Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ki enn nuvo Guvernman BJP reprezante? (In Kreol)

01.06.2014

Apenn rezilta eleksyon dan Lind finn proklame, nu Premye Minis Ramgoolam finn kumans anvoy mesaz felisitasyon a Narendra Modi, finn mem anrezistre enn klip ki finn pase lor MBC ek lor Televizyon Lind Doordarshan. Klerman Ramgoolam finn fer tu sa demars la pu asire ki li gayn enn invitasyon pu seremoni instalasyon Modi kuma Premye Minis Lind, ek enn guvernman Bharatiya Janata Party (BJP) . Dan lapres isi dan Moris, finn ena tu kalite spekilasyon lor ki sa nuvo Guvernman Lind ule dir pu Double Taxation Avoidance Agreement ant Moris ek Lind. An zeneral laplipar komanter dan lapres isi finn met lanfaz lor lefet ki BJP, par limem, san so bann alye dan NDA, finn gayn enn mazorite absoli dan Parlman Lind. Sa finn mem inspir Ramgoolam rekumans so bann rev pu enn guvernman Travayis, san okenn lalyans, san okenn beki, san okenn partaz: “ Donn mwa gato la, les mo manz li tusel”, li dir!

Baz ideolozik BJP
An zeneral pa finn ena okenn analiz kritik lor seki BJP ete dan larealite. Kan finn ena komanter lor sipoze “mirak ekonomik” dan Leta Gujarat su enn Chief Minister Modi, pa finn fer resortir ki krwasans ki finn ena dan sa Leta la, finn fer a traver enn politik ekonomik iltra-liberal ki finn benefisye kapitalis, me ki pa finn benefisye lamas dimunn ki anfet finn apovri; pa finn ena okenn amelyorasyon dan servis lasante, ledikasyon, sekirite sosyal. Etan done oryantasyon iltra-liberal BJP, li pa etonan ki klas kapitalist dan Lind ek dan diaspora Indyen partu dan lemond finn sutenir finansyerman sa parti la, ek finn reazir trionfalman apre viktwar BJP: index lor laburs dan Lind finn ogmante par plis ki 10% depi ki li ti vinn kler ki BJP pe gayn eleksyon.
Me kitfwa pli gran mankman dan komanter ki finn ena apre viktwar BJP, se analizlor seki BJP limem reprezante an term ideolozi. BJP form parti dann enn muvans nasyonalist de drwat ek integris ki su kontrol RSS (Rashtriya Swayamsevak Sang). RSS enn lorganizasyon inpe kuma Voice of Hindu isi dan Moris: li ena enn striktir organizasyonel para-militer ek bann kan lantreman ek indoktrinasyon: dayer N.Modi, nuvo Premye Minis Lind, finn viv ek antrene dan enn sant RSS depi so zenes. Dan lepase,enn mam RSS ki ti responsab pu asasina Mahatma Gandhi an 1948, se RSS ki ti deryer bagar kominal otur demolisyon Moske dan Ayodhya, dan masak dan Gujarat an 2002 kan Modi ti Chief Minister sa leta la. Se bann milis RSS ek sinpatizan BJP ki finn organiz kraz lasal sinema kan zot pa dakor ek konteni serten fim. An zeneral, RSS ek so lel politik BJP, pa krwar dan enn leta sekilye pu Lind, zot ena enn laliyn integris ki an faver enn leta relizye pu Lind. Sa laspe ideolozi integris de drwat RSS ek BJP finn mem amenn zot sutenir muvman Zionist ek leta relizye dan Israel.
Kestyon ki poze se kifer elektora dan Lind finn donn enn tel sutyen a BJP ki pu enn guvernman san enn veritab lopozisyon: Parti Congress ki ti diriz ansyen guvernman finn totalman lamine dan eleksyon, ek pa pu reprezant gransoz kuma lopozisyon, ni dan Parlman, ni andeor. Derut ki ansyen guvernman Congress finn sibir dan eleksyon finn rezilta sa ralantisman ekonomik ki Lind finn sibir swit a kriz finansyer ek resesyon ekonomik ki finn afekte lemond kapitalist depi 2007: mem Lasinn finn sibir sa ralantisman ekonomik la. Guvernman Congress ti osi perdi buku kredibilite atraver enn seri ka koripsyon ki finn expoze par kanpayn Hazare. Me se sirtu natir ladireksyon Congress ki finn fer enn gran parti elektora vir kont sa parti la: depi lindepandans Lind an 1947, Congress finn su kontrol dinastik lafami Nehru-Gandhi: Pandit Nehru, Indira Gandhi, Rajiv, Sonia, Rahul ek Priyanka. Sa striktir dinastik la finn anpes parti Congress evolye fas a enn lanvironman ekonomik ek sosyal ki pe evolye byen vit.

Konklizyon
Dan Moris nu pu bizin byen vizilan par rapor a linflians ki sa nuvo guvernman BJP pu exerse lor sityasyon politik isi. Deza nu kone ki RSS ena lyen ek politisyen dan Moris, deza nu kone ki serten lorganizasyon kominalo-relizyez pran linspirasyon depi metod RSS, deza nu kone ki leta Indyen pe sey ranforsi so linfliyans militer dan Losean Indyen. Alor malgre tu seki dimunn apel bann relasyon istorik ek kiltirel ant Moris ek Lind, nu pa kapav inyor lefet ki enn guvernman BJP dan Lind, ek so ideolozi nasyonalist, integris, ek iltraliberal, kapav reprezant enn obstak a devlopman enn muvans sosyalist ek sekilye dan Moris.