Galleries more

Videos more

Dictionary more

Bombardman GAZA: Guvernman bizin sispann tu relasyon ar Israel !

13.07.2014


Lalit kondann agresyon militer Israel kont popilasyon Gaza. Deza, depi kumansman bombardman finn ena 160 dimunn inn mor, 950 blese parmi Palestinyin. Dapre Nasyon Zini 75% ladan popilasyon sivil, buku parmi zot zanfan. Sa dominer la kareman finanse par USA.

Aster PM Israel Netanyahu pe menas pu eskalad sa konfli la, avoy solda andan Gaza, e deklans enn veritab lager. Zordi Israel pa zis pe etann so politik inplantasyon koloni dan West Bank, dan Zerizalem Est, me so larme pe lans enn veritab pinisyon kolektif kont sa 1.7 milyon abitan anklave dan Gaza. Deza popilasyon antye Gaza pe fer fas blokis kriminel Israel. Akoz sa blokis la dimunn Gaza pa kapav aprovizyonn zot ar manze, lesans, medikaman ek buku lezot lartik. Li enn blokis ki kriyelman agrav lefe bonbardman Israel.

Ladministrasyon US, UK ek plizir guvernman Lerop pa Fer naryin reyel. Kumadir seki pe pase dan Palestinn li enn konfli ant 2 protagonis egal. An realite, Israel li enn leta bandi dan Mwayin Oryan, e li an-ger permanan kont lepep Palestinyin, pe sey fors zot fwir. Plizir fwa larme Israel finn atak pei vwazin sa rezyon la. Lot kote lepep Palestinyin su lokipasyon militer ek kolonizasyon Israel.

Sa eskalad militer la finn anfin atir latansyon medya internasyonal. Medya byin silansye, suvan konplis, lor realite lokipasyon ek kolonizasyon ilegal Israel dan Palestinn. Anfet seki pe pase dan Gaza li nek enn prolonzman vyolans ki lepep Gaza ek lezot Palestinyin sufer tulezur su lokipasyon. Li enn kontinyasyon realite lokipasyon militer ki lepep Palestinyin pe sufer depi 47 an, realite kolonizasyon ki lepep Palestinn pe fer fas depi 66 an. Tulezur Palestinyin sibir imilyasyon, abi, vyolans par solda Israel – dan demars ordiner, kuma pu sirkile, pu al lopital, pu ariv lekol, pu al travay, pu al plante lor zot prop plantasyon agrikol. Tulezur Palestinyin fer fas detansyon arbitrer, demolisyon zot lakaz, destriksyon zot plantasyon zoliv, e bizin viv anserkle alinteryer enn sistem baraz/chekpoint. Ena osi “miray apartheid” ki I.C.J. el Lakur Siprem Israel finn deklare ilegal, ki pa presizeman “separ” Izrael depi Palestinn, me ki rant dan Palestinn.

Militan LALIT finn al dan teritwar okipe pu temwayn ek manifeste kont sa realite vyolans kotidyin ki lepep Palestinyin fer fas su lokipasyon militer, a 3 repriz. E depi nu lorganizasyon ti met dibut an 1976, nu finn fidel a lepep Palestinyin.

Dapre lorganizasyon Israelyin “B’Tselem”, ena 565 Palestinyin sivil ki finn tuye par larme Israel 2009 - 2013, e 28 Israelyin sivil ek 10 azan sekirite dan mem peryod. Sa bann sif la demontre kisannla ki oprime, kisannla ki opreser.

Mwayin Oryan zordi enn rezyon byin instab e pe fer fas tu kalite bulversman politik apre Printan Arab, enn kote, ki finn return diktatir dan sertin pei, e apre ofansiv milis ISIS dan Irak ek Lasiri, kot pe met dibut enn Kalifa. Balans-de-fors pe shifte dan tu kalite direksyon opoze.

Si Israel ankor pe defye lalwa internasyonal, ankor pe azir avek inpinite, li kareman akoz sutyin finansye, militer ek politik Leta Zini. USA finans preske totalite larme Israel, e li finans li anterm don, pa lonn. Li kareman akoz konplisite ek sutyin tasit depi bann guvernman Lerop.

Lalit eroik lepep Palestinyin kont lokipasyon ek kolonizasyon ena enn long listwar. Zordi kondisyon pu enn vre solisyon ki dan lintere lalit lepep Palestinyin pu depann dan enn gran mezir lor mobilizasyon klas travayer ek lazenes dan Lezip, Mwayenn Oryan, kont klas dirizan zot prop pei ki konplis rezim Israel.
Li pu depann osi lor kanpayn internasyonal boykot, dezinvestisman ek sanksyon kont Israel, enn kanpayn ki pe pran lanpler dan buku rezyon lemond. E sirtu li pu depann lor kontinyasyon sa long lalit eroik lepep Palestinyin dan teritwar okipe dan Gaza, dan West Bank ek Zerizalem Est.

Guvernman Moris, bizin sispann tu relasyon diplomatik ek komersyal ek Israel!
Aret bonbard lepep Gaza!
Non a lokipasyon Palestinn!
Izol Israel! Boykot prodwi Israel!

Ragini Kistnasamy, pu LALIT, 13 Ziyet, 2014.