Galleries more

Videos more

Dictionary more

Go Slow continues against new ID Cards, Demand to Halt process At Once (in Kreol)

17.04.2014

Go-Slo lor Nuvo I.D. Kard Kontinye: 23 Lorganizasyon demand ki Premye Minis Detrir Data-Beys Santralize deryer nuvo ID Kard

23 lorganizasyon finn mintenir mo-dord pu go-slow lor konversyon a nuvo Kart Idantite. Zot finn osi siyn enn petisyon pu revandik ki Premye Minis sispann prosesis ramas lanprint dizital tu sitwayin, kraz so data-beys ki deza ramase, dezaktiv pis elektronik lor kart deza livre, servi sa lamwatye nuvo kart ki fini livre parey kuma ansyin kart, ek amand lalwa pu ki li nepli pu obligatwar prezant kart la a lapolis.

Kan zot ti prezant sa petisyon a lapres le 16 Avril, reprezantan CTSP ek LALIT finn donn sa mo-dord la e met divan sa 5 revandikasyon la, lor nom 23 sinyater petisyon.

Reeaz Chuttoo, lor nom CTSP, finn dir kimanyer bann “leta sirveyans” kuma Singapore finn kree enn lekonomi ki depann lor enn sistem diviz klas travayer an-de, seki sitwayin e ki mars ar so Kart Idantite ek seki travayer depi lot pei lor kontra ki pena sa Kart la. Li finn osi dir ki travayer sekter prive finn masivman rezet prezans par lanprint dizital obligatwar, e sa pratik la finn dayer dekrete ilegal.

Alain Ah-Vee, ki ti prezide, finn dir ki Guvernman finn gayn buku difikilte pu inpoz nuvo Kart Idantite. Li finn oblize sanz so taymtebl par trans laz, sanz so ler luvertir, anbrigad patrona dan prosesis la. Guvernman finn osi ena rekur a enn masinnri rimer lor nesesite swiv so taymtebl ki finn mars de-per avek enn kanpayn intimidasyon, sirtu anver dimunn aze.

Lindsey Collen finn dir ki, kan nu pe al ver 2/3 letan alwe pu exersis, ena mwins ki lamwatye dimunn ki finn tir zot kart. Li finn dir ki protestasyon pe monte kont nuvo kart ek so data-beys santralize. Dimunn ki finn pran kart, zot osi, zot kont. Guvernman pe gaspiy larzan piblik sak zur li al delavan avek sa proze ki pu andet pei dan enn fason akablan.

Ala petisyon, e lalist sinnyater.

2yem PETISYON LORGANIZASYON ADRESE A PREMYE MINIS, DR. NAVIN RAMGOOLAM

Nu, bann su-siyne, swit-a 1er “petisyon lorganizasyon” kont nuvo sistem Kart Idantite biometrik obligatwar sirkile par CTSP ek LALIT an Septam 2013,
Nu konstate:
- Ki nuvo Sistem ID KARD li reprezant enn menas pli grav ki nu ti realize a-lepok;
- Ki sa “sistem” ki deryer nuvo Kart ID, li vreman anti-demokratik, li invayir nu prayvesi, li sanz prezonpsyon linosans dan ka o-kriminel dan Lakur.
- Ki so kad legal, si li pa amande, pu permet ofisye lapolis ek lezot ofisye arsel nu lor sime, lor laplaz, dan loto, dan bis, lor motosiklet, apartir 16 Septam 2014;
- Ki tu sa data santralize la, li expoze a vol, haking, vande pu bezwin piblisite, “egare”; Guvernman riske pey domaz lor domaz;
- Ki, anplis, Data Protection Act klerman permet fwit sa linformasyon prive lor sitwayin ver politisyin o-puvwar, lapolis, ek servis sekre pei deor;
- Ki sistem servi lanprint dizital pu prezans dan travay finn dekrete “ilegal” su Data Protection Act;
- Ki Guvernman pe pey konpayni prive lor baz latas, setadir “par kart”, alor Guvernman, kan li ankuraz dimunn tir kart avan Zizman Lakur Siprem dan 3 ka Konstitisyonel, pe riske depans larzan piblik dan vid;
- Ki, lane apre lane, Guvernman pu ena depans akablan pu fer depi fon piblik pu nuri sa data-base deryer kart la; antretan konpayni prive pe fer profi lor sa nuvo “Identity Scheme”;
- Ki finn ena tu kalite fos rimer ti pe fane par sertin ofisye kumkwa piblik ti oblize al tir Kart Idantite avan lafin Mars, sinon sipozeman ti pu ena lamann;
- Ki sertin ofisye Leta Sivil, komi Sekirite Sosyal, Lapos ek mem Labank, pe met presyon pu tir nuvo kart ID, avan-mem ki Lakur Siprem statye lor legalite sa Identity Scheme la;
E, malgre tu sa presyon ek propagasyon fos linformasyon, malgre ki plis ki lamwatye peryod “konversyon” fini traverse
- Ena 545,000 dimunn lor 945,000 ki PANKOR al tir zot nuvo kart idantite biometrik obligatwar;
Alor sa vedir ena bel-e-byin enn go-slow pe derule dan pei;
E malgre ki 400,000 dimunn finn tir nuvo kart, laplipar dant zot anfet kont nuvo sistem la;
E asterla, swit-a sikse sa go-slow la, e swit-a rezeksyon masiv sa nuvo “Leta Sirveyans” ki kuma “pass law”;

Nu pe fer apel a Guvernman
1 Pu sispann deswit tu prosedir pran lanprint ledwa dimunn inosan ek foto biometrik;
2 Pu detrir database santralize ki deza pe akimile, kuma GM finn fer an Angleter an 2010;
3 Pu dezaktiv sa pis dan Kart ID ki fini livre;
4 Pu servi nuvo kart la selman kuma ansyin kart ti servi (sel diferans se so plastik modern).
5 Pu amand lalwa pu ki li nepli pu obligatwar prezant nuvo kart idantite a okenn ofisye.
E nu pe donn modord pu kontinye go-slow tan ki Guvernman pa fer sa 5 zafer la.
Kumsa nu pe exprim nu dezakor avek sa nuvo sistem sirveyans la.

Siyne:
Association des Consommateurs de L’Ile Maurice (ACIM) ….. … Jayen Chellum
Congress of Independent Trade Unions (CITU) ….. ….. ….. ….. … G. Bhujan
Labaz Intersindikal ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Ragini Kistnasamy
REGRUPMA Travayer Sosyal ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Dr. R. Madhewoo
Muvman Liberasyon Fam (MLF) ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. S. Kalla
Centre Idrice Goomany ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Samad Dulloo
Ledikasyon pu Travayer (LPT) ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Rada Kistnasamy
Federation des Travailleurs Unis (FTU) ….. ….. ….. ….. ….. … ….. Atma Shanto
JUSTICE: Association Against Violence by Officers of the State Martine Desmarais
Federation of Pre-school Playgroups ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Martine Mavisa
Association Travailleurs Sociaux de Maurice ….. ….. … ….. ….. …. Ally Lazer
ABAIM ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. ….. ….. ….. Marousia Bouvéry
Union of Staff of Ireland Blyth Ltd ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Anand Purahoo
Soap and Detergent Workers Union ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. Khalick Gurreebun
Chemical Manufacturing & Connected Trades Employees Union ……. Steve Bourdon
Private Enterprises Employees Union (PEEU) ….. …… ……. …… Sharmila Dusaye
Newspaper and Printing Industry Employees Union ….. ….. …… … Richard Camatchee
Federation of Trade Unions of the Chemical Sector ….. ….. ….. …. Veer Gokool
Federation of Private Support Services and Other Unions .. ….. ….. Jane Ragoo
Construction, Metal, Wood & Related Industry Employeees Union … Stellio Cunnusamy
Federation of Trade Unions of the Construction, Wood & Metal Sector .. James Tanner
Confederation Travailleurs Secteur Prive …….. …………. Reeaz Chutoo
LALIT ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. … ….. ….. …. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Lindsey Collen