Galleries more

Videos more

Dictionary more

70 Banane Kolaborasyon Nazi: Vilin Sekre U.S.A ar Ikrenn (in Kreol)

16.06.2014


Amezir ki kriz pe propaze dan Ikrenn, nu pe truv danze ki intervansyon Larisi reprezante. Me anmemtan fode pa nu suzestim sa menas byin grav ki sa konpozan fasist dan muvman nasyonalist Ikrenyin reprezante. Pu lekter Revi LALIT nu pe prezant enn rezime enn intervyu avek Russ Bellant, oter liv Old Nazis, the New Right, and the Republican Party (1991), par Paul Rosenberg pibliye 18 Mars, 2014.

Listwar sa rezyon la, li enn listwar rivalite ant plizyer band kriminel. Enn band Nazi parmi, ena enn long listwar konivans avek Leta Zini Lamerik. Sa konivans su tapi ki Russ Bellant expoze dan so liv Old Nazis, The New Right And The Republican Party. Dan so liv, Bellant anfet devwal kiksoz byin sokan: partisipasyon bann lider Nazi dan kanpayn prezidansyel George Bush (papa la) an 1988. Pandan dernye evennman dan Ikrenn, ena mansyon anpasan dan tu program TV, lartik, rapor radyo, etc. lor prezans bann “eleman Nazi” ek “kuran fasist” parmi sa bann nasyonalist Ikrenyin ki finn vinn opuvwar dan ku-deta Fevriye avek kudme USA ek Lerop. Me zame pena okenn explikasyon ubyin komanter an detay lor ki ete sa bann eleman ek kuran Nazi ek fasist la. Intervyu Russ Bellant donn enn lekleraz lor sa bann eleman extrem drwat ki alinteryer bann lafors nasyonalist ki USA ek Lerop pe donn baking.

Organization of Ukrainian Nationalists [OUN], ubyin enn brans koni kuma Banderas [OUN-B] ti zwe enn rol santral dan dernye ku-deta an Fevriye dan Ikrenn. Zot enn grup ki sorti depi parti Svoboda, ki finn okip plizyer post kle dan nuvo rezim interim. OUN ti forme dan bann lane 1920 apre enn split depi lezot grup dextrem drwat e dan bann lane 1930 kumans enn kanpayn asasinasyon e terorist kont dimunn ki pa dakor ar zot.

Kan 2em Ger Mondyal aprose, zot fer enn lalyans avek puvwar Nazi Adolf Hitler. Zot met dibut plizyer band arme. Ena listwar dokimante lor kimanyer kan Lalmayn anvayir Linyon Sovyetik an Zin 1941, tutswit sa bann band arme organiz exekisyon plizyer milye sitwayin kominote Zwif e likid popilasyon Polone dan lezot rezyon Ikrenn pandan lager.

Organization of Ukrainian Nationalists ziska zordi defann zot rol pandan lager e zot ti bak formasyon 14th Waffen SS Division, ki ti ena zis Ikrenyin e vinn enn divizyon arme su kontrol direk Lalmayn Nazi Adolf Hitler. Buku dimunn byin informe pa konn sa. Dan bann manifestasyon resan, lamars dan Kiev, dan konfrontasyon arme dan Ikrenn, ena ase buku manifestan ki ti pe anfet port insiyn ek brasar SS. Lider Svoboda uvertman fer bann komanter anti-Semitik.

Russ Bellant explike kimanyer Lamerik finn sutenir Parti Svoboda e bann nasyonalist Ikrenyin. Sa lyin la dat depi 2em Ger Mondyal e li tini atraver servis sekre, servis espyonaz militer e apre, atraver CIA.

Yaroslav Stetsko, nimero 2 OUN pandan 2em Ger Mondyal, pran lidership an 1959. Se sa mem Stetsko ki an Zin 1941 siyn enn proklamasyon pu Ikrenn mars avek Adolf Hitler. Apre lager, Amerikin swazir li parmi bann lider kuma zot reprezantan pu larezyon. Apre lager, larme Lamerik-Lerop desid pu regrup par dizenn milye ex-alye Hitler depi Les, setadir depi Laongri, Latvya, Lityuani, Bulgari, Rumani, Krwasi, Beloris dan bann kan, e osi depi Ikrenn. Bellant devwal bann rapor lor kimanyer OUN ti eliminn so bann rival nasyonalist pu vinn lider inkonteste muvman nasyonalist Ikrenn pu ki Lamerik sponnsor so loperasyon politik. An 1946 zot form Anti-Bolshevik Bloc of Nations, ABN, ek Stetsko vinn lider ziska li mor an 1986. Tusala su lezid USA.

OUN ti lider enn lalyans miltinasyonal ki ti azir su kontrol Lalmayn Nazi. Sa so nesans. E sa listwar la, ki tuzur maske dan preske tu lapres, apar sa enn-de mansyon anodin de “sertin kuran fasist” ubyin “eleman Nazi”

Anfet, alinteryer Lamerik mem, Stetsko organiz bann swadizan reprezantan bann pep oprime dan Lerop de Les ek pei Baltik, oprime par URSS. Anfet zot ti gayn enn blenk chek pu reprezant lavwa bann nasyon dan Pak Varsovi; kan anfet zot ti reprezant eleman plis extrem drwat dan sa bann pei la, eleman fasist, eleman Nazi. Lamerik ti pe servi zot pu formant opozisyon kont Linyon Sovyetik.

Dan kumansman bann lane 50, su Prezidan Eisenhower, li inkrwayab me vre, USA fer amenn omwin 10,000 sa bann ex-manb muvman Nazi pu etablir dan Lamerik. Zot azir politikman dan Komite Parti Repiblikin ki vinn aktif pu sutenir kandida Repiblikin sak 4 an kan ena eleksyon Prezidansyel USA. Prezidan Nixon, par exanp, an 1968 promet e fer zot vinn enn lel permanan Parti Repiblikin. Nixon swazir Laszlo Pasztor, kriminel de-ger ki ti fer 5 an prizon dan Laongri an 1946, pu kontinye aktif, mem ant eleksyon, alinteryer Parti Repiblikin. Pasztor ti azan lyezon ant Parti Nazi ek Berlin, e se limem ki ti met ansarz pu organiz tu bann grup etnik pu emigre ver Lamerik, avek rezilta ki zis bann kolaborater Nazi ki ti pe rant dan Lamerik. Li enn trans listwar byin som.

Russ Bellant, pandan resers pu ekrir so liv, ti al dan zot bann renyon dan Lamerik. Sa bann grup la, dan enn zot buklet 1984 sinye par prezidan National Committee Parti Repiblikin, zot fer eloz rezim pro-Nazi Ustashi dan Krwasi, sa-mem Ustashi notwar la, ki ti bril vivan apepre 750,000 dimunn dan bann kan dan Krwasi.

Li koz kimanyer Stetsko ti invite dine White House, avek Jeane Kirkpatrick (Ambasader Lamerik dan UN), Vis Prezidan George Bush ek Prezidan Reagan, kuma enn gran lider. Bush an 1988 met presyon politik pu aret investigasyon lor prezans bann kriminel de-ger Nazi dan Lamerik, alor sa finn tufe net.

Avek ekrulman Linyon Sovyetik an 1991, par milye sa bann emigre depi Ikrenn ki ti pe viv an USA, zot return dan Ikrenn e lezot pei dan Pak Varsovi. La, zot met parti politik dibut. Dan Ikrenn, zot rekonstitye grup veteran Waffen SS e vinn politikman aktif. An-alyans avek Lamerik zot form parti politik deryer sa espes Revolisyon Oranz an 2004 e zot gayn eleksyon. Me, zot pa res opuvwar lontan, e ekrule dan skandal koripsyon, an 2010. An 2010, enn guvernman avek sutyin Larisi eli dan eleksyon. Lamerik ti sey par tu mwayin pu gard bann nasyonalist opuvwar, me zot perdi eleksyon. Lamerik ti ponp buku milyon dolar sak lane pu sey telegid politik dan Ikrenn atraver so nuvo stratezi ki ranplas ansyin stratezi CIA, setadir atraver National Endowment for Democracy. Sa NED, li finans plizyer lorganizasyon Ikrenyin. Lamerik ti pe fer, e pe kontiyn fer, mem zafer dan Larisi ek buku lezot pei dan lemond. Dan Moris, NED finans plizyer intelektyel, e petet seksyon lapres.