Galleries more

Videos more

Dictionary more

For the complete decolonization of Government’s Language Policy (In Kreol)

03.11.2013


Sa lane la li fer 30 an ki pe selebre Zurne Langaz Kreol dan Moris. Li enn lokazyon pu nu selebre kreativite langaz Kreol, lang maternel 87% Morisyin, kuma sif dernye resansman ofisyel finn montre. Li enn lokazyon pu nu mark tu progre ki nu lang maternel finn fer. Me li bizin osi enn moman pu nu get anfas ki sityasyon nu lang maternel zordi, pu gete ki baryer ki pe anpes li buz pli divan. Ki Guvernman pe vremem fer pu so bon devlopman ek ful epanwisman?

Zordi an 2013 dan buku domenn se tuzur ansyin politik kolonyal ki pe dikte ki langaz tu linstitisyon Leta Moris bizin servi. Dan enn lepok kot Premye Minis, Minis Teknolozi ek azan Guvernman pe koz buku lor "modernite" ek "e-government", nu prop Lasanble Nasyonal ankor swiv polisi arkaik ki kolonizater Angle ti inpoze avan Lindepandans. Lang maternel ki lepep Moris servi tulezur li ankor interdi dan Lasanble Nasyonal. Ni deba, ni mem diskur bidze, ni kontrandi seans Parlman, setadir Hansard, pa an lang maternel. Regleman lor ki langaz gayn drwa servi dan Lasanble Nasyonal ankor dikte par seksyon 49 Konstitisyon ki dir: “The official language of the Assembly shall be English but any member may address the chair in French,” setadir 2 langaz ki dimunn pa normalman koze dan lakaz. Konstitisyon mem exklir tu dimunn ki pa konn koz ek lir enn lang etranzer, setadir Angle. Dapre Kloz 33 (d) Konstitisyon, pu ki u kalifye pu enn depite, fode u kapav koz ek osi lir Angle. Sa kloz la kareman exklir buku kandida ki sorti dan klas travayer depi prosesis demokratik.

Zordi tu sindika, korperativ, klib zenn, lasosyasyon fam, komite kartye, zot tu oblize gard Minits zot renyon an Angle uswa Franse. Polisi Registrar Lasosyasyon ki tom su Minister Travay ankor dikte par Government Notice 230 ki obliz tu lasosyasyon gard zot liv kont, dokiman ek minits an Angle uswa Franse. E si zot pa an Angle ubyin Franse bizin tradir zot. GN 230 dir: “Every Association shall: 8(a) keep its books, documents or records in English or French or such other language as the Registrar may approve; (b) Where the book, documents or records have been kept in a language other than English and French, cause such book, documents or records as the case may be, to be translated into English or French for the purposes of enabling the Registrar to exercise his functions”. Kifer bizin stor memwar kolektif lavi nu lasosyasyon dan enn lang etranzer? Registrar of Associations Act mem exklir dimunn ki pa konn lir ek ekrir Angle u Franse depi bann pozisyon eli. Dan so seksyon 25 (b) li dir: “In the case of a large association, no person shall be qualified to be a President, Treasurer or Secretary, unless he can read and write English or French.”

Onivo polisi langaz dan sistem ledikasyon, mem si ena avanse finn fer avek introdiksyon Kreol ek Bhojpuri kuma lang opsyonel dan primer, se tuzur Education Regulations 1957 ki definir ki langaz bizin servi pu montre dan lekol. Ladan li dir ki ziska Std III, desizyon lor ki medyom pu servi li repoz dan lame Minis. Me apartir Std IV se Angle ki bizin medyom. Ala seki li dir: “Medium of instruction and teaching of languages
(1) In the lower classes of Government and aided primary schools up to and
including Standard III, any one language may be employed as the medium of instruction, being a language which in the opinion of the Minister is most suitable for the pupils.
(2) In Standards IV, V and VI of the Government and aided primary schools the
medium of instruction shall be English, and conversations between teacher and pupils shall be carried on in English: provided that lessons in any other language taught in the school shall be carried on through the medium of that language.”


Politik langaz ki Guvernman aktyel pe aplike dan sistem ledikasyon pe kontiyn fer ditor zanfan Repiblik Moris. Li fer ditor kan pa servi langaz maternel, langaz lanvironnman, kuma medyom pu anseyne. Kifer Guvernman pe persiste obliz nu zanfan aprann dan enn lang etranzer?

Guvernman PT-PMSD-Transfiz pa finn montre buku volonte politik pu donn nu lang maternel, Kreol ek Bhojpuri plas ki zot bizin okipe dan bann linstitisyon ofisyel. Lane dernyer pu Zurne Langaz Kreol, Playgroup, Terre de Paix, Abaim ek Ledikasyon pu Travayer ti adres enn let komin a Premye Minis ek Minis Ledikasyon pu fer demand ki introdir Kreol Morisyin, ek kot neseser Kreol ek Bhojpuri, kuma medyom pu montre Maths, Syans, Listwar, Zeografi dan lekol. Pa finn ena okenn repons ni okenn risponns depi Premye Minis ni depi Minis Ledikasyon. Pandan 4 zur lasiz lor reform ledikasyon, Minister Ledikasyon pa finn truv li enn priyorite pu met lor azanda kestyon medyom dan lekol. Purtan samem ki angran parti responsab to-desek elve dan primer.

Rapor Hearing Internasyonal LPT an 2009 finn demontre ki sistem ledikasyon Moris fer ditor emosyonel, intelektyel ek kognitiv zanfan presizeman parski pe obliz zot aprann dan enn lang etranzer. Resers internasyonal finn demontre ki li enn lavantaz servi lang maternel pu montre. Dapre bann exper, li rekomande pu servi lang maternel pu anseyn size kuma Matematik, Syans, Listwar dan kumansman lekol. Zot dir ki fode pa anseyn atraver enn medyom lang etranzer pu sa bann size la, ki exzizan kote intelektyel ubyin lingwistik, avan ki zanfan finn etidye sa lang la kuma size pandan 6 a 7 an, e ni avan ki zot finn servi li pu omwin 3 a 4 an pu anseyn size “fasil" kote lingwistik kuma lamizik ek PE.

Zordi guvernman nepli kapav servi pretex ki pena baz neseser pu introdir lang maternel kuma medyom. Ena enn Lortograf ofisyel Kreol Morisyin, ena liv gramer, ena diksyoner Kreol, ena enn yunit Kreol MIE. Anplis lexperyans lor terin ki Playgroup, LPT, Terre de Paix, BEC, finn demontre itilizasyon lang maternel li marse dan ledikasyon.

Servi lang maternel kuma medyom pu montre Matematik, Syans, napa vedir servi li kuma “support language”, setadir kuma enn beki zis kan zanfan gayn difikilte konpran. Li vedir tu so lanseynman, so bann liv, so papye lexame tu dan langaz maternel. Dayer kifer bizin servi beki pu montre kan zanfan Moris ena deza 2 bon lipye setadir enn baz solid dan zot lang maternel?

Kan pe montre dan lang etranzer kuma Angle, ki zanfan Kreolofonn pa kone, zot asiz dan klas san konpran gran soz, zot zis repet seki profeser san vremem konpran, san devlop zot kapasite panse avek kudme zot lang. Mem seki "briyan" pe aprann kimanyer aprann par ker. Me kan montre dan lang maternel, zanfan la konpran seki pe montre, aprann konteni size, devlop kapasite lingwistik akademik e kognitif dan so lang maternel. Anmenmtan li konn reflesi, li akerir konesans pu kontiyn so ledikasyon ek osi enn baz solid pu aprann Angle ek lezot lang ot nivo.

Servi lang Kreol kuma medyom vedir respe pu realite langaz zanfan Repiblik Moris. Li osi ule dir konteni kapav pli "difisil", pli avanse, pli konplike. Inklir lang Kreol e Bhojpuri, akote Angle ek Franse dan Lasanble, dan Rezistrar lasosyasyon vedir donn dinite e valoriz langaz maternel lepep Moris. Se kumsa ki nu pu anlev tu obstak a liberte dexpresyon, eliminn tu form exklizyon dan prosesis demokratik e konplet prosesis dekolonizasyon bann linstitisyon ofisyel.

Alain Ah-Vee