Galleries more

Videos more

Dictionary more

“The South Atlantic Flash” – Hidden Israeli Nuclear Test by Leonard Weiss (In Kreol)

16.06.2014


The South Atlantic Flash, li enn temwayaz enn “insider” dan Guvernman Lamerik; Leonard Weiss, ki rankonte kuma pandan 35an asterla, Guvernman Lamerik, ki li su bann parti Demokrat u Repiblikin finn e pe kontinye, delibereman, kasyet enn tes nikleer klandestin ki ti ena lye dan Losean Indyin. Kisannla ti fer tes la? Gran alye USA, Izrael. Finn ena spekilasyon buku, me tultan USA ek Izrael finn niye. Sa, pandan 35 an. Sa vedir spekilasyon zordi an 2014 ki ena enn cover-up lor sa avyon MH 370 ki finn perdi la (ena buku spekilasyon ki pe gard sekre seki finn arive akoz avyon la ti devye pu al viz baz USA Diego Garcia) pa osi farfeli ki spekilasyon alepok ki ti’nn ena enn tes nikleer ki ti gard sekre! Me, lir sa lartik la, baze lor enn book review dan The Spokesman No. 123, setadir magazinn Bertrand Russell Peace Foundation.

Satelit detekte tes nikleer
Oter la introdir kuma dan lane ’63, Leta Zini dan kad enn trete, ti lans bann satelit ki apel “Vela” pu detekte bann tes nikleer klandestin. Sa bann satelit la ti sipoze res an servis enn sertin letan presi me enn ladan “Vela 6911’’ finn res aktif pli lontan e le 22 septam 1979 li finn detekte enn flash lalimyer. Form sa flas lalimyer la ti resanble a enn explozyon nikleer. Byen vit, Leta Zini finn lans enn resers lor lezot surs, apart “Vela 6911”, ki ti kapav korobor sa bann done la ek konfirm (u pa) enn tes nikleer klandestin. De sa bann lezot surs la (Laboratwar Resers Naval ek Obzervatwar Arecibo) ti, anfet, konfirme ki finn bel-e-byen ena enn tes nikleer. Antretan, ladmini-strasyon Prezidan Carter finn kumans pans lor inplikasyon politik ki enn tel tes nikleer kapav amene sirtu ki Carter, a lepok, ti baz so kanpayn ek so program prezidansyel lor desarmaman.
Supson Sid Afrik Apartheid
Dan enn premye tan, ti ena supson ki se Sid Afrik ki ti fer sa tes klandestin la me byen vit sa pa finn tini larut akoz program Sid Afrikin pa ti sifizaman avanse ek se lerla, ki Izrael rant an senn. Lefet ki Izrael ti rant an senn finn konplik sitiasyon politik plis pu ladministrasyon Carter, ki ti truv li dan enn dilem pu met Izrael ankoz parski si li ti fer sa: premyerman, ti pu ena bann inpak byen negatif atraver lemond Arab ek dezyeman, sa ti pu antrav negosyasyon dan Moyen Orian. Anplis desela, pa ti kapav pran bann mezir pinitiv anver Izrael (kuma Lamerik ti fer pu Pakistan) parski sa ti pu deranz dyaspora Zwif, ki ti reprezant enn gran part elektora pu parti Demokrat ek Carter.

Alor, pu relas presyon politik, ladministrasyon Carter ti met an- plas enn panel syantis; “Ruina Panel”, pu determine ki sa flash lalimyer la ti vremem reprezante. A lepok, CBS news, ti raport lefet ki ladministrasyon ti pe gard sekre sa linformasyon kumkwa Izrael ek Sid Afrik pe travay ansam lor developman misil ki kapav servi ar zarm nikleer. Me dan rapor ofisyel, zame pa ti mansyonn Izrael. Ek se kumsa ki ladmini-strasyon Carter finn espere ki pu gayn enn explikasyon alternatif a enn sipoze tes nikleer, lor sa flash lalimyer la. E “Ruina Panel” finn, anfet, dan la realite donn enn explikasyon alternatif kuma lad-ministrasyon Carter ti pe atann. Alor ki, preske, an mem tan, Laboratwar Resers Naval li, ti osi fer enn rapor lor sa flash lalimyer e ki zot, zot ti konfirme ki li koresponn a enn tes nikleer me ladministrasyon Carter finn swazir pu innyor sa rapor la.
Temwanyaz personel
Oter la rakonte kuma li mem, antan ki sef staf Sena so su-komite lor lenerzi ek proliferasyon nikleer ek Konseye pu Senater John H. Glenn, an 1981, finn sibir presyon extrem (depi Guvern-man) kan lapres finn dimann li komant lor sa “flash lalimyer” la. Sa presyon politik extrem la finn konvink li premyerman, ki sa flash lalimyer la ti anfet enn tes nikleer e ki se Izrael, avek sutyen Sid Afrik, ki deryer sa. Dezyeman ki “Ruina Panel” ti met anplas par Mezon Blans pu donn enn senaryo alternatif, pu sov lamiz e ladminstrasyon Carter e Izrael.

Leonard Weiss, osi, servi John Hersh so liv: The Samson Option, pu donn plis prev ki sa flash lalimyer detekte par Vela 6911, li ti anfet enn tes nikleer Izraeliyen. Dan so liv, John Hersh dir ki bann ex-ofisye guvernman Izraelyen finn dir li ki Vela 6911 finn vremem detekte enn tes nikleer e ki sete trwazyem tes ki finn fer dan Losean Indyen. An 1997, asistan minis Zfer Etranzer Sid Afrikin, Aziz Pahad, site par lagazet Izraelyen “Ha’aretz” , ti konfirme ki levennman VELA ti reelman enn tes nikleer ek ki li ti enn kolaborasyon ant Izrael ek Sid Afrik.
Cover-up kontinye ziska zordi
Azordi, malgre lefet ki buku o-kad, syantis, etc, dan Lamerik, rekonet ki finn ena enn tes nikleer klandestin, an 1979, ni ladmini-strasyon Demokrat ni Repiblikin finn, zot, rekonet sa piblikman. Rezon kifer Guvernman Lamerik pe kontinye kasyet pese Izrael se pu, anfet, sutenir so politik non-transparans lor so bann zafer nik-leer, enn sutyin ki truv so lorizinn kan L.B.Johnson ti prezidan ek ki finn ranforsi su Nixon.

Kes “Vela” li pa ed Lamerik sirtu dan sa lepok kot zordi limem pe dimann transparans lezot pei kuma Lakore Dinor, Liran, Lasiri, etc, lor zot bann aktivite nikleer alor ki lot kote li pe kontinye res trankil lor bann aktivite nikleer enn lot pei; Izrael. Sa kalite politik pu kasyet ou byen indwir dimunn an erer (par bann sipoze panel, etc,) li al kont prinsip demokratik enn pei. Li enn taktik byen danzere. Li gran tan pu guvern-man Lamerik rann so bann fayl piblik e aret enn maskarad ki pe dire 30an aster la.