Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT calls for Release of Nitin Chinien & Jameel Peerally (in Kreol)

30.11.2013


LALIT proteste kont inkarserasyon Nitin Chinien ek Jameel Peerally, tulde su sarz provizwar dan kad ICT Act. Tulde akize fer komanter ki lotorite, ek anpartikilye lapolis, pa dakor. Lapolis krwar finn ena enn infraksyon lalwa lor kimanyer servi teknolozi elektronik. Si kumsa, zot bizin met enn prose formel, purswiv.

Dan LALIT nu truv li enn deriv danzere kan pe ferm dimunn dan kaso, avan so prose, zis lor baz parol kot zot finn exprim zot lopinyon. Dayer, Geoffrey Robertson finn prodir enn rapor lor Liberte Dexpresyon pu Guvernman, kot li pe propoze ki Parlman al dan lot direksyon net, setadir ver mwins purswit o-kriminel pu deli-dopinyon. Nu dakor ki fode pa servi represyon kont dimunn pu zot priz de pozisyon, plito politik.

Lor la, nu truv li deplorab ki lapolis obzekte kont kosyon. E nu fer apel a zidisyer pu exziz veritab argimantasyon depi lapolis avan ki konfiske liberte enn dimunn par ferm li dan kaso.

Lezot sanzman ki neseser dan sosyete
Li inportan ki an-mem-tan nu-mem, tu dimunn konserne, nu met latet ansam pu gard nu parol ekrit lor rezo sosyal plito lozik, plito rezonab. Li inportan osi ki nu aprann pu pa tom dan mem nivo bann “anonim” ek bann “sidonim” ki, zot, zot ekrir nerport lor internet. Ena enn long tradisyon militan sosyalist lor kimanyer koze ek ekrir dan enn fason konstriktif. Me, sa li kiksoz ki nu-mem nu “nurture”.

Guvernman bizin aret sa deriv ver regle tu kritik politik kont li par avoy lapolis lor dimunn. Deza lapolis ena tro buku puvwar.

Nu fer apel osi a Biro DPP pu met enn frin lor gard dimunn ferme lor bann “sarz provizwar” baze lor naryin ditu. Par exanp, enn madam finn res ferme, lerla finn res enn akize, kan forennsik finn diskilpe li, e kan enn lot dimunn fini “konfese” (pu seki konfesyon vo avek repitasyon tortir ki lapolis ena). Nu osi fer apel a Biro DPP pu aret azir lor baz bann sinp “alegasyon”, sirtu kan alegasyon fer par enn dimunn su sarz lapolis, kuma dan ka kont Rama Valayden.

Konklizyon
LALIT dir bizin larg Nitin Chinien ek Jameel Peerally tutswit.

Lindsey Collen
pu LALIT
30 Novam 2013