Galleries more

Videos more

Dictionary more

NHDC Failure to Build Housing (In Kreol)

29.06.2014

Rapor Public Sector Governance, ki ti sumet biro Premye Minis an Novam, finn kritik lanter extrem NHDC dan konstriksyon lozman sosyal.
Rapor la finn dir ki ant 2007 a 2012, NHDC finn konstrir selman 220 lakaz par an, kan ti ena plan pu 1,000 lakaz par an. Pu donn enn lide, demand pu lakaz NHDC, an 2012, NHDC ti resevwar 6,275 aplikasyon pu 240 lakaz. Savedir ki demand pu lozman finn kontiyn ogmante lane apre lane.
Asterla vit vit NHDC pe lans dan proze konstriksyon lozman avek bi pu livre 1,500 lakaz ziska 2016
LALIT ek Muvman Lakaz finn tultan kritik sa mank volonte politik guvernman pu konstriksyon lozman sosyal. NHDC tom su minister lozman, dayer so cherperson, Bashir Khodabux se enn nominasyon politik guvernman PTR.
Se Guvernman ansam ek NHDC ki bizin sarye blam pu lanter dan konstriksyon lozman.