Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT's Press Communique: No Hurry and Go Slow for new ID card (in Kreol)

24.12.2013

MO DORD LALIT: PA PRESE! GO SLOW!

Lalwa dir ena ziska SEPTAM 2014 pu tir nuvo ID Card!


LALIT denons kanpayn guvernman pu fer krwar ki si dimunn 23-44 pa al tir nuvo kart idantite ziska lafin Mars 2014, zot riske ziska Rs 100,000 lamann ek 5 an prizon. Sa li absoliman fos.

Seksyon 10A National Identity Card Act dir ki nuvo lalwa vinn an viger an SEPTAM 2014, pa avan. Ena 2 Zizman Lakur Siprem ki konfirm sa fe-la. Nu sit depi Zizman David Chan Kan Cheong dan ka Madhewoo v. The State of Mauritius:

“Section 10A of the National Identity Card Act provides that the applicant has until 15 September 2014, i.e. almost a year, to apply for his new identity card and provide his fingerprints.”

Kifer Guvernman pe rod gard enn flu lor kan lalwa vinn an-viger? Parski so bann sant “konversyon” pe bat lamok. Gran mazorite dimunn pa dakor avek nuvo kart idantite biometrik ek pa pe al tir nuvo kart volonterman. Zot ena rezon: nuvo kart idantite biometrik ek so data-beys santralize ki permet Leta ena kontrol ek puvwar Big Brother lor sak dimunn. Sel mwayin ki guvernman finn truve pu fors dimunn al tir kart se par menas lamann ek prizon.

Nu mo-dord a tu dimunn ki ena zot ansyin id kard ek pa dakor avek nuvo id kart biometrik se pu tini ferm, fer go-slo. Ansyin kart ID tuzur valab ziska le 15 Septam 2014 dapre lalwa. Ek antretan, zwenn kanpayn pu denons danze nuvo kart ID biometrik ek so data beys santralize. Si ena sifizaman lopozisyon ziska 15 Septam 2014, guvernman isi pu bizin aboli so sistem nuvo kart ID biometrik ek detrir data-beys santralize. Parey kuma guvernman dan UK, USA, ek Lostrali ant-ot finn bizin fer.

Deza lopozisyon Berenger ek Jugnauth ki ti dakor an-prinsip avek nuvo kart ID biometrik finn bizin sanz pozisyon piblikman ek vinn kont.

Deza Premye Minis Ramgoolam pe bizin admet ki li konpran dimunn ki ena “rezerv” kont sa kart-la.

Deza guvernman li-mem pa pe kapav defann so proze ID kard biometrik piblikman.

Aster nu ena pu travay pu fer li rekile: retir nuvo kart ID biometrik, detrir databeys santralize ek revok lalwa nuvo id kard.

Alain Ah-Vee ek Rajni Lallah
Pu LALIT