Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kont abolisyon konsey vilaz e kont taxasyon vilazwa mizer

08.07.2003

LALIT finn tir enn Kominike kont Local Government Bill ki sipoze vote dan Lasanble Nasyonal Mardi 8 Ziyet. Ala seki ena ladan.

Minis Lesjongard pe persiste pu fer vot so Local Government Bill dan Parlman malgre lamonte lopozisyon a-la-baz kont sa lalwa anti-demokratik la. Sa lalwa-la li enn evennman tris dan listwar demokratik nu pei. Lalit fer enn apel a tu vilazwa ek sitadin pu proteste.

ABOLISYON KONSEY VILAZ

Guvernman MSM-MMM pe persiste pretann ki so Local Government Bill pu amenn plis desantralizasyon. O-kontrer, so lalwa pe aboli tigit desantralizasyon ki ti ekziste avan, atraver sistem enn Konsey Vilaz eli par sifraz iniversel dan sak vilaz. Lekzistans Konsey Vilaz vedir ki vilazwa kapav zer zot vilaz atraver konseye ki res dan vilaz. Li osi vedir ki tu vilaz ti gayn reprezantasyon dan linstans ki zer Distrik an-antye.

MSM-MMM ULE SANTRALIZASYON

Local Government Bill li pe viz pu santraliz puvwar dan lame bann parti politik koronpi ki finanse par kapitalis e ki pe rod kontrol total lor tu linstans rezyonal. Zot tusel ki pu ena masinnri amenn kanpayn dan eleksyon minisipal, lor siperfisi osi gran ki enn distrik ete. MMM ek MSM na pa ule desantralizasyon. Zot ule instal zot “azan” (ek “aparatchik”)dan Konsey Minisipal partu.

NUVO TAX LOR VILAZWA

Local Government Bill, li pu donn puvwar guvernman santral pu diminye grant depi bidze santral. Sa pu fors minisipalite taxe rezidan enn kote, ek rant dan joint venture avek kapitalis lot kote, pu lev reveni. Sa vedir pu premye fwa pe introdir enn nuvo tax pu vilazwa peye. Pe introdir sa nuvo tax anmemtan ki pe aboli eleksyon Konsey Vilaz.

PROTESTASYON

Se kifer enn Konsey Vilaz antye (dan vilaz L’Avenir dan Lest) finn demisyone an protestasyon.

Se kifer reprezantan 23 diferan vilaz dan Lesid (ki reprezant bann konsey vilaz, grup dan vilaz, ek asosyasyon vilazwa) ek reprezantan lasosyasyon, ansam ek grup sitadin dan Curepipe finn avoy enn let a Minis Lesjongard pu diskit Local Government Bill pu ki sanz li pu:
* Remet sistem Konsey Vilaz eli, ek introdir Konsey Kartye eli dan lavil.
* Ranforsi puvwar Konsey Vilaz ek Konsey Kartye eli, e donn zot enn bidze ki permet zot fer devlopman.
*Tir tu kriter langaz ki anpes dimunn ordiner poz kandida dan eleksyon.
*Retir seksyon dan Lalwa-la ki permet Minis Finans met presyon pu ki inpoz uswa ogmant tax imobilye, e diminye grant depi bidze santral.
*Retir puvwar Prezidan Repiblik pu sanz dekupaz elektoral pu eleksyon lokal.
*Donn drwa pu fonksyoner, travayer sekter piblik poze dan tu eleksyon lokal.

Minis Lesjongard finn refiz akord reprezantan sa 23 vilaz-la enn rankont. Li finn mem pa pran lapenn reponn zot petisyon.

RANVWA ELEKSYON VILAZ, ASTERLA ABOLISYON

Deza, guvernman finn atak demokrasi lokal par ranvway eleksyon lokal pu lamwatye popilasyon ki res dan vilaz pandan enn an. Ek li fek re-ranvway li pu ankor enn an zis avan bidze ti prezante.

MANK DEBA NASYONAL

Merkredi swar, emisyon Tele-obzektif MBC, kuma enn veritab tutu guvernman, finn organiz enn swadizan deba kot ti ena 4 dimunn ki zot tu anfaver Local Government Bill. Okenn reprezantan kuran dopinyon kont abolisyon Konsey Vilaz pa ti invite.

Purtan, ziska ler, guvernman ankor pe pretann ki depi “une année durant” finn ena deba piblik lor sa bill-la. Sa li fos. Pa finn ena okenn White Paper, ni okenn dokiman ki invit piblik donn propozisyon lor ki Kalite sistem demokrasi rezyonal bizin. Se nek apartir le 26 Avril sa lane-la ki guvernman finn pretann ki li pe “larg deba”. Anfet li finn vinn rann piblik enn Bill, ki fini redize, e li ti ena lintansyon akord zis 2 semenn pu dimunn etidye li. Kan enn tole ti kumans leve, li finn etann dele-la, e li finn aport serten amandman ki so prop azan finn exize.

Anplis, Minis Lesjongard finn mem refiz zwenn enn delegasyon reprezantan konsey vilaz, grup ek lasosyasyon depi 23 vilaz dan Lesid pu diskit Local Government Bill semenn dernyer. Alor li osi fos pu guvernman dir ki finn ena “konsiltasyon” demokratik.

Lalit, li sel parti politik ki finn expoz Local Government Bill pu seki li ete: enn lalwa ki retresi lespas demokratik ek amenn enn rekil istrok anterm demokrasi ek desantralizasyon.

Lalit konstate ki lopozisyon PT-PMXD finn konplis avek guvernman pu fer pas sa lalwa-la. Lider PT-PMXD finn sistematikman evit pran pozisyon kont Local Government Bill, ek mobiliz vilazwa ek sitadin kont Bill-la. Se nek kan Bill-la ariv dan Parlman, ki lider PT-PMXD uver so labus.

Rajni Lallah
pu Lalit, 3 Ziyet, 2003