Galleries more

Videos more

Dictionary more

Xavier Duval “out”: MoU between Finance Minister and Central Bank (In Kreol)

29.06.2014

Avek retre PMSD depi Guvernman, sa finn amenn enn nuvo relasyon ant Minis Finans ek Guverner Labank Santral. Navin Ramgoolam finn gard portfey Minis Finans, e finn anons dan dine MCCI ki pu ena enn Memorandum of Understanding ant Minister Finans ek Guverner Labank.
Nu tu pu rapel konfli piblik an-permanans ant Rundheersing Bheenick, Guverner Labank Santral, ek Xavier Duval, kan li ti Minis Finans, lor to desanz rupi. Anfet, li sa kalite kestyon ekonomik ki anfet finn amenn riptir ant Travayis ek PMSD.
Pu inpe letan ankor, depandan kan pu ena eleksyon zeneral, nu kapav atann lefe sa sanzman dan rapor de fors ant Guverner Labank ek Monetary Policy Committee.
Nu pu rapel ki MPC ti su lanpriz Xavier Duval ki ti pronn enn politik “Rupi for”. Asterla avek Ramgoolam kuma Minis Finans, li pu interesan swiv ki so trazektwar pu ete!
Rapel osi ki enn lot zafer ki finn provok exit Duval depi dan Guvernman se kan Rama Sithanen finn re-koste ar Travayist, e finn mem akonpayn Ramgoolam pu diskit Non-Double Taxation Agreement ar Lend. Kan Ali Mansoor so kontra pa finn renuvle, sa osi, ti enn sinyal ki Ramgoolam ti pe al ver enn politik mwin inpopiler amizir eleksyon zeneral koste.