Galleries more

Videos more

Dictionary more

Aster dan mo pei… (A poem on new biometric ID cards, in Kreol)

07.02.2014

Aster dan mo pei mo pou vinn enn etranze
Nerport kan kotsa zot pou gagn drwa dimann mwa prouve mo res isi
Mo kart lidantite inn vinn kouma enn paspor
Kot mo marse pou vinn enn biro limigrasion
Pou fer prosen pa pou kouma dir travers lafrontier

Aster dan mo pei mo pou nepli enn sitwayen
Ki mo pou ete ? ki mo pou servi ?
Wi, enn soutwayen, sa sonn pli bien, enn soubaltern
ki pou bizin montre so kart kot li ale
koumadir mo pe revinn enn kouli

Aster dan mo pei mo pou vinn enn alienn
Si nerport kot sa zot kapav remet an koz mo prezans
Nou pli pir ki dan laparteid kot ena plas rezerve
Entier mo pei pou rezerve

Aster dan mo pei mo pou vinn enn intri
Nou pou koumadir sou lokipasion
Tou form lotorite e swa dizan ofisiel gagn drwa reklam mo kart
Si mo pena li mo bizin al prezant li kot lotorite diman mwa ale
Mo pou vinn kouma enn prizonie libere lor parol

Aster dan mo pei mo pou kouma enn kondane
Zot pou gard mo dis lamprint ek mo foto biometrik
Mo pou vinn enn koupab ki bizin prouv so linosans
E pakone ki pou bizin al prouve ankor

Aster dan mo pei mo pou enn otaz
Enn kit lotorite ki pou kapav kontrol seki pou vote ou pa
Ki kapav kone kisana so partizan ou pa
E donn pinision pou enn drwa vot sipoze sekre

Ki lavenir nou bann zenn ena si nou pou tret zot kouma ban kolonize
Par donn zot enn lidantite persona non grata
Enn lidantite ki pa enn lidantite me enn servitid
Kot zot retourn a zero dan enn pase etoufan san drwa
Kot siek konba kinn fer pou simp liberte pou al dan vid
Enn kart lidantite ki pou efas zot lidantite

TR (Brans PL)