Galleries more

Videos more

Dictionary more

Cyclone Edilson: Journalists' Ignorance and Prejudice about Mauritius' Meteo (in Kreol)

09.02.2014


Suvan tu zurnalist ek quasi-totalite inntelijenntsia swiv deryer laliyn patron kuma bann ti tutu. Sa konportman la, li rar expoze kri-kri divan piblik. Me, sa semenn la patron finn fane dan enn fason absoliman grotesk, e lor enn size syantifik, setadir siklonn Edilson, e par azar NASA finn vinn expoz linnyorans ek prezize patron Moris.

Mem si nu kapav konpran kan port-parol kapitalist fer tu kalite erer. Zot ena zot profi pu okipe, zot, e sa lokipasyon la li ena tandans tuzur pu falsifye zot vizyon. Zot lintere fer zot aveg. Sa nu konpran. Me, kifer otan zurnalist ek kifer otan intelektyel swiv avegleman deryer lide patron kumsa? Sa, li grav.

Dernye lexanp, se kan zot tu kumans enn sas-o-sorsye kont Meteo. Meteo finn sanse fane pandan Edilson. Bann sef MEF dir bizin revwar sistem warning net pu anpes sa kalite fane dan lavenir. “Get komye lapert nu finn fer!” zot dir, e “Eski pa bizin siprim enn Konze Piblik?” E lapres ek radyo kumans pran sa fos analiz kuma lamone-kontan. Zot kumans asyum ki Meteo Moris inn anfet fer erer kan li finn truv Edilson enn menas grav pu Moris. Purtan, Meteo Moris finn explike byin, fakts a-lapwi. Apar Henri Mareemootoo, preske tu zurnalist, mem kartunist ki abitye relativman pli fite ki zurnalist, finn swiv patrona dan so erer, enn erer ki done syantifik pu vinn expoze an piblik.

Ena enn tipti lartik dan L'Express Dimanche, enn tipti lartik kasyet paz 7 lor enn fon gri avek enn tipti tit lao. Ladan L’Express vinn devwal laverite. Ladan ena prev ki patron Moris ena tor. Ladan, li expoze ki preske tu zurnalis ek gran-koko ki finn fer peroke patron, zot osi ena tor. Lartik L'Express dir leswivan:

“[Tit] Edilson - 175 mm de pluie en une heure selon la NASA
[Konteni] - 175 mm de pluie sont tombés en une heure lors du passage d’Edilson. C’est ce que révèle le site Phys.org Soit un peu plus que lors de inondations de mars 2013, ou il avait plus 170 mm d'eau à Port Louis. Mais heureusement, cette fois-ci, tout cela s'est passé dans l'océan. ... La tempète Edilson est passée a son point le plus proche de Maurice jeudi après-midi soit a 70 km de Blue-Bay.” Lartik L'Express mem azute, pu explik kimanyer Moris inn eparyne, “La masse nuageuse active se trouvait a l'est de la tempète.”

Sa vedir Meteo Moris ti ena tutafe rezon pu truv Edilson kuma enn menas grav pu Moris. Li ti anfet enn menas mortel. Pli pir ki 30 Mars 2013. L'Express finalman dir “un satellite, géré par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et une agence japonaise”, ki finn servi teknolozi mikro-ond ek infra-ruz, finn mezir lapli reyel ki finn tonbe dan Edilson, kan li finn travers, enpe par azar, direkteman anba zot satelit meteo. Anfet, L’Express pe konsede onetman ki Meteo ti ena rezon, ki Moris finn frol enn dezast. Me, li pe fer li dan enn tipti lavwa.

Alor, seki nu konklir, baze lor syans, se ki Meteo Moris ti ena rezon pu asire ki tu zanfan pa sorti lakaz, al lekol, e osi ki tu travayer pa sorti lakaz, al travay partu-partu kan Edilson ti pe pase osi pre. Enn tipti inflesisman dan so trazektwar e nu ti pu gayn lapli plis ki ti gayne 30 Mars, 2013 Port Louis, kan 11 dimunn finn mor. (U pu remarke nu pa pe rant dan teknikalite diferan Klas warning siklonn, me nu pe get lefe exak ki desizyon Meteo finn ena lor sosyete, setadir li finn averti popilasyon lor danze posib depi enn move-tan, kuma li sipoze fer.)

Lapres ek inntelijenntsia Moris li kontan truv Meteo Franse dan so koloni Lareynion pli bon ki Meteo Moris. Sa, li enn ti vye pastan nu elit, enn elit ki parfwa kontan sweyn so linnyorans. Ondire li enn pastan ki finn reste depi 1968, kan laplipar lapres ek inntelijenntsia ti truv kolonizasyon pli bon ki lindepandans. Zot pa ekut syans ki Meteo Moris explike, zot zis ule kone “Ki klas u pu mete granmatin?” pu ki zot kapav kritike apre, san zame travers par enn konpreansyon okenn laspe syantifik ni mem okenn laspe probabilite. Anfet 3/4 zurnalist pa mem kone ki Klas I ek II ek III, zot bann previzyon, tandi ki Klas IV tusel, li enn konsta. Alor, kimanyer nu ule piblik konpran, kan Meteo pe bizin traverse par zurnalist ki pa konpran ase pu mem poz kestyon itil? Okontrer, par zot linnyorans, zurnalist suvan interonp exper syantifik asak fwa, pu poz kestyon abetisan avan ki explikasyon finn termine.

La, NASA pe vinn konfirm danze ki Edilson ti reprezante.

Ala linnk pu lartik syantifik. Ena ankor lartik lor Edilson enn-de zur avan, lor mem sayt: http://phys.org/news/2014-02-nasa-heavy-rainfall-tropical-cyclone.html. Pu gayn lartik zis fer li sort par dat avan, lerla rod le 5, 6 ek 7 pu lartik. Li byin vo lapenn. Nu pe sit depi lartik ki L’Express ti ekrir plis an-detay:
“The Tropical Rainfall Measuring Mission or TRMM satellite is managed by both NASA and the Japan Aerospace Exploration Agency called JAXA. TRMM can read the rate in which rain is falling on Earth while in its orbit high above.
“The TRMM satellite had an excellent early morning look at Edilson on February 7, 2014 at 0237UTC/06:28 local time when it passed directly above the tropical cyclone. A rainfall analysis from TRMM’s Microwave Imager (TMI) and Precipitation Radar (PR) instruments was overlaid on an enhanced visible/infrared image from TRMM’s Visible and InfraRed Scanner (VIRS) at NASA’S Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md to create a total picture of the storm.
“Ranfall data showed Edilson south of La Reunion and Mauritius Islands dropping its heaviest rain at a rate of over 175mm/6.9 inches per hour in an intense feeder band on the eastern side of the tropical cyclone.
• “TRMM’s PR data sliced through Edilson providing data for a 3-D lookinside the tropical cyclone. Those data revealed that the highest thunderstorm tops, reaching heights over 14.75mm/9.1 miles were also located in the feeder band east of Edilson’s center of circulation.”