Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT refuses MMM invitation for opposition parties coordination (in Kreol)

19.06.2014Steve Obeegadoo,

Sekreter Zeneral MMM.

Swit a konversasyon telefonik avek twa yer granmatin, Mardi le 17 Zin, kot MMM finn exprim so swe ki LALIT prezan dan enn kordinasyon Lindi 23 Zin, 2014 pu planifye enn mobilizasyon pu rapel Lasanble Nasyonal ek lor Reform Elektoral.

Nu finn pran not ki sa mem invitasyon la finn fer viz-a-vi MSM ek PMSD, etc.

Nu pe ekrir formelman pu inform MMM ki nu pena lintansyon zwenn dan sa platform la. Sa, li pu rezon swivan:

1. Etan done bann traktasyon ki pe dire depi plizyer mwa pu enn Lalyans PT-MMM, nu pa konsidere ki MMM so lider ena kredibilite neseser pu ralye enn tel platform lopozisyon.

2. Dayer, sispansyon e apre sa, prorogasyon Lasanble Nasyonal, li ti enn linisyativ konzwin PT-MMM. Nu, dan LALIT, zame nu pa finn konsider sa sispansyon, ni prorogasyon la, zistifye.


3. Lor kestyon reform elektoral, nu konstat ki MMM paret pe return a so propozisyon lepok Re-Make e paret nepli dakor ek CERA ki finn elabore par Komite dan lekel dirizan MMM, Alan Ganoo, finn syeze. Set-a-dir, li pa kler ditu exakteman ki Reform Elektoral ki pu diskite dan sa renyon kordinasyon, sirtu ek prezans PMSD.


Salitasyon depi LALIT,


Ram Seegobin