biometrik dan enn pozisyon kot zot data personel posibleman fini pirate. Sa finn provok enn bru-haha dan Lakur.

Premye Minis pa mem vinn met dimunn okuran bann zizman dan Lakur Siprem dan Lend, ki finn dir pa gayn drwa anpes enn dimunn gayn akse enn servis zis akoz li pena so Kart Idantite biometrik nef.

Bérenger, ki ti dir bizin detrir data-base santralize kan li ti dan Lopozisyon, ki ti donn modord pa tir kart ziska zizman Lakur Siprem kan li ti dan Lopozisyon, li fini rant dan Guvernman ansam ar sef kupab, Navin Ramgoolam. E ziska ler pa tann li pip enn mo lor data-base ubyin ID Kard.

5. LALIT met an-gard bann lotorite kont sem panik ek lafreyer parmi dimunn pli vilnerab dan sosyete.

6. Nu mo-dord: tu dimunn ki kapav mintenir go-slo ziska dernye ler, mintenir li. Si ena dimunn ki santi zot vilnerab pu nerport ki rezon zot pu bizin, under duress, al tir zot nuvo kart idantite. Telefonn LALIT, email nu, ubyin vinn get nu, si zame zot anvi gayn enn lide kimanyer drafte enn let “under duress”. Kumsa, kan lalit kont karti idantite kontiyne dan lavenir, nu lafors fini kumans batir depi avan.